Trwa ładowanie...

Partnerzy

Nasi partnerzy oraz organizacje, które wspieramy:

Island Dolphin Care, Inc. (IDC) jest ośrodkiem, który prowadzi delfinoterapię. To miejsce powołane do tego, aby pomagać dzieciom ze specyficznymi potrzebami. W programie biorą udział rodzice (także rodzeństwo) niepełnosprawnych dzieci, którzy na co dzień zmagają się z rozwojowym, psychicznym i/lub fizycznym kalectwem swoich dzieci. Island Dolphin Care wierzy, że dzieci ze specyficznymi potrzebami mogą, a nawet powinny odnajdować pełną przyjemność w codziennych aktywnościach. Każde dziecko zasługuje na to, aby sie bawić, śmiać i mieć z tego jak najwięcej radości. IDC jest organizacją non-profit. www.islanddolphincare.pl
Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Obejmuje specjalistyczną opieką również osoby z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, oraz ośrodek informacyjno-prawny. Fundacja SYNAPSIS jest organizacją pożytku publicznego. synapsis.org.pl
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej - misją Stowarzyszenia jest wielokierunkowa, profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym z całościowymi zaburzeniami rozwoju i zaburzeniami zachowania, dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz ich rodzinom. W ramach działalności Stowarzyszenie oferuje wysokospecjalistyczne wsparcie w tym konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne, logopedyczne, Zespoły Interwencji Kryzysowej, zajęcia integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, Treningi Umiejętności Społecznych. www.pstb.org
Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy powstała 31 maja 2011 podczas II Forum Promocji Zdrowia Kobiet w Warszawie. Tego dnia, gotowość do współpracy przy tworzeniu ram dla nowej, skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce zadeklarowały 32 organizacje pozarządowe i samorządowe. Dziś Koalicja skupia już 50 podmiotów. Celem Koalicji jest skupienie potencjału intelektualnego i organizacyjnego wszystkich instytucji, organizacji i osób oraz nawiązanie szeroko zakrojonej współpracy, aby dokonać rzeczywistej przebudowy systemu walki z tym groźnym nowotworem dotykającym tysięcy kobiet w Polsce. www.koalicjarsm.pl
Fundacja Urszuli Jaworskiej - Powstała w październiku 1997 roku i jest dzisiaj największym - pod względem liczby zarejestrowanych osób - Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. Obecnie zrzesza on ponad 11 200 dawców. Fundację swojego imienia założyła Urszula Jaworska, pierwsza polska pacjentka, której przeszczepiono szpik kostny od dawcy niespokrewnionego. Fundacja jest także rejestrem, który na swym koncie ma już 28 udanych przeszczepów szpiku kostnego pochodzącego od dawców zarejestrowanych w Fundacji. Głównym celem działalności Fundacji Urszuli Jaworskiej jest szeroko pojęta pomoc dla ludzi chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi, prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji na temat tworzenia Banków Dawców Szpiku oraz przeszczepów szpiku kostnego, a przede wszystkim pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku. www.fundacjauj.pl
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu - działa od 2004 roku, powstała dla wspierania działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca. Do zasadniczych pól działalności Fundacji należą: podnoszenie jakości i unowocześnianie metod diagnostyki i leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych, prowadzenie prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pomoc szpitalowi w wyposażaniu poradni w sprzęt medyczny oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. Fundacja od 2008 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Każda osoba fizyczna może wspomóc działania Fundacji poprzez podarowanie 1% podatku dochodowego. www.fundacjasccs.pl
Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka została powołana w 2008 roku w Krakowie. Jej zadaniem statutowym jest wspieranie wszelkiej działalności na rzecz chorych ze szpiczakiem mnogim. Głównym celem Fundacji jest stworzenie interdyscyplinarnego ośrodka pod nazwą „Centrum Leczenia Szpiczaka”. Ideę powstania Fundacji poparło wielu znamienitych specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem szpiczaka w kraju i zagranicą. Fundacja działała aktywnie w sferze promocji i ochrony zdrowia. www.szpiczak.org
Fundacja GAJUSZ od 1998 roku towarzyszy małym pacjentom oddziałów onkologicznych w Łodzi. Udziela wsparcia psychologicznego i socjalnego, prowadzi zajęcia muzyczne, plastyczne, wspiera dzieci przez cały rok, podczas urodzin, Dnia Dziecka oraz pomagając Świętemu Mikołajowi. Od stycznia 2005 roku Fundacja prowadzi Hospicjum Domowe Dla Dzieci Ziemi Łódzkiej.  Opiekuje się dziećmi długotrwale i nieuleczalnie chorymi z terenu województwa łódzkiego, które dzięki całodobowej pracy lekarzy i pielęgniarek nie muszą przebywać w szpitalach, ale mogą być wśród bliskich, w domu. Hospicjum wypożycza sprzęt medyczny, zakupuje leki, wspiera socjalnie i duchowo otaczając opieką całą rodzinę. Fundacja GAJUSZ posiada Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej.Fundację wspiera 80 wolontariuszy, którzy wiedzą, że chore dzieci nie powinny być same. www.gajusz.org.pl
Fundacja "SeniorPlus" Misją Fundacji „SeniorPlus”jest działanie na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej Seniorów i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla nich. Fundacja „SeniorPlus” zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa. Swoją aktywnością Fundacja chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci, by wspólnymi siłami zmieniać niekorzystne statystyki. Jej zadaniem jest kontynuowanie - realizowanie programu Akademii Zdrowych Pleców. Tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego. Starzejące się społeczeństwo wymaga zwiększonej opieki, gdyż zapada najczęściej na choroby układu krążenia, osteoporozę, schorzenia onkologiczne, reumatoidalne zapalenie stawów czy depresję. www.seniorplus.org.pl
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, działa od 1991 roku i jest jedyną taką organizacją w Polsce, której misją jest obrona prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, legalnej i bezpiecznej aborcji, pełnej dostępności środków antykoncepcyjnych, rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka. Organizacja od lat konsekwentnie wywiera naciski na rząd i zabiega o poprawę jakości opieki zdrowotnej nad kobietami. Działa również na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn w życiu społeczeństwa oraz od lat pomaga kobietom świadcząc wsparcie i pomoc prawną i psychologiczną. Organizacja prowadzi również działalność międzynarodową. W 2000 roku z inicjatywy Federacji została założona ASTRA, regionalna sieć, która skupia 28 organizacji z 17 krajów Europy Centralnej i Środkowej. ASTRA działa na rzecz praw seksualnych i reprodukcyjnych poprzez występowanie na forach międzynarodowych w Parlamencie Europejskim i w ONZ. www.federa.org.pl
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi - Historia Fundacji nierozerwalnie wiąże się z postacią wybitnego polskiego kardiochirurga profesora Zbigniewa Religi i sięga 1991 roku. Kilka lat wcześniej, w listopadzie 1985 roku w Zabrzu zespół pod kierownictwem, wówczas jeszcze docenta Z. Religi, dokonał pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca. Był to przełom w polskiej kardiochirurgii i transplantologii. Szybko jednak stało się jasne, że dalszy rozwój kardiochirurgii jest możliwy tylko z równoczesnym postępem badań naukowych. Po jednym z apeli w mediach w Zabrzu pojawili się pierwsi sponsorzy. Tak zrodziła się idea powołania do życia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Celem Fundacji jest wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce. Temu celowi podporządkowane są wszystkie prowadzone przez Fundację programy naukowe. www.polskieserce.pl
FUNDACJA „HAPPY KIDS” jest organizacją non profit, która od 2002 roku zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA oraz kampaniami społecznymi na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Powstało pięć placówek opiekuńczo-wychowawczych: cztery w Łodzi i jedna w Lubczynie k/Wieruszowa, a w planie jest kolejna. Mottem działań organizacji są słowa pedagoga wszech czasów Janusza Korczaka: „Bez szczęśliwego dziecięctwa całe życie jest kalekie”. www.happykids.org.pl
