Leczenie alkoholizmu

Podjęcie leczenia alkoholizmu oznacza zaakceptowanie faktu, że „sam nie potrafię sobie poradzić z problemem alkoholowym i potrzebuję pomocy”. Aby leczenie było skuteczne, konieczne jest rozumienie, że terapia stanowi proces długotrwały, żmudny, wymagający konsekwencji, podporządkowania się rygorom i jak największego w niej udziału bliskich. Nie należy oczekiwać leczenia konwencjonalnego, polegającego na przyjmowaniu określonych leków. Leczenie choroby alkoholowej wymaga kompleksowego, specyficznego oddziaływania psychiatrycznego i psychologicznego, a w stanach skrajnego wyczerpania czy powikłań somatycznych – także internistycznego.

Zobacz film: "Kiedy należy zgłosić się do psychiatry?"

Metody leczenia alkoholizmu

Podstawową formą leczenia jest psychoterapia uzależnienia, a sam proces terapeutyczny to ciężka i żmudna praca zawierająca w sobie wiele różnorodnych działań, których efektem powinny być głębokie i możliwie trwałe zmiany. Zmiany te powinny dotyczyć postaw, przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a także sposobów przeżywania, odczuwania, myślenia itp. Programy zdrowienia planowane są na okres wielu miesięcy, a nawet lat. Początek ich stanowią najczęściej kilkutygodniowe intensywne zajęcia prowadzone w warunkach stacjonarnych bądź intensywne programy ambulatoryjne. Drugi etap to uczestniczenie w programie opieki poszpitalnej, czyli terapia uzupełniająca bądź podtrzymująca, prowadzona w warunkach ambulatoryjnych.

Prawidłowo prowadzone leczenie powinno przebiegać zgodnie z – przygotowanym przez terapeutę (opiekuna, przewodnika), uzgodnionym z pacjentem oraz na bieżąco aktualizowanym i monitorowanym – indywidualnym programem (planem) psychoterapii uzależnienia. Niezmiernie cennym uzupełnieniem, zarówno stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych form terapii jest Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików. Stąd większość ośrodków terapeutycznych zaleca swoim pacjentom uczestniczenie w spotkaniach Wspólnoty AA, a ich bliskim udział w spotkaniach grup Al-Anon i Alateen. Ponadto, wiele materiałów pomocnych w terapii uzależnień opiera się na doświadczeniach Wspólnoty AA.

Co pacjent powinien zrobić, by psychoterapia była skuteczna?

 • Wykazać zaangażowanie i intensywnie pracować.
 • Utrzymać abstynencję, a w razie złamania zasady przyznać się do tego.
 • Uznać psychoterapię za główny priorytet w tym momencie życia.
 • Uczestniczyć we wszystkich zajęciach terapeutycznych.
 • Wziąć odpowiedzialność za własne leczenie na siebie.
 • Przyjmować pomoc od innych i dawać ją innym.

Hospitalizacja w leczeniu alkoholizmu

Ważnym problemem, z którym borykają się lekarze różnych specjalności jest rozstrzygnięcie, których pacjentów z AZA (alkoholowym zespołem abstynencyjnym) leczyć samodzielnie, a których kierować na leczenie specjalistyczne. Tylko nieznaczna część pacjentów uzależnionych kwalifikuje się do oddziałów detoksykacyjnych, psychiatrycznych i neurologicznych.

Istnieją stany, które można określić jako bezwzględne wskazania do hospitalizacji. Należą do nich majaczenie alkoholowe, wystąpienie głębokiej depresji z myślami lub tendencjami samobójczymi, zaostrzenie przewlekłej halucynozy alkoholowej, niezdiagnozowane napady drgawkowe lub abstynencyjne napady mnogie i stany padaczkowe. Jeśli u danego chorego wystąpiły w przeszłości powikłania zespołu abstynencyjnego, takie jak napady drgawkowe czy majaczenie alkoholowe, zwiększa to ryzyko wystąpienia powikłań podczas aktualnie leczonego zespołu abstynencyjnego. Pacjenci ci powinni zostać poddani szczegółowej ocenie, a ich leczenie powinno się odbywać w warunkach szpitalnych.

