Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Mgr Kamila Drozd

Zapobieganie alkoholizmowi

Avatar placeholder
16.07.2021 15:12
Zapobieganie alkoholizmowi
Zapobieganie alkoholizmowi (123RF)

Alkoholizm stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Wzrasta spożycie alkoholu wśród młodzieży, z roku na rok obniża się wiek inicjacji alkoholowej, alkoholizm grozi utratą zdrowia, a nawet życia, na tle alkoholizmu rodzą się inne patologie społeczne, jak przemoc w rodzinie, demoralizacja dzieci, problemy finansowe, kryzysy małżeńskie, zatargi z prawem, kradzieże, bójki, rozboje itp. W świetle tych danych wyłania się konieczność profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na szczeblu państwowym, wojewódzkim i regionalnym. W walkę z alkoholizmem zaangażowane są różne instytucje państwowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe. Jedne inicjatywy mają charakter ogólnopolski, jak np. różne kampanie społeczne, inne akcje natomiast ograniczają się do środowiska lokalnego. Jak przeciwdziałać uzależnieniu od alkoholu?

spis treści

1. PARPA

W Polsce od 26 października 1982 roku obowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2000 roku zatwierdzono Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, Ministerstwo Zdrowia zajmuje się opracowywaniem programów wojewódzkich w ramach Wojewódzkich Programów Profilaktyki oraz szczegółowych programów gminnych. Specjalistyczna agenda rządowa, zajmująca się różnymi zagadnieniami i problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu, to PARPA, czyli Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Co robi PARPA?

 • Inicjuje i udoskonala działania profilaktyczne i te związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 • Współpracuje z administracją samorządową, realizującą programy naprawcze i profilaktyczne w lokalnym społeczeństwie.
 • Współdziała z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się problematyką alkoholizmu.
 • Nadzoruje lecznictwo odwykowe i przeprowadza działania interwencyjne.
 • Opracowuje standardy usług świadczonych osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.
 • Zleca i finansuje zadania związane z walką z alkoholizmem, np. kampanie antyalkoholowe.
 • Prowadzi bazy danych instytucji i przedsięwzięć zwalczających alkoholizm.
 • Organizuje szkolenia, zleca ekspertyzy i konsultacje.
 • Opracowuje nowe technologie oddziaływań oraz wydaje publikacje na tematy związane z alkoholizmem.
Zobacz film: "Kiedy należy zgłosić się do psychiatry?"

Jakie programy profilaktyczne i naprawcze realizuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

 1. Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, np. dla osób współuzależnionych.
 2. Wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
 3. Rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych.
 4. Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych.
 5. Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych.
 6. Wspieranie społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych.
 7. Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych.
 8. Monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakresie.
 9. Inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych i ekspertyz w zakresie problemów alkoholowych.
 10. Obsługa programów merytorycznych i inne działania, w tym współpraca zagraniczna.

PARPA współpracuje również z Fundacją ETOH (Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych) w wydawaniu i dystrybucji książek oraz pomocy naukowych dotyczących alkoholizmu. Z PARPA współdziała też Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (IPZ PTP), zajmujący się stosowaniem wiedzy i metod psychologicznych do rozwiązywania problemów zdrowotnych u osób, które nadużywają alkoholu albo są współuzależnione. Upowszechnianiem i propagowaniem wiadomości z zakresu psychologii zdrowia zajmuje się głównie Centrum Informacji Naukowej Instytutu Psychologii Zdrowia, które powstało na zlecenie PARPA.

2. Walka z alkoholizmem na szczeblu lokalnym

W każdej gminie, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powołuje się Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma za zadanie opracować Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inicjować, monitorować i oceniać działania profilaktyczno-interwencyjne. Gminne komisje orzekają o przymusowym leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, kontrolują punkty sprzedaży alkoholu oraz opiniują wydawanie zezwoleń na handel alkoholem. Jakie inne instytucje i organizacje zajmują się profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi?

 • Ośrodki terapii uzależnień, przychodnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, oddziały dzienne terapii uzależnienia od alkoholu i przychodnie leczenia uzależnień.
 • Wojewódzkie ośrodki terapii uzależnienia i współuzależnienia.
 • Przyparafialne poradnie i Caritas.
 • Ruch samopomocowy – grupy AA, Al-Anon, Wspólnota Alateen, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
 • Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci „PROM”.
 • Fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zajmujące się problemami alkoholowymi.

Warto pamiętać, że przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmuje szereg różnorodnych działań, w tym między innymi walkę z chorobą alkoholową, pomoc rodzinom uzależnionych, profilaktykę, psychoterapię, upowszechnianie wiedzy o nałogu i leczenie odwykowe.

Potrzebujesz konsultacji z lekarzem, e-zwolnienia lub e-recepty? Wejdź na abcZdrowie Znajdź Lekarza i umów wizytę stacjonarną u specjalistów z całej Polski lub teleporadę od ręki.

Polecane dla Ciebie
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Pomocni lekarze
  Szukaj innego lekarza