Opolska Fundacja Antynowotworowa - celem Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie, w szczególności poprzez: modelowanie działań profilaktycznych, wspomaganie działalności leczniczej poprzez rozbudowę i rozwój bazy lecznictwa onkologicznego i szkolenie personelu, stworzenie systemu opieki nad pacjentami po leczeniu onkologicznym, wspieranie działalności innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. www.ofa.com.pl
Fundacja Dr Clown - Organizacja Pożytku Publicznego, której celem jest wywoływanie uśmiechu na twarzach chorych dzieci oraz seniorów, a misją przekonanie, że smutek można leczyć. Fundacja „Dr Clown” od 1999 roku realizuje program „Terapia śmiechem” w szpitalach oraz placówkach specjalnych. Wolontariusze Fundacji, w kolorowych strojach i z czerwonymi noskami, za pomocą interaktywnych zabaw, klaunady i rozmów likwidują napięcia spowodowane trudną sytuacją podopiecznych. Efektem jest minimalizowanie negatywnych konsekwencji choroby i hospitalizacji, wzmacnianie motywacji do zdrowienia oraz wspieranie medycyny konwencjonalnej. „Doktorzy clowni” regularnie odwiedzają 170 szpitali i placówek w 80 polskich miastach. Rocznie docierają do prawie 60 tysięcy podopiecznych. www.drclown.pl
Fundacja "SPORTOWA POLSKA" została ustanowiono przez osoby prywatne (w tym czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym Roberta Korzeniowskiego - obecnie Przewodniczącego Rady Fundacji) . Fundacja została wpisana do rejestru organizacji pozarządowych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie w dniu 17 czerwca 2009 r. Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez: 1. aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 2. kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport; 3. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu; 4. edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. www.FundacjaSportowaPolska.pl
Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą - "RAZEM BEZPIECZNE" działa od  2009 roku i jest  odpowiedzią na coraz bardziej powszechny problem alkoholowy wśród kobiet. Główne zadania to przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat choroby alkoholowej i możliwościach jej leczenia. Pomoc kobietom w podjęciu decyzji o leczeniu i utrzymywaniu abstynencji oraz powrocie do aktywnego życia bez środków zmieniających nastrój.  Wspieramy także kobiety   z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), kobiety współuzależnione a także doświadczające przemocy ze strony osób bliskich, uzależnionych od alkoholu. Upowszechniamy również wśród kobiet alternatywne formy spędzania wolnego czasu (kultura, turystyka, sport i rekreacja, warsztaty artystyczne). www.razembezpieczne.org.pl
Fundacja "Serce Dziecka" jest organizacją pożytku publicznego powstałą z inicjatywy rodziców dzieci z wadami serca. Fundacja od 2006 roku prowadzi działania na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca wspierając rodziców w codziennej walce o zdrowie i życie dzieci. Dotychczas bezpośrednia pomoc trafiła do ponad 4,5 tys. dzieci. Fundacja wspiera podopiecznych finansowo i emocjonalnie, organizuje turnusy rehabilitacyjne, warsztaty i konferencje. Misją Fundacji jest propagowanie wiedzy o wadach serca, ich diagnozowaniu i leczeniu, wsparcie dla rodzin dzieci z wadami serca, współpraca z ośrodkami medycznymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. www.sercedziecka.org.pl
Fundacja Onkologiczna Osób Młodych - "Alivia" naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i ich bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające dotarcie do informacji na temat nowoczesnych metod leczenia oraz publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stonie www.alivia.org.pl
Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” powstała w roku 1996 z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego (KRS nr 0000165702). Od 20 lat wspiera małych pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe oraz ich rodziny. W tym czasie otoczyła opieką ok. 5000 chorych i ich bliskich, refundując koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, a także niosąc pomoc socjalną, pedagogiczną i psychologiczną. Jako jedyna fundacja w Polsce „Krwinka” organizuje turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne dla dzieci w trakcie intensywnego leczenia onkologicznego. Ma podopiecznych w różnych częściach kraju, ale najsilniej związana jest z Ośrodkiem Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie systematycznie poprawia warunki leczenia małych pacjentów przebywających na oddziałach onkohematologii. W ostatnich latach Fundacja sfinansowała m.in.: projekt i przebudowę istniejących oddziałów, projekt budowlany nowego obiektu szpitala, niezbędną aparaturę medyczną oraz specjalistyczny ambulans – „Krwinko-transporter”. Wszystko po to, by dzieci onkologicznie chore - w odpowiednich warunkach i otoczone wszechstronną opieką - jak najszybciej powracały do zdrowia. www.krwinka.org
Fundacja "Wcześniak Rodzice-Rodzicom" została zainicjowana przez rodziców wcześniaka. Działa na rzecz rodziców dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży. www.wczesniak.pl
Fundacja "Świadomi rodzice" - celem Fundacji jest wspieranie rodziców wcześniaków tj. dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, bliźniąt oraz wieloraczków. Udzielanie informacji o wcześniakach i wieloraczkach kobietom w ciąży, rodzicom wcześniaków i bliźniaków lub innym osobom zainteresowanym tą tematyką. Wspieranie działań zmierzających do propagowania wiedzy o wcześniakach i wieloraczkach. Tworzenie programu służącego wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy rodzicami wcześniaków oraz wieloraczków. www.fundacjaswiadomirodzice.pl
Fundacja DKMS Polska - zarejestrowana została 28 listopada 2008 roku, jako niezależna organizacja typu non-profit. Oficjalne rozpoczęcie działalności datujemy na 25 lutego 2009 roku. DKMS Polska otrzymuje wsparcie oraz bazuje na doświadczeniu DKMS Niemcy. W ciągu 2 lat DKMS Polska stała się w największą w Polsce bazę dawców komórek macierzystych - 145 879.www.dkms.pl
Fundacji Urszuli Smok „Podaruj Życie” - Rejestr Dawców Szpiku Kostnego prowadzi aktywną i wielowymiarową działalność w zakresie walki z białaczką i innymi chorobami układu krwiotwórczego. Jedną z najbardziej skutecznych - niestety najdroższych - metod leczenia tej choroby jest przeszczep szpiku kostnego. www.podarujzycie.org
Fundacja "Tak dla zdrowia" - powstała na przełomie 2007 i 2008 roku w odpowiedzi na niepokojące sygnały o pogarszającej się kondycji zdrowotnej i fizycznej naszego społeczeństwa oraz brak należytej troski jednostek o własne zdrowie. Celem Fundacji jest zwiększenie świadomości społecznej w obszarze zdrowia, zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej. Działania Fundacji kładą nacisk na aktywny i zdrowy styl życia już od najmłodszych lat, aby już od dzieciństwa wprowadzać nawyk dbania o zdrowie własne i najbliższych. www.takdlazdrowia.pl
Fundacja "Drzewo Życia" - celem Fundacji „Drzewo Życia” jest edukacja społeczeństwa ukierunkowana na powszechność problemu anokreksji i bulimii oraz sposoby pomocy chorym i ich rodzinom. www.drzewozycia.com.pl
Fundacja PRZECIWKO LEUKEMII powstała w 2000 r. z pilnej potrzeby niesienia pomocy chorym i od tej pory robi wszystko, aby ratować ich życie. Chorzy i ich rodziny otrzymują w Fundacji wszechstronne wsparcie: od fachowej pomocy w wyborze kliniki, poprzez pomoc finansową i wsparcie psychologiczne.Celem nadrzędnym Fundacji jest propagowanie wiedzy na temat chorób hematologicznych oraz ich leczenia. Wspieramy ponadto ośrodki medyczne przygotowujące i wykonujące zabiegi przeszczepiania szpiku kostnego. www.leukemia.pl
Fundacja Dr Laskus została założona w 2012 roku. Pomysłodawcami i fundatorami są dr n. med. Agnieszka Laskus, specjalista periodontologii, stomatologii ogólnej z tytułem naukowym M.Sc. z implantologii oraz Jacek Nitecki – doświadczony międzynarodowy menadżer i twórca wielu organizacji. Misją Fundacji Dr Laskus jest promocja i ochrona zdrowia jamy ustnej. Misja ta jest realizowana poprzez cykliczne edukowanie społeczeństwa, ale także świadczenie nieodpłatnej pomocy medycznej. www.fundacjadrlaskus.org