Hospitalizację należy również rozważyć u osób obciążonych internistycznie, w podeszłym wieku czy u osób, które niedawno przebyły uraz czaszki. Ważna w kwalifikacji do leczenia szpitalnego jest również ocena czy leczenie AZA może odbywać się w domu w bezpiecznych warunkach, czy otoczenie może zapewnić choremu opiekę itp. Większość przypadków niepowikłanych zespołów abstynencyjnych może być jednak leczona ambulatoryjnie. Zasadą jest podawanie płynów uzupełniających niedobory elektrolitowe i niepodawanie żadnych leków mogących wchodzić w interakcje z alkoholem osobom nietrzeźwym. W praktyce oznacza to około 24-godzinny okres bez leków po intensywnym piciu.

Leczenie odwykowe alkoholizmu

Podjęcie leczenia odwykowego znacząco zwiększa szansę na utrzymanie abstynencji przez osobę uzależnioną. Podstawową metodą leczenia uzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego jest psychoterapia. Farmakoterapia jest stosowana jako metoda pomocnicza i wykorzystywana głównie w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych, czasem jako wsparcie psychoterapii.

W programach terapeutycznych wykorzystywane są elementy różnych nurtów psychoterapeutycznych, większość terapii oparta jest jednak na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej oraz doświadczeniach zaczerpniętych z ruchu AA. Kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia mają przyznanie, że alkohol stanowi problem, nad którym straciło się kontrolę, rozpoznanie szkód poczynionych przez alkohol oraz poznanie mechanizmów prowadzących do użycia alkoholu. Ważne jest także rozpoznawanie sytuacji zwiększających ryzyko, trening zachowań w takich sytuacjach (np. nauczenie się odmawiania w sytuacjach towarzyskich, gdy podawany jest alkohol ) oraz nauczenie się opanowania stresu bez zażycia alkoholu lub substancji uspokajającej.

Osoba uzależniona musi bowiem wykształcić alternatywne sposoby rozwiązywania sytuacji stresowych. Niezwykle trudno jest wyjść z uzależnienia bez specjalistycznej pomocy. Dlatego tak ważne jest uczęszczanie na spotkania AA i Al-Anon oraz regularne wizyty w poradni zdrowia psychicznego lub poradni przeciwalkoholowej.

Leczenie farmakologiczne alkoholizmu

Stosowanie jakichkolwiek środków farmakologicznych, bez względu na ich skład chemiczny i profil działania, nie może być traktowane jako leczenie uzależnienia od alkoholu. Przez wiele lat w lecznictwie odwykowym w Polsce powszechną, a często jedyną metodą było leczenie awersyjne, polegające na wymuszaniu abstynencji poprzez podawanie pacjentom disulfiramu w formie doustnej lub w formie implantu (wszywki alkoholowe). Preparat ten nie leczy uzależnienia od alkoholu, natomiast poprzez „uczulenie” na alkohol może powstrzymywać od picia oraz ułatwić podjęcie terapii.

Reakcja disulfiram-alkohol rozpoczyna się zwykle po upływie 5-15 minut od spożycia alkoholu i jest oparta na reakcji organizmu na nadmiernie nagromadzony aldehyd octowy, będący silną trucizną. Osoby, które zdecydowały się na podjęcie ryzyka takiej metody, powinny być pod stałą opieką specjalistyczną, a jednocześnie systematycznie uczestniczyć w programie terapii uzależnienia. W przeciwnym razie należy liczyć się z możliwością przeoczenia powikłań, które mogą wystąpić po zastosowaniu tego preparatu. Ponadto, po okresie abstynencji wymuszonej strachem przed reakcją disulfiram-alkohol najczęściej następuje powrót do picia alkoholu, a dalszy przebieg choroby okazuje się często znacznie bardziej groźny niż przed podaniem tego środka.

