Regulamin konkursu "Szalone włosy"

Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373814 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 317.957.800,00 zł (dalej „Organizator”).

1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest firma L'biotica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowatorów 11, 80-298 Gdańsk (dalej „Fundator”).

Zobacz film: "Czy warto inwestować w suplementy upiększające?"

1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Szalone włosy” i zwany jest dalej "Konkursem".

1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.09.2016 o godzinie 16:30:00, a kończy się dnia 8.09.2016 r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.5 Konkurs organizowany jest na profilu Facebookowym strony abczdrowie.pl https://www.facebook.com/abcZdrowie/ zwanej dalej „Stroną Konkursową”.

1.6 Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

1.7 Fundator nagród w Konkursie składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

Warunki uczestnictwa w konkursie

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2 wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”);

2.1.3 w okresie trwania Konkursu doda w wątku konkursowym na stronie https://www.facebook.com/abcZdrowie/ post, o którym mowa w punkcie 3.1. niniejszego Regulaminu;

2.1.4 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora i/lub Fundatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

2.1.5 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady konkursu

3.1 Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu i zamieszczeniu własnego, autorskiego tekstu będącego rozwinięciem zdania: "Najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłam w włosami to...".

3.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:

3.2.1 wykonanie Zadania Konkursowego poprzez dodanie w wątku konkursowym na stronie https://www.facebook.com/abcZdrowie/ wpisu spełniającego wymagania z punktu 3.1 niniejszego Regulaminu.

3.3 Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie.

3.4 Zakazane jest korzystanie z multikont. Uczestnicy posługujący się multikontami będą dyskwalifikowani.

3.5 Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.

3.6 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do Serwisu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

Prawa autorskie (licencja)

4.1 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie, oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.

4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3 W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.

4.4 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.

4.5 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

4.6 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.7 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

5.1 Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2 Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.

5.3 W Konkursie zostaną wyłonione trzy nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Komisja Konkursowa to kreatywność, design, oryginalność, pomysłowość, poczucie humoru, dobór kolorów oraz popularność wpisu.

5.4 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.5 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane Nagrodzonych Uczestników.

5.6 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:

5.6.1 nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.6.2 nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.6.3 organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,

5.6.4 organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu,

5.6.5 nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

Nagrody

6.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

6.1.1 Cztery zestawy kosmetyków od firmy L'biotica Sp. z o.o. Każdy zestaw składa się z: maski do włosów, szamponu i kremu do włosów.

6.2 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

6.4 Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona w wątku konkursowym na stronie https://www.facebook.com/abcZdrowie/.

6.5 Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu przekazania danych adresowych w terminie kolejnych 14 dni roboczych, liczonych od dnia zamieszczenia informacji o wygranej w wątku konkursowym, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać na adres mailowy Organizatora (konkurs_abczdrowie@grupawp.pl) następujące dane:

6.5.1 Swój nick

6.5.2 Imię, nazwisko oraz numer telefonu

6.5.3 Dokładny adres zamieszkania

6.6 Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.8 Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników i otrzymania wszelkich danych i oświadczeń od Nagrodzonych Uczestników. Nagrody zostaną wysłane Nagrodzonym Uczestnikom pocztą, pocztą kurierską lub poprzez innego operatora na wskazany przez Uczestnika adres podczas rejestracji w Konkursie. Adres, na który ma zostać przesłana Nagroda musi pozostawać w granicach Polski.

6.9 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.9.1 nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

6.9.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

6.9.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6.9.4 złoży pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody;

6.9.5 naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;

6.9.6 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.

6.11 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody, czyli ok. 55 zł.

Dane osobowe

7.1 Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.

7.2 Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000373814, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy w wysokości 311.005.050,00 zł.

7.3 Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

7.4 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs_abczdrowie@grupawp.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i nick używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

Postępowanie reklamacyjne

8.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej na adres konkurs_abczdrowie@grupawp.pl Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

8.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

8.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9.2 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

9.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

9.5 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w wątku konkursowym na stronie internetowej o adresiehttps://portal.abczdrowie.pl/regulamin-konkursu-szalone-wlosy.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Uroda
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Blog

walsq • ostatni post 3 tygodnie temu

1

blizny

~majamamam • ostatni post wczoraj

11

Pomocni lekarze

Artykuły Uroda
Uroda

Właściwości i zastosowanie skorupek jaj

Właściwości i zastosowanie skorupek jaj

Niedoceniany skarb Leczy podrażnienia skóry, sprawia że kawa smakuje lepiej, może też czyścić garnki. O czym mowa? O skorupce jaja kurzego. Jak się okazuje jest ona bardzo niedoceniana. A niesłusznie, zawiera bowiem wszystkie mikro i makroelementy. Przeczytaj,...