Serwis Badaj Piersi skierowany jest do kobiet, które w trosce o siebie i swoich najbliższych są zainteresowane profilaktyką i pielęgnacją piersi. Informacje zawarte w Internecie są tak niespójne i zawierają tak wiele sprzecznych ze sobą informacji, że podjęliśmy decyzję o stworzeniu serwisu internetowego zawierającego autoryzowaną i potwierdzoną przez naukowców wiedzę. Nad treściami publikowanymi na stronie czuwają lekarze i specjaliści z Centralnego Ośrodka Koordynującego w Warszawie, realizujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Na stronie można też znaleźć informacje o ryzyku zachorowań, o statystykach i najnowszych odkryciach medycyny. W sposób prosty i przystępny postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się w Internecie pytania. Będziemy się rozwijać, by do kobiet mówić o ważnych sprawach, na które często w gonitwie codziennego dnia po prostu nie mają czasu. www.badajpiersi.pl

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” została założona w 2007 roku jako organizacja non profit, aby objąć pomocą chorych na ten zespół chorobowy, prowadzić działalność edukacyjną i informacyjną oraz wspierać działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zespołu Dandy-Walkera. Popieramy wszelkie działania służące określenie przyczyny choroby oraz poszukiwania sposobów leczenia dla złagodzenia jej skutków. Fakt, że Fundację prowadzą rodzice chorych, którzy zmagają się z tą ciężką chorobą pozwolił nam zjednoczyć siły, aby lepiej pomagać naszym chorym dzieciom. Wierzymy, że znajdą się ludzie, którzy docenią nasze dotychczasowe wysiłki i zechcą wesprzeć nas rodziców chcących w ten sposób pomagać swym chorym dzieciom. www.dandy-walker.org.pl

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę prowadzi swoją działalność od roku 2008. Jego głównym celem jest szeroko rozumiana pomoc osobom chorym na łuszczycę ze szczególnym naciskiem na budowanie tolerancji dla osób zmagających się z tą chorobą. Organizowane są też bezpłatne spotkania grupy wsparcia. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczą również w spotkaniach Parlamentarnego Zespołu ds. Łuszczycy i wydarzeniach medialnych, mających na celu przybliżenie ustawodawcom i społeczeństwu problemów, z którymi na codzień zmagają się osoby chore. www.luszczyca.wroclaw.pl

Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza jest niezależną, pozarządową, instytucją typu non profit, działającą od 2008 r. powołaną do upowszechniania wiedzy o znaczeniu seksualności dla zdrowia społeczeństwa. Swoją misję Fundacja realizować będzie poprzez promowanie i inicjowanie oraz materialne wspieranie działalności naukowej, medycznej, oświatowej, dziennikarskiej, wydawniczej, prawnej na rzecz zdrowego rozwoju seksualności jednostek ludzkich i społeczeństw a także organizatorskiej, innowacyjnej i gospodarczej mającej na celu popularyzowanie i realizowanie zadań Fundacji. Bardzo ważnym elementem działania Fundacji będą akcje społeczne, uświadamiające znaczenie udanego życia seksualnego i kreowanie mechanizmów motywujących do poszukiwania pomocy u specjalistów, gdy takie problemy się pojawią. www.funpzs.org.pl

Health Project Management zajmuje różnego typu projektami dotyczącymi tematyki zdrowotnej. Jej działalność obejmuje organizację wydarzeń z branży medycznej, takich jak konferencje, debaty i panele dyskusyjne, konferencje prasowe oraz briefingi. Organizacja podejmuje się również opracowywania analiz i raportów, opierając się na wiedzy i doświadczeniu ekspertów w dziedzinie medycyny. Współpraca z różnymi podmiotami z branży służby zdrowia i mediów pozwala na zapewnienie szerokiego, nieodpłatnego dostępu do organizowanych wydarzeń. www.infozdrowie.org

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę pomaga osobom chorym na nieuleczalną chorobę genetyczną jaką jest mukowiscydoza. Do niedawna wśród podopiecznych były tylko dzieci, dzięki postępowi medycyny są też osoby pełnoletnie. W mukowiscydozie można starać się tylko opóźnić spustoszenia jakie choroba sieje w organizmach chorych. To kosztuje. Fundacja MATIO dofinansowuje leczenie i rehabilitację chorych, wyprawki szkolne, organizuje dla nich szkolenia i warsztaty poszerzające wiedzę i umożliwiające kontakt ze specjalistami, zapewnia świąteczne paczki podarunkowe i żywnościowe, zapewnia domową opiekę nad pacjentem, występuje w imieniu chorych na forum publicznym, realizuje akcje edukacyjne (m.in. kampanię społeczną „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”) i szkolenia dla różnych grup zawodowych, wspiera w kontaktach z urzędami, szpitalami, szkołami, przedszkolami. Fundacja MATIO wspiera chorych w całej Polsce. www.mukowiscydoza.pl

Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS zajmuje się leczeniem ludzi z różnych chorób przewlekłych i psychosomatycznych, biorąc pod uwagę ich psychikę (stres, umiejętność troszczenia się o siebie, wybaczanie, kontrolowania emocji, ciało (edukację na temat wspierania prawidłowego funkcjonowaniu systemu odpornościowego, zdrowe żywienie, ruch) i społeczeństwo (znaczenie chorób, dbanie o relacje –człowiek to istota społeczna, wzajemny szacunek, troska o planetę – ekologia). Pracujemy w zespole doświadczonych specjalistów. Chcemy edukować, wspierać i terapeutyzować indywidualnie i grupowo. Zajmujemy się także prowadzeniem szkoleń dla profesjonalistów (psychologowie, terapeuci, nauczyciele, lekarze itp.) i prowadzeniem kampanii społecznych propagujących podejście MIND-BODY.
Stowarzyszenie obecnie prowadzi ogólnopolski projekt Akademii Walki z Rakiem, polegający na prowadzeniu działań psychoonkologicznych na rzecz osób chorych i ich rodzin. psychesomapolis.org

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis" powstało z inicjatywy osób chorych spotykających siÍ na forum internetowym (luszczyca.org.pl). Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz ich rodzin, a w szczególności:
- informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach ludzi chorych
- reprezentowanie interesów osób dotkniętych łuszczycę w stosunkach z innymi organizacjami, instytucjami i organami państwa,
- integrowanie środowiska osób chorych na łuszczycę,
- działanie w kierunku poprawy jakości życia chorych na łuszczycę, poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia,
- organizowanie pomocy wzajemnej w celu wymiany doświadczeń i wsparcia,
- organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia,
- inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących specyficznych potrzeb osób z łuszczycą i sposobu zaspokajania tych potrzeb,
- organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, bezwartościowości, rezygnacji i bezradności,
- otaczanie szczególną opieką osób najciężej dotkniętych chorobą i osób ze "świeżym" rozpoznaniem łuszczycy, w tym organizowanie pomocy psychologicznej dla osób chorych i ich najbliższego otoczenia w formie poradnictwa, spotkań, szkoleń i warsztatów terapeutycznych.
Stowarzyszenie ma siedzibę w Bydgoszczy. W planach jest powstanie oddziałów terenowych, które będą mogły zgromadzić większą ilość potrzebujących i łatwiej dotrzeć do nich z pomocą. www.luszczyca.org.pl
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę działa od 2003 roku. Zostało powołane przez grupę rodziców, lekarzy i pedagogów w celu wspierania rodzin chorych dzieci. Głównym celem Stowarzyszenia jest przełamanie istniejących stereotypów i pomoc rodzinom w wychodzeniu z izolacji społecznej. Prowadzimy warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli i terapeutów. W czasie wakacji organizujemy turnusy rehabilitacyjne i kolonie letnie. www.padaczka.pl

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie prowadzi działalność na rzecz osób chorych na choroby rzadkie od marca 1990 roku (23 lata). Stale rozszerza oraz rozwija swoją działalność, obejmując obecnie 50 chorób rzadkich i zrzesza wszystkie zdiagnozowane w Polsce mukopolisacharydozy i choroby ultra rzadkie, które potrzebują pomocy oraz opieki prawnej. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza czynnych członków zwyczajnych, honorowych i wspierających - około 500 osób. Stowarzyszenie, nie tylko wspiera rodziny które znalazły się w trudnej sytuacji psychologicznej imaterialnej ale również finansuje według własnych możliwości projekty badawcze, zakupuje lekarstwa i sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla podopiecznych Stowarzyszenia. www.chorobyrzadkie.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST jest organizacją pozarządową (non-profit). Działa od 2004 r. Wszechstronnie wspiera osoby chore na GIST - nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (ang. gastrointestinal stromal tumors), ich rodziny i opiekunów, aby zwiększyć szanse chorych na wyleczenie i powrót do normalnego życia. Prowadzi działalność edukacyjną w zakresie GIST. Współpracuje z ośrodkami klinicznymi leczącymi chorych na ten nowotwór. Zabiega, aby chorzy na ten rzadki nowotwór (1,4 na 100.000) byli prawidłowo diagnozowani i leczeni. Stowarzyszenie jest członkiem ECPC, SPAEN, Global GIST Network. www.gist.pl

Forum Parenting.pl to idealne miejsce dla wszystkich rodziców oraz osób planujących założenie rodziny. Każde dziecko jest inne, ale problemy, z jakimi borykają się rodzice są zwykle zbliżone. Jeśli chcesz porozmawiać z innymi rodzicami na tematy związane z wychowaniem dziecka, zapraszamy na forum Parenting.pl. To prawdziwe miejsce spotkań rodziców, ekspertów oraz doradców. Znajdziesz tu wielu życzliwych, aktywnych użytkowników, sprawdzone rady i liczne atrakcje (m.in. konkursy z nagrodami).
forum parenting.pl