Wsparcie rodziny w walce z alkoholem

Leczenie alkoholizmu jest bardzo trudne. Wymaga poświęcenia nie tylko od chorego, ale także od całej rodziny. Najgorzej jest w przypadku osób, które nie chcą przyznać się do tego, że nadużywają alkoholu i stawiają opory w poddaniu się terapii. Jak można im pomóc?

Jeśli alkoholik, z którym mieszkasz, zostanie przyłapany na jeździe po pijanemu, nie wyciągaj go z więzienia. Powinien wiedzieć, jakie są konsekwencje takiego zachowania. Najprawdopodobniej musisz uzbroić się w cierpliwość, ponieważ jedna taka lekcja raczej nie wystarczy, aby przekonać alkoholika, że ma problem. Jeśli sytuacja będzie się powtarzała, nie płać żadnych kaucji. Kiedyś to do niego dotrze. Żony alkoholików czasem nieświadomie wspierają nałóg męża ze względu na współuzależnienie. Ważne jest zatem uświadomienie sobie, kiedy się pomaga, a kiedy szkodzi.

Szkodzisz, gdy pożyczasz pieniądze osobom uzależnionym. Nie można tego robić, bo zawsze kończy się to kupieniem kolejnej butelki. Jeśli realnie chcesz pomóc, postaraj się nakłonić taką osobę na spotkania grupy AA. Uświadom sobie, że osoba uzależniona jest chora. Staraj się zrozumieć, że wybuchowe zachowanie, awanturnicze podejście członków rodziny może powodować sięganie po kolejne procentowe napoje przez alkoholika. Poza tym, staraj się nigdy nie robić za alkoholika tego, co może sam zrobić, gdy jest trzeźwy. Nigdy nie podnoś głosu i mów do uzależnionej osoby spokojnie. Nie ulegaj jej namowom i obietnicom. Wypracuj w sobie twardość i zdecydowanie. Tylko konsekwentna postawa potrafi pozytywnie wpłynąć na leczenie alkoholizmu.

Leczenie alkoholizmu u osób po 65. roku życia

Leczenie osób w wieku podeszłym powinno różnić się nieco od leczenia innych osób. Z badań wynika, że wiek jest sam w sobie istotnym czynnikiem wpływającym na nasilenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Z tego powodu osoby starsze mogą wymagać dłuższego niż młodzi okresu detoksykacji przed rozpoczęciem programu psychoterapii uzależnienia, jak również dawka benzodiazepin, potrzebna do opanowania objawów abstynencyjnych, jest u nich większa niż u pacjentów w wieku 21-33 lat. Najlepszy efekt terapeutyczny uzyskiwały osoby po 54. roku życia, biorące udział w odbywających się raz w tygodniu sesjach grupowych, poświęconych głównie socjalizacji i wsparciu. Stwierdzono także, że pacjenci w wieku podeszłym uczestniczyli w ponad dwukrotnie większej liczbie sesji i ponad czterokrotnie częściej brali udział w całym programie leczenia niż osoby leczone w standardowych grupach dla osób w różnym wieku.

Początkowy okres trzeźwości może się wiązać z rozdrażnieniem, pobudzeniem, przejściowymi stanami bólowymi itd. Alkoholik może wtedy odczuwać potrzebę przyjmowania środków uspokajających, nasennych lub przeciwbólowych. Jest to bardzo niebezpieczny moment, ponieważ niekontrolowane przyjmowanie leków może w tym okresie przejść bardzo szybko w lekomanię. Zdarza się to często i tak osoba z jednego uzależnienia wpada natychmiast w drugie. Przyjmowanie jakichkolwiek leków musi odbywać się pod ścisłą kontrolą specjalisty prowadzącego leczenie alkoholika (dotyczy to nawet tak popularnych środków, jak aspiryna).

Czy można się wyleczyć z alkoholizmu?

