Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Opieka na dzieckiem, oprócz rodzicielskiej satysfakcji, która niewątpliwie jest bezcenna, niesie ze sobą także prozaiczne koszty. Wydatki dokonywane przez rodziców w ramach opieki nad dzieckiem często są niezbędne i bywa, że ponad ich finansowe możliwości. Kosztem opieki nad dzieckiem może być opłata za pobyt w przedszkolu, żłobku lub innej instytucji, uprawnionej do sprawowania opieki nad maluchami. Koszty te mogą być refundowane rodzicom przez okres do 6 miesięcy, również w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko do 7 r.ż. oraz jeśli rodzice są osobami bezrobotnymi.

Zobacz film: "Czy w ciąży należy jeść za dwoje?"

Pomoc dla samotnej matki

Matka wychowująca dziecko

Refundacji kosztów może dokonać tylko osoba bezrobotna, samotnie wychowująca dziecko do lat 7 – jeśli spełnia określone warunki.

Bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia urząd może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem w wysokości uzgodnionej – nie wyższej jednak niż połowa zasiłku – na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty.

Osoba samotnie wychowująca dziecko – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami), to:

 • osoba stanu wolnego,
 • osoba z orzeczoną sądownie prawomocną separacją,
 • osoba, której współmałżonek został pozbawiony prawomocnym wyrokiem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • osoba, której współmałżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

Warunki refundacji kosztów Refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi można dokonać tylko

osobie bezrobotnej samotnie wychowującej dziecko do lat 7, jeżeli:

 • podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • została skierowana przez powiatowy urząd pracy na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej za okres:

 • do 3 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 6 miesięcy,

 • do 6 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 12 miesięcy,
 • odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia. Na wniosek osoby uprawnionej starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Wniosek o refundację Do wniosku o refundację kosztów opieki nad dzieckiem dołącza się:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna itp.),
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty z tytułu opieki nad dzieckiem, np.: rachunki za przedszkole, umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi sprawującymi opiekę nad dzieckiem, rachunki z innych instytucji opiekujących się dzieckiem,
 • zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Refundacja ta przysługuje przez okres do 6 miesięcy, a w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, refundacja następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Opieka nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 przysługuje w wysokości uzgodnionej – nie wyższej jednak niż połowa zasiłku – na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty.

Komentarze (1)
~Martyna
~Martyna ponad rok temu

Jest to chyba mrzonka to co tu jest napisane bo moja córka urodziła 2 tygodnie temu syna jest bezrobotna wynajmuje mieszkanie za którego wynajem płaci 1000zł a MOPS w Legnicy wypłacił jej 480 zł an utrzymanie dziecka i dofinansowanie do mieszkania a w tym miesiącu MOPS wypłacił jej 131zł na utrzymanie mieszkania i syna bo stwierdziła pani kierownik że zastaw w lombardzie za córki telefon potraktowała jako jej dochód proszę o jakieś wnioski i porady. Kierowniczka stwierdziła że bym pożyczyła nawet w banku to jej to nie obchodzi .

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Zasiłki dla rodziców
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Artykuły Zasiłki dla rodziców
Zasiłki dla rodziców

Osoba niezdolna do pracy

Osoba niezdolna do pracy

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy.

Zasiłki dla rodziców

Matka z dzieckiem

Matka z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o świadczenia.

Zasiłki dla rodziców

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko niepełnosprawne

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są osobom, które opiekują się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zasiłki dla rodziców

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

liczba osób będzie mogła liczyć na finansowe wsparcie. W dalszym ciągu do grona osób uprawnionych do otrzymania zasiłku zaliczają się rodzice, opiekunowie (...) 2015 roku zasiłek pielęgnacyjny będzie...

Zasiłki dla rodziców

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

trzeba spełniać? Samotne wychowanie dziecka Samotne wychowywanie dziecka to nie lada wyzwanie. Wymaga ono od rodzica wielu poświęceń. Dlatego osoby samotnie (...) faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, gdy nie zostało...

Zasiłki dla rodziców

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, natomiast (...) rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do: emerytury, renty...

Zasiłki dla rodziców

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

Kobiecie w ciąży przysługuje prawo do zasiłku rehabilitacyjnego. Świadczenie to przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, w przypadku (...) gdy kobieta jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie daje jej...

Zasiłki dla rodziców

Becikowe samorządowe

, dodatek do zasiłku rodzinnego i tzw. becikowe samorządowe. Jednorazowa zapomoga z okazji narodzin dziecka przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie (...) oznajmiające, że na dziecko nie przyznano wcześniej becikowego. Dodatek...

Zasiłki dla rodziców

Matka wychowująca dziecko

Matka wychowująca dziecko

Refundacji kosztów może dokonać tylko osoba bezrobotna, samotnie wychowująca dziecko do lat 7 - jeśli spełnia określone warunki.