Stowarzyszenie „Neuron” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym w Dąbrowie Górniczej istnieje od 1990 roku. Jako organizacja pozarządowa powstało w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby osób niepełnosprawnych. Stworzyli ją rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Są to dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne posiadające szereg sprzężonych dysfunkcji tj.: upośledzenie umysłowe aż do stopnia głębokiego, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa lub inne przewlekłe choroby powstałe wskutek nieszczęśliwych wypadków.
Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym by były:
- jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny oraz państwa,
- w miarę samodzielne i mające poczucie własnej wartości,
- akceptowane przez społeczeństwo i przygotowane oraz wyuczone na miarę możliwości by móc podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego. www.neuron-society.eu

TacyJakJa.pl to portal społecznościowy dla osób przewlekle chorych, ich rodziców i opiekunów. Pomaga monitorować chorobę i skuteczność jej leczenia dzięki opracowanym przez lekarzy internetowym dzienniczkom. Jest całkowicie anonimowy i bezpłatny. Na forum i czacie na pytania odpowiadają lekarze specjaliści, można podyskutować z innymi chorymi, wymienić się doświadczeniami, znaleźć przyjaciół. Portal posiada następujące działy: depresja, choroba dwubiegunowa, schizofrenia, padaczka, astma, niskorosłość, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów. www.tacyjakja.pl

Portal mojacukrzyca.org powstał w 2001 roku. Jest pierwszą i największą stroną o cukrzycy w polskim Internecie. Serwis przeznaczony jest dla osób chorych na cukrzycę, jak również dla wszystkich zainteresowanych tematem cukrzycy i chorób współistniejących. Głównym celem serwisu jest dostarczania aktualnych informacji z dziedziny diabetologii. Zadaniem portalu jest umożliwianie nawiązania kontaktu między diabetykami. Do dyspozycji pozostaje rozbudowana strona, a także obszerne forum dyskusyjne oraz cotygodniowe spotkania na czacie. Największym atutem portalu mojacukrzyca.org jest obiektywne prezentowanie materiałów na temat produktów dla diabetyków. Aktualizacje wprowadzane są kilka razy w tygodniu. Założeniem serwisu jest to, aby wszyscy tworzyli jego zawartość. Każdy może przesłać opowiadanie, zamieścić bezpłatnie komunikat, informację lub ogłoszenie. www.mojacukrzyca.org

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków istnieje od 1981 roku i jest największą organizacją pacjentów w Polsce. Jego działalność obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak:
- opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych, organów administracji, miejsc pracy, szkół, uczelni i innych instytucji;
- dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej;
- edukacja diabetyków w zakresie dbania o chorobę, stosowania odpowiednich terapii, leczenia, zapobiegania powikłaniom, diety i innych niezbędnych elementów życia z cukrzycą;
- poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie;
- integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych osób chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych. www.diabetyk.org.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „PRZEKREŚLONY KŁOS” Jest organizacją pożytku publicznego, a głównym adresatem działań są osoby chore na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej. Stowarzyszenie:
- prowadzi nieodpłatną i profesjonalną działalność edukacyjną w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
- prowadzi poradnictwo dietetyczne, kulinarne, medyczne, psychologiczne i prawne,
- wydaje książki, poradniki, informatory oraz broszury dotyczące celiakii i diety bezglutenowej,
- organizuje różnorodne formy wypoczynku: kolonie, zimowiska i wycieczki,
- organizuje różnorodne imprezy i spotkania integracyjne, kulturalne, okolicznościowe i świąteczne. www.celiakia.eu

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze" jest organizacją pacjencką założoną w Internecie w październiku 2002 roku. Skupiam się na bezpośredniej pomocy informacyjnej chorym na różne schorzenia wątroby, szczególnie na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby: typu C (HCV) oraz B (HBV). Główną ideą jest powstrzymanie rosnącej epidemii zakażeń HCV oraz dotarcie z informacją o potrzebach badania do osób zakażonych, którzy o swoim zakażeniu nie wiedzą (90% wśród ok. 730 000 zakażonych według Polskiej Grupy Ekspertów HCV). Stowarzyszenie pomaga chorym zdobyć informacje na temat choroby, źródeł zakażeń i ryzyka ekspozycji, wskazuje im odpowiednie placówki zajmujące się diagnostyką oraz leczeniem. Pomaga chorym w radzeniu sobie ze skutkami niepożądanymi terapii przeciwwirusowych, informuje ich o dostępnych badaniach klinicznych. Propaguje też alternatywne metody leczenia dla osób nie odpowiadających na leczenie interferonem, głównie fitoterapie. www.prometeusze.pl

Polskie Stowarzyszenie osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej to największa ogólnopolska organizacja pożytku publicznego zajmująca się dietą bezglutenową. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 1700 członków z wszystkich zakątków Polski. Skupia osoby z celiakią, alergią na gluten, nadwrażliwością na gluten ,rodziców chorych dzieci, lekarzy, dietetyków i wszystkie osoby zainteresowane tematyką. Wspiera, radzi, pomaga wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Wydaje poradnik „Celiakia i dieta bezglutenowa” (9 wydań, 25 tysięcy rozdanych bezpłatnie egzemplarzy) oraz czasopismo „Bez Glutenu”. Organizuje spotkania, warsztaty kulinarne, konferencje naukowe, targi żywności bezglutenowej, prowadzi poradnictwo dietetyczne. Działaniem obejmuje całą Polskę - Warszawa, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Poznań, Opole, Częstochowa, Olsztyn, Białystok, Nowy Sącz, Suwałki - pomagając osobom na diecie bezglutenowej i prowadząc wszechstronne działania na rzecz polskich bezglutenowców i ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową (celiakia.pl - 100 tysięcy unikalnych użytkowników i pół miliona odsłon w ciągu pół roku), forum dyskusyjne poświęcone celiakii i diecie bezglutenowej (forum.celiakia.pl), stronę z bezglutenowymi przepisami (kuchniabezglutenowa.pl), stronę z informacjami na temat żywności oznaczonej licencjonowanym znakiem przekreślonego kłosa (przekreslonyklos.pl) oraz wyszukiwarkę przeszkolonych restauracji mających w menu dania bezglutenowe (menubezglutenu.pl).www.celiakia.pl

Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię, jako organizacja pozarządowa powstała w odpowiedzi na potrzeby osób chorych na fenyloketonurię. Zarejestrowanie stowarzyszenia w KRS nastąpiło z dniem 16 lutego 2007 roku.
Organizacją pożytku publicznego zostało z dniem 8 lipca 2008 roku. Adresatem działań są osoby chore na fenyloketonurię wymagające stosowania diety niskobiałkowej i ich rodziny.
Celem Stowarzyszenia jest:
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu chorych na fenyloketonurię.
- wszechstronna współpraca z innymi organizacjami w kraju i zagranicą mającymi na celu dobro chorych na fenyloketonurię.
- kompleksowe działanie na rzecz chorych na fenyloketonurię.
- dążenie do zapewnienia odpowiednich, specjalistycznych środków dietetycznych.
- zapewnienie zainteresowanym dostępu do wszelkich informacji mających znaczenie dla Chorych na fenyloketonurię.
- prowadzenie działalności charytatywnej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, między innymi, w zakresie:
- wydawania książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji dotyczących fenyloketonurii,
- pomocy społecznej, poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, reprezentowania ich interesów wobec,
- organizowania dla osób chorych na fenyloketonurię imprez rekreacyjnych i turnusów rehabilitacyjnych w ramach wypoczynku letniego i zimowego,
- prowadzenia działalności mającej na celu promocję i ochronę zdrowia osób chorych na fenyloketonurię. www.pkubydgoszcz.pl

Fundacja Watch Health Care (WHC) powstała w 2010 roku. Inspiracją do jej powstania była narastająca w Polsce dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka świadczeń, a wielkością środków finansowych gromadzonych w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne i przeznaczanych na podstawowe świadczenia zdrowotne. Skutkiem tej dysproporcji jest ograniczenie lub pozbawienie chorych dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych. Misją Fundacji WHC jest dostarczenie możliwie szerokiej, kompletnej i opartej na naukowych podstawach informacji do jakich świadczeń i procedur medycznych można spodziewać się ograniczeń w dostępie (uciążliwych kolejek). Na stronie internetowej Fundacji prowadzona jest ewidencja świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, do których dostęp dla pacjentów jest znacznie utrudniony. Ograniczenia dostępu, takie jak kolejki do podstawowych świadczeń zgłaszane są przez pacjentów, świadczeniodawców a nawet pracowników instytucji w obszarze ochrony zdrowia. Ewidencja prowadzona przez Fundację WHC służy przede wszystkim chorym, którzy pomimo opłacania składki na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne czują się poszkodowani, ponieważ w wyniku długich kolejek do podstawowych świadczeń są zmuszeni do korzystania ze służby zdrowia „prywatnie”. www.korektorzdrowia.pl