Generalnie można powiedzieć, że leczenie nie likwiduje alkoholizmu. Nie ma wyleczonych alkoholików, są tylko niepijący alkoholicy. Oznacza to, że alkoholikiem jest się już zawsze, nawet nie pijąc przez kilkadziesiąt lat, ponieważ utrata kontroli nad piciem jest nieodwracalna. Leczenie sprowadza się do przerwania picia pod kontrolą medyczną, usunięcia objawów abstynencyjnych, czyli tych związanych z narkotycznym głodem alkoholu i utrzymywaniem bezwzględnej abstynencji do końca życia. Niepijącemu alkoholikowi nie wolno nawet przyjmować, np. syropów na kaszel opartych na alkoholu. Najmniejsza dawka alkoholu może bowiem spowodować natychmiastowy nawrót choroby.

Nie należy oczekiwać, że samo zaprzestanie picia automatycznie rozwiąże narosłe problemy i przywróci alkoholika do stanu, w jakim był przed chorobą alkoholową. Jeśli uda mu się przerwać picie i osiągnąć stan trzeźwości, będzie on inną, nową osobą. Czeka go trudny okres trzeźwego spojrzenia na siebie i najbliższe otoczenie, na dokonane już spustoszenia, straty, nieodwracalne zmiany w rodzinie itd. Dopiero teraz, będąc trzeźwym, zauważy to, czego nie dostrzegał, notorycznie pijąc. I dla alkoholika, i dla jego najbliższego otoczenia będzie to czas najwyższej próby, czas poznania się od nowa, zaakceptowania nieodwracalnych zmian i budowania zupełnie nowego życia.

Jak utrzymać trzeźwość?

W każdej sytuacji, gdy ktoś częstuje alkoholem, należy powiedzieć NIE. W domu alkoholika nie powinien znajdować się żaden alkohol. Należy pamiętać także o tym, że zjedzenie ciastka lub cukierka z alkoholem, wypicie piwa może spowodować powrót do picia. Niebezpieczeństwo niesie także spożycie szampana lub piwa bezalkoholowego – może zadziałać jak pierwszy kieliszek alkoholu. Zawsze należy informować lekarza, że jest się alkoholikiem.

Terapia uzależnienia od alkoholu jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania. Należy pamiętać, że alkoholikiem pozostaje się do końca życia.

Redakcja abcZdrowie.pl, ponad rok temu

Bibliografia

 • Bilikiewicz A., (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3740-1.
 • Maxwell R., Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców, GWP, Gdańsk 2000, ISBN 83-85416-97-8.

Uzależnienie od alkoholu

Komentarze (17)
~wyleczony z alkoholizmu
~wyleczony z alkoholizmu 4 tygodnie temu

Ktoś co pisał ten artykuł nie ma pojęcia o choroby alkoholowej. Choroba alkoholowa jest wyleczalna. Z alkoholizmu można wyzdrowieć. Czy z uzależnienia od narkotyków można się wyleczyć? Czy po 20 latach nie ćpania dalej się jest narkomanem? Podobnie nałogowym palaczem? Wyzdrowienie z choroby alkoholowej polega na tym, że alkoholik ma świadomość ,iż nie można mu pić alkoholu, podobnie jak narkoman narkotyków itd. Z tym syropem to też autor wymyślił. Jakby trochę pomyślał to by wiedział, że każdy w organizmie ma jakąś ilość alkoholu (wynika to z procesów fizjologicznych) takie bzdury jak syrop, cukierek z alkoholem, płyn po goleniu, czy jabłka popite wodą to wierutne bzdury. Ja zostałem wyleczony z choroby alkoholowej. Dzięki Wspólnocie AA. Znam ludzi którzy wyzdrowieli w inny sposób. O wyleczalności z tej choroby mówią amerykańscy lekarze. Dlaczego autor nie sprawdzi. Zastanówcie się dlaczego terapeuci wysyłają alkoholików po swojej terapii do AA (zresztą chwała im za to)