Uroda

Pink is the new black, czyli moda na subtelną kobiecość

Pink is the new black, czyli moda na subtelną kobiecość

Różowa narzutka Stworzenie oryginalnej stylizacji wymaga od nas przede wszystkim pomysłowości. Czasem nie wystarczy umiejętne połączenie kolorów czy dobranie dodatków, ale trzeba pójść krok dalej i „zmiksować" różne style - Magdalena Pietras. Dziś...

Uroda

Materiały, które mogą podrażniać wrażliwą skórę

Materiały, które mogą podrażniać wrażliwą skórę

Materiały powodują podrażnienia Materiały, które podrażniają wrażliwą skórę mogą różnić się w przypadku różnych osób, ale istnieje kilka ich rodzajów, które częściej sprawiają problemy osobom z delikatną skórą. Jeśli masz problem z podrażnieniami, wystarczy...

Uroda

Sprawdź, czy wiesz jak prawidłowo używać zalotki

Sprawdź, czy wiesz jak prawidłowo używać zalotki

Zalotka, a piękne rzęsy Za pomocą zalotki możesz znacząco poprawić wygląd rzęs i nadać im efekt fantastycznego podkręcenia. Niemniej jednak, nieodpowiednie jej użycie może wręcz zaszkodzić rzęsom. Dowiedz się, w jaki sposób poprawnie używać zalotki i...

Uroda

10 korzyści dla zdrowia z kontaktu z naturą

10 korzyści dla zdrowia z kontaktu z naturą

Mniejszy stres Badania wykazały, że kontakt z naturą obniża poziom stresu już w ciągu 5 minut. Ucieczka od betonowej dżungli i frustrującej technologii to zasłużona okazja do relaksu i odstresowania. Więcej szczęścia Otaczanie się zielenią sprawia, że...

Uroda

Cytryna dla urody - poznaj jej moc

Cytryna dla urody - poznaj jej moc

Niezwykła moc cytryny Wiele osób kocha doskonały smak lemoniady cytrynowej czy rozmaite potrawy wzbogacone nutą cytrynową. Warto wiedzieć, że ten owoc odnalazł również szerokie zastosowanie w pielęgnacji skóry. Zastanawiasz się, jakie? Tonik nawilżający...

Uroda

9 dziwacznych sekretów piękna hollywoodzkich gwiazd

9 dziwacznych sekretów piękna hollywoodzkich gwiazd

Tajemnica piękna Niemal wszystkie gwiazdy mogą się poszczycić nieskazitelnym i pięknym wyglądem. W pewnym stopniu jest to wynik pracy sztabu specjalistów. Niemniej jednak celebryci często korzystają z mało popularnych sposobów umożliwiających zachowanie...

Uroda

Jak działa rybi kolagen?

Jak działa rybi kolagen?

Rybi kolagen - białko nie tylko na zmarszczki Chociaż kolagen występuje w wielu produktach, ten pochodzący od ryb jest jego najlepszym źródłem. Jest on o 1,5 razy lepiej wchłanialny od tego występującego w innych zwierzętach, np. w świniach. Posiada mniejszą...

Uroda

Mamy rozwiązania na najbardziej irytujące defekty urodowe

Mamy rozwiązania na najbardziej irytujące defekty urodowe

Urodowe wpadki Która z nas nie lubi wyglądać pięknie? Spierzchnięte usta, szminka rozmazana jak u Jockera czy oczy pandy z pewnością nam tego nie ułatwiają. Jak to się dzieje, że wychodząc z domu, wyglądamy nieskazitelnie, a już po dwóch godzinach na...

Uroda

Jak wyglądać 10 lat młodziej?

Jak wyglądać 10 lat młodziej?

Popraw postawę ciała Z wiekiem zaczynamy się nieco garbić, a postawa wiele mówi o wieku człowieka. Prawidłowa postawa nie tylko sprawia, że wyglądasz młodziej i szczuplej oraz dodaje kilka centymetrów wzrostu, ale także wpływa pozytywnie na zdrowie pleców....