Fundacja Kwiaty Polskie Dla Pacjenta powstała z myślą o osobach, które ze względu na trudną sytuację finansową nie są w stanie pokryć kosztów leczenia. Swoją pomoc kieruje do najbardziej potrzebujących, głównie emerytów, rencistów i dzieci. Podopieczni Fundacji otrzymują dofinansowanie na zakup niezbędnych leków, sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego. Dodatkowo Fundacja prowadzi, a także wspiera akcje promujące zdrowy styl życia. www.fundacjakwiatypolskie.pl

Fundacja im dr. Macieja Hilgiera jest organizacją non profit, zajmującą się wyłącznie edukacją prozdrowotną. Do jej głównych celów należy organizowanie szkoleń oraz konferencji dotyczących wybranych dziedzin medycznych w celu udostępnienia wiedzy społeczeństwu o postępach w leczeniu wszelkich chorób, zwłaszcza przewlekłych oraz zwiększenia dostępności do nowoczesnych terapii dla polskich pacjentów. www.fundacjahilgiera.com

Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię prowadzi działalność zmierzającą do udzielania wsparcia osobom chorującym na dystonię i ich najbliższym poprzez popularyzację wiedzy o dystonii oraz pomoc we wskazywaniu miejsc uzyskania możliwie najlepszej specjalistycznej pomocy lekarskiej. Stowarzyszenie pomaga także w poszukiwaniu najlepszego sposobu leczenia każdemu choremu z dystonią. Stowarzyszenie stara się reagować na wszelkie zgłaszane przez chorych uwagi na temat ograniczeń w dostępie do wysokospecjalistycznych procedur leczniczych. www.dystoniapolska.pl

Wokanda Medyczno-Prawna to pierwszy w Polsce blog pisany - wspólnie - przez lekarzy i prawników, na którym komentowane są orzeczenia sądowe w sprawach o podłożu medycznym (w szczególności dot. odpowiedzialności za błąd medyczny). Omawiają konkretne, rzeczywiste przypadki. Nie plagiatują tekstów i nie przeklejają linków. Bez sensacji, lecz rzetelnie i ciekawie. www.wokanda-medyczno-prawna.pl

NaszGabinet - gabinety lekarskie, które oferują pomoc medyczną w zakresie alkoholizmu, leczenia ran, chorób kręgosłupa, medycyny naturalnej oraz komórek macierzystych. Placówka ma swoje oddziały we Wrocławiu i w Nowym Sączu. nasz-gabinet.pl

Laboaratorium Blumed jest ośrodkiem, który specjalizuje się w badaniu genetycznym kleszczy w celu wykluczenia groźnych chorób, w szczególności boreliozy, a także anaplazmozy, babeszjozy oraz kleszczowego zapalenia mózgu. Tradycyjne badania krwi są bardzo często nieskuteczne, dają wyniki fałszywie dodatnie oraz fałszywie ujemne. Jedynie badanie DNA kleszcza pozwala na 100% pewność co do tego, że kleszcz który nas ukąsił nie był nosicielem groźnych chorób. Jest to szczególnie ważne w przypadku boreliozy, która jest chorobą bardzo trudną w leczeniu, podstępną i groźną. Szybkie wdrożenie przez lekarzy leczenia boreliozy antybiotykami na podstawie przeprowadzonego badania kleszcza oraz objawów pacjenta pozwala zazwyczaj na stosunkowo szybkie wyleczenie.Choroba w stadium przewlekłym jest już bardzo trudna w wyleczeniu, dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z osłabionym układem immunologicznym, stosujących leki immunosupresyjne, a także dzieci i osób starszych, aczkolwiek każdy ukąszony przez kleszcza jest narażony na zachorowanie. zbadajkleszcza.pl

Program świadomości Rak Jelita Polska został opracowany i jest prowadzony we współpracy ze światowymi autorytetami z dziedziny profilaktyki i leczenia raka jelita. Na bazie wieloletnich badań i doświadczeń powstał unikalny w Polsce projekt podnoszenia świadomości społecznej i zrozumienia nowotworu, jakim jest rak jelita. Głównym założeniem programu jest pokazanie znaczenia profilaktyki, w tym kluczowego badania kolonoskopowego, w skutecznym leczeniu choroby. Naszym celem jest uświadomienie społeczeństwu, że badania przesiewowe nie są problemem, a koniecznością. Pamiętajmy - rak jelita wykryty we wczesnym stadium jest w większości przypadków w pełni wyleczalny. Świadomość stanowi podstawę wiedzy, postaw i zachowań, które mogą pomóc chronić ludzi przed tą zbyt powszechną chorobą. www.rakjelita.pl

Fundacja Siepomaga.pl to Internetowa Platforma Pomagania. Działamy na trzech poziomach: zbiórki dla Potrzebujących – apele widoczne na serwisie zgłaszane są przez fundacje reprezentujące Podopiecznych. Fundacja reprezentuje osobę Potrzebującą, co oznacza, że ma obowiązek weryfikacji potrzeb oraz rozliczenia wydatkowanych środków; zbiórki dla organizacji pozarządowych – każdą zarejestrowaną na serwisie organizację można wesprzeć darowizną. Środki te organizacja przekazuje na swoje potrzeby oraz realizację celów statutowych; skarbonka Pomagacza – jeśli masz smykałkę do pomagania i chcesz widzieć ile środków zostało zebranych dzięki Twoim działaniom załóż swoją własną wirtualna puszkę. Środki zebrane przez Ciebie i Twoich przyjaciół widoczne są zarówno w wirtualnej skarbonce, jak i w ogólnej kwocie zebranej na dany cel. Wierzymy w ludzi, dla których “dziękuję” i satysfakcja z niesienia pomocy, jest wystarczającym powodem, by działać. Jesteśmy po to, by razem z Tobą stworzyć miejsce, w którym potrzeba pomocy przestanie być utożsamiana z bezsilnością. To właśnie dzięki świadomemu, aktywnemu działaniu codziennie budzimy się w lepszym świecie. www.siepomaga.pl

Women's Run & more to nie tylko treningi biegowe, ale przede wszystkim filozofia zdrowego stylu życia, w tym także inne dyscypliny sportowe, porady, spotkania motywacyjne i wiele różnych aktywności. Zapraszamy wszystkich do dołączenia do programu! www.womensrun.pl

Sensus (poradniki psychologiczne) to książki poruszające kwestie sfery emocjonalnej, rozwoju osobowości, samoświadomości i poznania tajników psychiki. W ramach tej marki światło dzienne ujrzało także sporo książek z zakresu psychologii pracy i rozwoju miękkich kompetencji. sensus.pl

Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci od 2008 roku obejmuje opieką nieuleczalnie chore dzieci z terenu województwa pomorskiego w ich własnych domach, gdy rodzice i lekarze podejmują decyzję o zakończeniu leczenia w szpitalu. Celem opieki jest zmniejszenie cierpienia i poprawa jakości życia zarówno chorego dziecka, jak i jego rodziny. Wysoko wykwalifikowany zespół hospicjum dysponujący specjalistycznym sprzętem jest w stanie zapewnić choremu dziecku i jego rodzinie bezpieczny pobyt w domu. Oznacza to, że gdy dziecko umiera, otaczają go najbliżsi w jego własnym domu. Fundacja wychodzi z założenia, że żaden najpiękniejszy, najlepiej wyposażony szpital czy hospicjum stacjonarne nie jest w stanie zastąpić domu i jego rodzinnego ciepła. pomorskiehd.pl

Fundacja Przyszłość dla Dzieci od 13 lat daje szansę na rozwój najbardziej potrzebującym chorym dzieciom na Warmii i Mazurach. Specjalistyczne leczenie czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które przekraczają finansowe możliwości rodziców. Grono podopiecznych fundacji stale się powiększa- pomagamy już blisko 300 chorym dzieciom. Możemy przeciwdziałać ograniczeniom w funkcjonowaniu chorych dzieci i robimy to. Martynce, Tomkowi, Zuzi czy Bartkowi dzięki sfinansowaniu leczenia i rehabilitacji odmieniliśmy życie i spełniliśmy kilka dziecięcych marzeń. Tomek usłyszał głos swoich rodziców i otaczającego go świata, a Martynka może już chodzić do szkoły. Zuzia pnie się na wyżyny sztuki szermierskiej, trenując na wózku, a Bartek właśnie zaczął chodzić. To wszystko było możliwe dzięki ludziom, którzy wspierając nas dali im szansę na cieszenie się dzieciństwem. przyszloscdladzieci.org