Odpowiedz
~Badacz ludzi
~Badacz ludzi 2 miesiące temu

Alkoholizm to poważna choroba. Osoba zwłaszcza o dobrej reputacji, uważająca się za mądrą uważa że się kontroluje. To wychodzi poza nasz zakres chyba że zaczniemy ćwiczyć, by móc (w razie potrzeby obezwładnić alkoholika). To nie ta sama osoba. Alkohol to potwór w ciele człowieka, zdolny pobić za cenę honoru. Nie dopuszcza do siebie że popełnił błąd. Nie dopuszcza czegoś takiego jak konsekwencje. By udowodnić swoją rację potrafi uderzyć przyjaciela lub bezbronną osobę. Potrafi zniszczyć przyjaźń. Jedyne lekarstwo na alkoholizm to moim skromnym zdaniem przymus i siła. Inaczej ta osoba cię zabije. Zwłaszcza gdy obnażysz problem. Inna sytuacja jak alkoholik jest spokojny, a inna gdy uparty i obłudny. Tylko przymus jest w stanie coś zmienić. Oni żyją w świecie iluzji że to co robią jest dobre, i pożądane nie zdają sobie sprawy że niszczą siebie i innych że niszczą organizm żonę, przyjaciół, dzieci, żyją w złudnej ideologii. Dla niego człowiek postępujący nie poprawnie to idiota i ciota, sprzedawczyk, i słabizna. W życiu ostatnio jest pożądana tylko jedno władza, seks i pieniądze. I jeszcze się wypierają że niby jest wszystko w porzo ale nie jest. Że to co robią to normalne potrafią uparcie twierdzić że się uspokoili czy wytrzeźwieli pozostając nadal pod wpływem. Ideologia, tradycja, wychowanie to wszystko jest powodem alkoholizmu. Niszczy, ogłupia, oślepia, oszukuje, jest jak magik który iluzją pokazuje jakie to piękne

Odpowiedz
~Ranking Ośrodków Terapii
~Ranking Ośrodków Terapii 3 miesiące temu

Leczenie alkoholizmu nie należy do najłatwiejszych, ale na pewno dobry ośrodek może wiele zmienić w życiu osoby uzależnionej. Ranking Ośrodków Terapii to miejsce, gdzie możemy zapoznać się z ofertą ośrodków leczenia uzależnień z całej Polski, a także opiniami pacjentów na ich temat. To wiele daje...

Odpowiedz
~Lila
~Lila 7 miesięcy temu

@~Jadzia 28: Przeczytaj ksiazke" Powiedz z butelki"- jest tam opisane leczenie alkoholizmu baklofenem( 5 zl opakowanie). Wiem, ze w Polsce lekarze juz przepisuja, bo mam siostre uzalezniona od alkoholu. Jest wielu przeciwinikow, ale tez wielu zwolennikow. Nadzieja umoera ostatnia.

Odpowiedz
~Łukasz
~Łukasz 9 miesięcy temu

Jedną z najważniejszych rzeczy jest wsparcie rodziny, gdy nie ich dążenia aby umieścić mnie w ośrodku wsparcie w Koszalinie pewnie dzisiaj tej rodziny bym już nie miał. Na szczęście wszystko szczęśliwie się potoczyło i dzisiaj już nie piję. Mogę spokojnie patrzeć jak dojrzewa moja córeczka za co jestem niezmiernie wdzięczny terapeutom z ośrodka wsparcie w Koszalinie.

Odpowiedz
~Aaa
~Aaa ponad rok temu

Ostrzegam przed prywatnym osrodkiem leczenia uzaleznien w Iwoniczu Zdtoju. Przyjmuja pacjentow i rozpoczynaja "terapie" bez rozpznania jak dlugo jest sie alkoholikim jakie jest podloze i czy uzalezniony jest zdrowy psychicznie . Obiecuja 100% skutecznosc a czlowiek w tragedii "brzytwy sie chwyta" i niestety wpada jeszcze glebiej. Mojej bliskiej osobie nie pomogli a nawet po terapii bardzo sie pogorszylo dlatego nie polecam w zadnym wypadku tego osrodka.

Odpowiedz
~Paul
~Paul ponad rok temu

Ośrodek Wiosenna w Ściejowicach jest bardzo skutecznym ośrodkiem leczenia uzależnień. ja jestem bardzo zadowolony z wizyty u nich i sobie chwalę. Nie żałuje ani minuty u nich spędzonej, bo żadna nie była stracona. Alkoholizm to ciężka choroba i ciężko z niej wyjść, ale jak się to się może!