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” powstała, aby nieść pomoc w leczeniu – ratować życie i zdrowie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz pomóc maluszkom cierpiącym z powodu niedożywienia, biedy, trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy dzieciom – kupujemy leki, finansujemy leczenie i operacje medyczne ratujące życie i zdrowie, rehabilitacje oraz sprzęt medyczny. Dożywiamy ubogie dzieci w szkołach. Pomagamy także najmłodszym, którzy stracili rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy, a także bardzo często dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie - prowadzimy akcję „Pogotowie Dziecięce”. Udało się pomóc w leczeniu i trudnej sytuacji życiowej już ponad 4000 dzieci i osób, a dla dzieci niedożywionych sfinansowaliśmy ponad 30.000 posiłków w szkołach. Poprzez specjalistyczne leczenie już wiele razy Fundacja uratowała życie dzieci i osób chorych walczących z nowotworami i innymi chorobami np. przez znalezienie drogi oraz sfinansowanie kosztownego leczenia w Polsce lub zagranicą m.in. otworzyliśmy drogę do protonoterapii poprzez zakwalifikowanie dzieci do klinik i dzięki temu pierwsze dzieci z Polski odbyły leczenie nowotworów i obecnie ich guzy mózgu są w remisji. Ratujemy też życie osób cierpiących na nowotwory tkanek miękkich np. trzustki, wątroby, nerek i innych narządów poprzez nierefundowane zabiegi NanoKnife. Zakupiliśmy również laser do leczenia nowotworów u dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dzięki temu urządzeniu leczone są też wcześniaki, które rodzą się niewidome – przywraca się im wzrok. Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką, koszty administracyjne są pokrywane przez Założycielkę, dlatego każde podarowane wsparcie jest przeznaczane na pomoc potrzebującym. www.kawalek-nieba.pl

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ od 2004 roku wspiera osoby z niepełnosprawnością, które chcą żyć normalnie, realizować marzenia i cieszyć się każdym dniem. Kontynuujemy idee śp. Doktora Piotra Janaszka, który od lat 70-tych walczył o prawa osób niepełnosprawnych do pełnego życia. Z regularnych zajęć sportowych, szkoleniowych i terapeutycznych organizowanych przez Fundację korzysta blisko 100 osób z Konina i okolic. W Akademii Życia do 2018 roku 50. osób z niepełnosprawnością ruchową z całej Polski nauczy się samodzielności w różnych sferach życia i przygotuje do podjęcia pracy. To miejsce dla osób, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i chcą zdobyć niezależność. Fundacja PODAJ DALEJ udowadnia, że niepełnosprawny może spełniać marzenia, nawet te najbardziej nieosiągalne… Kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnością ruchową wzbija się w powietrze na paralotniach i szybowcu w ramach projektu Rozwiń Skrzydła. Osoby, dla których niewysoki krawężnik może być przeszkodą trudną do pokonania, korzystają z dostępnego nieba! Tutaj barier nie ma podajdalej.org.pl

"Kochanie, ratujmy nasze dzieci" to jeden z pierwszych wspólnych projektów BBC Worldwide i Telewizji Polskiej, który powstanie na mocy podpisanego przez obydwu nadawców porozumienia o współpracy handlowej. Masz dziecko? Uważnie mu się przyjrzyj. A teraz zamknij oczy i spróbuj sobie wyobrazić, jakie będzie za 10, 15, 20 lat… Czy będzie zdrowe? Sprawne? Będzie odnosić sukcesy? Aktywnie żyć? A może przeciwnie… Będzie borykać się z chorobami, otyłością, nieakceptacją otoczenia? Jaka przyszłość czeka Twoje dziecko? Pomyśl o tym i zacznij działać już dziś! tvp2.tvp.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową została powołana z inicjatywy rodziców dzieci chorych na nowotwór, przy wsparciu lekarzy onkologów. Działa nieprzerwanie od 1991 roku. W 2006 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Otacza wszechstronną opieką dzieci chore na nowotwór i ich rodziny z terenu całego kraju. Każdego roku z naszej pomocy korzysta kilkaset osób. Towarzyszy małemu pacjentowi na każdym etapie pokonywania choroby. Dba, aby choroba nie odebrała mu wszystkich atrybutów dzieciństwa – beztroski, radości, marzeń, aby pomimo cierpienia i nieprzyjemnych doznań związanych z leczeniem, potrafiło się uśmiechać. fundacja.net

Instytut Matki i Dziecka jest jednostką naukowo-badawczą. Posiada 60-letnią tradycję i znaczący dorobek znany w kraju i na forum międzynarodowym. Został powołany uchwałą Rady Ministrów w 1951 r. i od tego czasu nieprzerwanie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży. www.imid.med.pl

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka stawia sobie za cel działanie na rzecz ochrony zdrowia pacjentów i promocję profilaktyki zdrowotnej dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży. Naszą rolą jest przede wszystkim niesienie pomocy osobom chorym i ich rodzinom. Fundacja związana jest z Instytutem Matki i Dziecka, bezpośrednio go wspierając. By spełniać swoje cele Fundacja współpracuje ze środowiskami naukowymi, organizując szkolenia i wykłady, czy szeroko pojętą działalność na rzecz protekcji zdrowia Polaków. Zadaniem jakie stawiamy przed sobą jest również pozyskiwanie środków na konserwację sprzętu medycznego, czy rozwój placówek medycznych i naukowych, a tym samym próba zapewnienia jak najlepszej jakości usług. www.imid.med.pl

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia powstało w 2002 roku, aby krzewić edukację prozdrowotną wśród społeczeństwa poprzez podnoszenie świadomości i wiedzy dziennikarzy. Obecnie stanowi największe stowarzyszenie skupiające dziennikarzy o specjalizacji medycznej w Polsce, a być może nawet jest najliczniejszą aktywną organizacją dziennikarską. Aktywną, czyli taką, która kilka razy w roku realizuje przedsięwzięcia w skali ogólnopolskiej, angażując za każdym razem większość swoich członków. Do SDDZ należy 107 członków rzeczywistych reprezentujących prasę, radio, telewizję oraz portale internetowe w całej Polsce. Jest to szczególnie ważne, gdyż nie reprezentuje wyłącznie prasy centralnej skoncentrowanej w Warszawie. "Dziennikarze dla Zdrowia" pracują od Świnoujścia po Przemyśl, od Suwałk po Jelenią Górę. Działają nieustannie, a ich akcje edukacyjno-informacyjne są widoczne w kraju oraz za granicą. Pozostają organizacją otwartą zarówno na ludzi, jak i na inicjatywy. www.dziennikarze.org

Kampania społeczna „Co trzecia” - Celem Kampanii „Co trzecia” jest zwrócenie uwagi na rolę mięśni dna miednicy w życiu kobiet, edukowanie, promowanie profilaktyki również w innych obszarach zdrowia, a także najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych. Zatem edukacyjny cel kampanii będzie realizowany głównie wśród grupy docelowej kobiet młodych i aktywnych, pracujących, wychowujących dzieci, przygotowujących się do roli matki. Są to kobiety nowoczesne, które uprawiają sport: bieganie, pływanie, które są świadome swojego ciała i roli nawyków żywieniowych oraz są otwarte na nowoczesne rozwiązania służące profilaktyce.facebook.com/cotrzecia

Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia Stowarzyszenie to ogólnopolska organizacja zrzeszająca dziennikarzy i publicystów zajmujących się problemami ochrony zdrowia i medycyny. Chce inicjować i organizować imprezy, które będą podnosiły świadomość zdrowotną społeczeństwa, a także informowały dziennikarzy i osoby zainteresowane ochroną zdrowia o znaczących zjawiskach i wydarzeniach wpływających na zdrowie Polaków. Stowarzyszenie organizuje konferencje i warsztaty szkoleniowe dla dziennikarzy poświęcone najnowszym osiągnięciom medycyny i farmacji, a także ważnym problemom zdrowotnym naszego społeczeństwa. Członkami stowarzyszenia mogą zostać dziennikarze i publicyści zajmujący się promocją zdrowia i medycyny. O przyjęciu w poczet członków decyduje zarząd. www.klubzdrowia.org