Odpowiedz
~Andrzej
~Andrzej ponad rok temu

Samo leczenie farmakologiczne nie wystarcza bo jak dla mnie to uzależnienie siedzi w naszych głowach. Nasze myśli kierują się pierwsze ku alkoholowi i czujemy nagły przymus wypicia. Ja tak postąpiłem i nie żałuje. Ośrodek Wiosenna w Ściejowicach to był dla mnie ratunek. Bardzo dobry ratunek.

Odpowiedz
~kolbert
~kolbert ponad rok temu

Kiedy mieliśmy problem z alkoholizmem bliskiej nam osoby, to jedynym co pomogło, były spotkania z terapeutą. To było w Warszawie, leczenie trwa nadal, najtrudniejszy był początek, ale powiedzmy, że udało się wyjść z tego co najgorsze. Terapeuta to Michał Bartkiewicz - jeśli ta okolica, to pytajcie. Być może rozwiążecie chociaż część problemów.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Leczenie alkoholizmu
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Leczenie alkoholizmu
Leczenie alkoholizmu

Jak pomóc alkoholikowi?

Jak pomóc alkoholikowi?

się na leczenie odwykowe. Alkoholik usilnie zaprzecza, że jest alkoholikiem. W oczach alkoholika osoby, które chcą mu pomóc, czepiają się, przesadzają (...) , by zatuszować problem i by o alkoholizmie w rodzinie nie...

Leczenie alkoholizmu

Trzeźwy alkoholik: nie piję od 10 lat, ale każdego dnia walczę

- Gdy rozpadła się moja rodzina, gdy straciłem pracę i sięgnąłem dna, dopiero wtedy zrozumiałem, że jestem alkoholikiem. Wtedy ktoś mi pomógł, dzisiaj ja pomagam innym - mówi Marek, który 10 lat temu zerwał z nałogiem. Namówić Marka do zwierzeń wcale...

Leczenie alkoholizmu

Esperal - zabieg, działanie, przebieg

Implantacja Esperalu, czyli tzw. wszywka ma za zadanie zmniejszenie ochoty na alkohol u osób uzależnionych. Esperal ma również działanie psychologiczne. Osoba uzależniona od alkoholu sama często świadomie rezygnuje z wypicia alkoholu, ponieważ ma wszyty...

Leczenie alkoholizmu

Lek na alkoholizm? Wkrótce może to być możliwe!

Lek na alkoholizm? Wkrótce może to być możliwe!

neuronów, która sprawia, że jeden kieliszek prowadzi do kolejnego. Badania pomagają zgłębić tajemnicę alkoholizmu i mogą przyczynić (...) Medicine, które zostało opublikowane w Journal of Neuroscience, stwarza szansę na lepsze poznanie...

Leczenie alkoholizmu

Wszywki alkoholowe

Wszywki alkoholowe

Leczenie alkoholika to jedna z metod leczenia alkoholizmu, zaliczana do tzw. terapii awersyjnych. Najbardziej popularne w Polsce i powszechnie (...) , ale tylko w krótkich seriach. Cierpiałkowska L., Alkoholizm:...

Leczenie alkoholizmu

Efekt sufitowy

konsekwencji alkoholizmu, a niektórzy stają się nawet osobami współuzależnionymi. O alkoholizmie powstało już mnóstwo publikacji i artykułów. Rzadko jednak mówi (...) , jakie przechodzi osoba postanawiająca walczyć ze...

Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholika

Leczenie alkoholika

Jednym z nowoczesnych sposobów leczenia alkoholika są wszywki alkoholowe.

Leczenie alkoholizmu

Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową

Fundacja działa od 2009 roku i jest odpowiedzią na coraz bardziej powszechny problem alkoholowy wśród kobiet. Główne zadania to przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat choroby alkoholowej i możliwości jej leczenia. Pomoc kobietom w podjęciu decyzji...