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia funkcjonuje od 1997 roku. Jest jedynym w Polsce południowo-wschodniej domowym hospicjum dla dzieci. Zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Hospicjum w ramach promocji filozofii i postawy opieki paliatywnej, prowadzi szkolenia oraz badania w dziedzinie opieki paliatywnej w pediatrii, a także działalność wydawniczą. hospicjum.lublin.pl

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Inicjatorem Programu „Zdążyć z Pomocą” był prof. Zbigniew Religa, który pozostaje Patronem programu. Fundacja ma ponad 29 000 podopiecznych – są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Organizacja przekazuje fundusze na ich leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby. Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. dzieciom.pl

Fundacja „Słoneczko” powstała 9 stycznia 2004 roku. Głównym celem fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskiwaniu środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. www.fundacja-sloneczko.pl

Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" - w 1986 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe", które z czasem przeobraziło się w Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe". W 2005 r. Fundacja otrzymała statut organizacji pożytku publicznego. Fundusze zbierane przez fundację są przeznaczane na: zakup leków, zakup sprzętu medycznego, pompy infuzyjne, mikroskopy, kardiomonitory, pulsoksymetry, dofinansowanie kolonii zdrowotnych dla dzieci i hotelu dla rodziców, wyposażenie pracowni planowania Zakładu Radioterapii, remont i modernizacje oraz sukcesywne wyposażenie Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dlatego też podejmowane są wszechstronne starania, aby zapewnić dostęp do najbardziej efektywnej terapii wszystkim dzieciom chorym na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice. Przeprowadzenie optymalnego sposobu leczenia nie byłoby możliwe bez wsparcia ludzi dobrego serca. www.wyspyszczesliwe.org.pl

Fundacja Spełnionych Marzeń powstała w sierpniu 2002 r. z potrzeby niesienia pomocy i osobistych przeżyć Założycieli Fundacji, którzy stracili 11-letniego synka po długiej walce z chorobą nowotworową. Głównym celem "Fundacji Spełnionych Marzeń" jest prowadzenie wielokierunkowych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia onkologicznego u dzieci i ich rodzin. Fundamentalną zasadą naszego działania jest otoczenie stałą opieką chorych dzieci i ich rodzin, od momentu zdiagnozowania choroby poprzez cały proces leczenia, dając im siłę do walki i wiarę w pokonanie choroby. www.spelnionemarzenia.org.pl

Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej została zarejestrowana 24 sierpnia 2004 roku. Powstanie Fundacji jest konsekwencją pierwszych podjętych przez krośniankę Bogusławę Nykiel-Ostrowską starań o stworzenie w Krośnie organizacji niosącej pomoc osobom dotkniętym chorobą nowotworową, z którą to przez ostatnie lata swojego życia sama się zmagała. Kiedy 24 czerwca 2004 roku odeszła, grupa przyjaciół Bogusi postanowiła zarejestrować Fundację Otwartych Serc, nadając jej imię inicjatorki i pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia. Fundacja, oprócz niesienia pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, postanowiła kontynuować wszystkie przedsięwzięcia swojej patronki, które służą tak promocji Krosna i Podkarpacia, jak i integracji środowisk lotniczych. www.fundacja.otwartychserc.org

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci - celami Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci jest nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami. Opieka paliatywna jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opieki w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości. W przypadkach prenatalnej diagnozy ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, opieka paliatywna nad rodziną rozpoczyna się przed urodzeniem dziecka. www.hospicjum.waw.pl

Fundacja Mam Marzenie powstała w Krakowie 14 czerwca 2003 jako niezależna i samodzielna organizacja, skupiająca wyłącznie wolontariuszy. Dzięki wsparciu wielu osób, 14 czerwca w Urzędzie Miasta w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania aktu notarialnego powołania do życia Fundacji i jej organów. Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność chce dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość. www.mammarzenie.org

Anioły Farmacji i Anioły Medycyny - Fundacja Anioły Farmacji i Anioły Medycyny została powołana w celu realizacji idei nagradzania lekarzy i farmaceutów przez pacjentów, którzy dostrzegli w ich działaniu walor wyjątkowości, opieki i troski o zdrowie ludzi, którzy im zaufali. Było to pierwszym impulsem do utworzenia organizacji, która będzie wyrazicielem wdzięczności i szacunku dla niezwykłych ludzi. Postanowiono również wspierać młodych lekarzy i farmaceutów stawiających swoje pierwsze kroki na ścieżce kariery zawodowej, tak aby dewiza przysięgi Hipokratesa była ich głównym wskazaniem działania. Tego typu działalność w naturalny sposób rodzi chęć i potrzebę organizowania akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa, jak i możliwości kontaktu z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie farmacji i medycyny dla profesjonalistów. fundacja-anioly.org

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości Fundacja Kwiat Kobiecości jest inicjatywą Idy Karpińskiej i kobiet, które tak jak ona walczyły i wygrały walkę z rakiem szyjki macicy. Postanowiły powołać ją do życia, ponieważ statystyki zachorowań na RSM w Polsce były i są przerażające. Na własnej skórze odczuły, czego potrzebuje kobieta, która dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Stworzyły organizację, która towarzyszy kobietom w tych trudnych chwilach, która wspiera i pomaga – dodaje otuchy. Kwiat Kobiecości jest organizatorem kampanii społecznych, takich jak: Piękna bo zdrowa czy też Diagnostyka Jajnika. www.kwiatkobiecosci.pl

Bieg po Nowe Życie to projekt społeczny na rzecz promocji działań prozdrowotnych, edukacji w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizacji społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Od pięciu lat w Wiśle i Warszawie goszczą gwiazdy ekranu, dziennikarze i sportowcy oraz osoby po transplantacji, którzy, startując w marszu nordic walking, wspierają tę inicjatywę sportowo-edukacyjną. Ambasadorem wydarzenia jest Przemysław Saleta. www.biegponowezycie.pl

„Zadbaj o swoje serce” jest ogólnopolską kampanią edukacyjno-profilaktyczno-społeczną organizowaną w formie bezpłatnych badań przesiewowych przez spółkę Telemedycyna Polska S.A. nieprzerwanie od 2006 roku. Celem Kampanii jest wzrost świadomości w zakresie profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które zbierają w Polsce wysokie żniwo. Kampania ma za zadanie edukować w temacie, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa profilaktyka, zdrowy styl życia oraz odpowiednia dieta. www.zadbajoswojeserce.pl

Helpers' Generation to projekt studencki, inicjatywa zapoczątkowana w kwietniu 2013 roku, której celem jest zaangażowanie społeczności akademickiej w walkę z nowotworami krwi poprzez edukację oraz inicjowanie akcji rejestracji. Nieustannie dąży do tego, aby wskutek ciągłego powiększania bazy Dawców oraz jakości ich typizacji, każdy chory na nowotwór krwi, jak najszybciej znalazł swojego bliźniaka genetycznego i mógł dostać szansę na powrót do zdrowia. Jest to możliwe m.in. dzięki ogromnemu zaangażowaniu studentów, którzy bezinteresownie włączają się w akcje charytatywne i mają świadomość, jak ważna jest ich rola w krzewieniu idei dawstwa. Projekt ma charakter międzynarodowy. Obecnie jest realizowany także w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Dzięki tej inicjatywie rejestrujemy młode, zdrowe osoby, które przez wiele lat pozostaną w bazie dawców szpiku i będą mieć możliwość uratowania komuś życia.

Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie - Dzięki prowadzonym od lat kampaniom edukacyjnym dotyczącym alkoholu większość Polaków jest już świadoma zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze, czy w trakcie ciąży. Jednak odpowiedzialne podejście do alkoholu nie ogranicza się jedynie do wybranych grup czy szczególnych okoliczności – dotyczy niemalże każdego z nas. W powszechnym przekonaniu napoje alkoholowe dzielą się na bardziej i mniej zdrowe, na groźniejsze i takie nieszkodliwe. Celem kampanii „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie” jest uświadomienie odbiorcom, że alkohol etylowy, niezależnie od tego, w jakim napoju się znajduje, zawsze działa na organizm tak samo. Dlatego nie ma wyjątków od ograniczeń i zakazów w jego spożywaniu czy specjalnej taryfy ulgowej. Każdy napój zawierający alkohol trzeba traktować odpowiedzialnie. www.pijodpowiedzialnie.pl

„Jem drugie śniadanie” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, która jednocześnie wspiera program dożywiania dzieci Pajacyk. Celem kampanii jest wyrobienie w Polakach, zwłaszcza tych najmłodszych, dobrego nawyku jedzenia drugiego śniadania. Dzięki jego spożywaniu zapobiegamy występowaniu chorób metabolicznych, chorób układu krwionośnego oraz zaburzeniom gospodarki hormonalnej w ich życiu dorosłym. Misją akcji jest propagowanie idei noszenia ze sobą pudełka ze zdrowym drugim śniadaniem. Namawiając do regularnych, zbilansowanych posiłków, nie zapominamy o tych, którzy pozwolić sobie na nie nie mogą. Poprzez kampanię wspieramy program dożywiania dzieci Pajacyk, który stał się partnerem akcji. www.jemdrugiesniadanie.pl

Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej to jedyne w Polsce wydarzenie obejmujące kompleksowo wszystkie obszary tematu alergii i nietolerancji pokarmowej. To szansa na uzyskanie informacji, jak skutecznie zapobiegać i leczyć, okazja, by skonsultować się ze specjalistą, wykonać bezpłatny test i zapoznać się z bogatą ofertą naszych wystawców. www.dnialergii.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). Misją Stowarzyszenia jest budowanie potencjału i wzrost kwalifikacji studentów kierunków medycznych z równoczesną realizacją działań na rzecz społeczności w zakresie zdrowia publicznego, edukacji medycznej, humanitaryzmu oraz podnoszenie tych spraw w dyskusji publicznej i ich podejmowanie we współpracy międzynarodowej. www.ifmsa.pl

Nagroda Prix Galien przyznawana jest jako dowód uznania dla innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie produktów leczniczych oferowanych przez firmy farmaceutyczne, wyrobów medycznych, a także stanowi wyróżnienie dla przełomowych dokonań i odkryć naukowców oraz kampanii zdrowotnych, których innowacyjność może mieć przełomowy wpływ na diagnostykę, leczenie i/lub zapobieganie chorobom u ludzi, zmianę stylu życia znaczącej grupy społecznej w kierunku większej świadomości i dbałości o zdrowie. Na straży najwyższego poziomu merytorycznego stoi niezależna kapituła, gromadząca 14 wybitnych postaci środowiska farmaceutycznego i medycznego pod przewodnictwem prof. Cezarego Szczylika, wyśmienitego onkologa i hematologa. www.prixgalien.pl

Kampania"Zaszczep się wiedzą" - Laureat Nagrody Nobla – Albert Camus – powiedział, że przyczyną zła niemal zawsze jest niewiedza. Przeciwstawiamy się jej rozpoczynając akcję informacyjną „Zaszczep się wiedzą”, dotyczącą szczepień – wymagających wiedzy i odpowiedzialności decydujących o zdrowiu i życiu. zaszczepsiewiedza.pl

Akademia Aquafresh jest obecna w polskich przedszkolach już od 2011 roku. W trosce o zdrowy uśmiech dzieci przeprowadzono już 6 edycji programu, w zajęciach edukacyjnych programu wzięło udział 1 075 000 przedszkolaków, a bezpłatne badania kontrolne jamy ustnej zostały wykonane u ponad 80 000 dzieci. Wszystkie przedszkola, które zakwalifikowały się do programu Akademii Aquafresh, otrzymają bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych opracowane przez zespół ekspertów. Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej, jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych. www.akademia-aquafresh.pl

Mega Misja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom w świetlicy pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko to w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. To jest ich MegaMisja. megamisja.pl

Charlotta Challenge to seria wydarzeń sportowych w Dolinie Charlotty, które odbywają się z udziałem znakomitych gwiazd m.in. Roberta Korzeniowskiego. To wyjątkowa okazja na wzięcie udział w unikalnych, jedynych w Polsce zawodach odbywających się nie tylko w przyrodniczej scenerii, ale i na terenie ZOO. charlottachallenge.pl

Stacja Rodzic - Jesteś rodzicem, a więc pierwszym nauczycielem swojego dziecka. Stacja Rodzic to internetowa szkoła dobrych rodziców. Kampania jest wspierana przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. stacjarodzic.pl

„Możesz pomóc – reaguj, zgłoś! Od Ciebie też zależy bezpieczeństwo dzieci w Internecie” - dyzurnet.pl - Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie. Pomaga w zwalczaniu naruszeń, prowadzi również działania informacyjne i edukacyjne kierowane do różnych grup użytkowników. Misją Zespołu Dyżurnet.pl jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia bezpiecznego Internetu. Jest ona realizowana również poprzez popularyzację wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Realizuje kampanie i programy społeczne, promujące dobre praktyki i informujące o możliwych zagrożeniach w Internecie – w tym projekt Safer Internet, Kursor, Plik i Folder, konkurs plakatowy Tworzymy bezpieczny Internet. Wspólnie z ekspertami Akademii NASK prowadzi szkolenia, konferencje, seminaria i zajęcia dla uczniów, nauczycieli, policji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. dyzurnet.pl

Międzynarodowe Targi Kosmetyczne Beauty Days - Na targi Beauty Days zapraszani są zarówno profesjonaliści, którzy przyjeżdżają, by zapoznać się z najnowszą ofertą w zakresie kosmetyki, fryzjerstwa i nowych trendów, jak również pasjonatki urody – blogerki i vlogerki urodowe, znakomite osobowości związane z branżą beauty, a także wszystkie kobiety. Międzynarodowe Targi Kosmetyczne Beauty Days to wydarzenie o charakterze biznesowym i edukacyjnym skierowane do profesjonalistów branży kosmetycznej i fryzjerskiej. W nowoczesnym centrum Ptak Warsaw Expo wiodące na rynku firmy kosmetyczne zaprezentują swoje najnowsze trendy, produkty i zabiegi. To okazja na poszerzenie kontaktów biznesowych oraz możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nowych trendów. To również miejsce spotkań profesjonalistów, którzy przyjeżdżają, aby zapoznać się z najnowszą ofertą w zakresie kosmetyki, fryzjerstwa i branży beauty. beautydays.pl

"Dziecięca Scena Teatralna" w Kinie Praha - Repertuar Kina Praha to zarówno głośne premiery, jak i filmy artystyczne i nagradzane na festiwalach filmowych w Cannes, Berlinie czy Wenecji. Pokazy przedpremierowe, cykliczne projekcje klasyki kina światowego oraz weekendowy program dla dzieci to tylko niektóre z punktów nowego programu kina. Przeglądy, spotkania i festiwale filmowe to wydarzenia, które stale towarzyszą regularnemu repertuarowi kina. www.kinopraha.pl

Konkurs "Wyróżnienie Białej Wstążki" jest częścią międzynarodowej kampanii "16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet". Od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) na całym świecie mają miejsce konferencje, wykłady, konkursy, działania artystyczne, akcje uliczne kampanie nagłaśniające problem przemocy wobec kobiet. Organizacji Konkursu "Wyróżnienie Białej Wstążki" podjęły się w 2010 roku Fundacja Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier". Przedmiotem konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się, pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. "Białą Wstążką" nagrodzeni zostają mężczyźni zatrudnieni w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych placówkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach: 1.Wymiar sprawiedliwości; 2. Organy ścigania; 3. Instytucje i organizacje pomocowe; 4. Osoby publiczne; 5. Instytucja publiczna; 6. Pracodawca-sponsor; 7. Osoba prywatna; 8. Media. Laureatów wybiera Kapituła Konkursowa w osobach: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska-Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz, Kazimierz Walijewski, Tomasz Pietrzak. fpbb.pl/konkursbialejwstazki.html

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" działa od 1997 roku. Od 2004 roku ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest pomysłodawcą i realizatorem różnorodnych i wyjątkowo udanych kampanii prozdrowotnych. Współorganizuje konkurs "Wyróżnienie Białej Wstążki", w ramach którego nagradza mężczyzn, wspierających kobiety dotknięte przemocą. Przy Fundacji działa także "Fundusz Pomocy Młodym Talentom" Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich służący wsparciem stypendialnym zdolnym uczniom. W 2013 roku Fundacja zaangażowała się w prowadzenie autorskiego, ogólnopolskiego programu „Oswajanie starości”. fpbb.pl

Centrum Praw Kobiet powstało w 1994 roku i jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu publicznym oraz w rodzinie. Realizując misję Fundacji łączymy monitorowanie ustawodawstwa i instytucji stosujących prawo z działalnością edukacyjną z udzielaniem pomocy i wsparcia indywidualnym kobietom. Ważnym elementem działalności Fundacji są również działania na rzecz zmian legislacyjnych i instytucjonalnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz prowadzenie kampanii mających na celu uwrażliwianie różnych grup społecznych na temat problematyki przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć. www.cpk.org.pl

Fundacja Dziecięca Fantazja jest Organizacją Pożytku Publicznego, której misją jest wnoszenie radości w życie dzieci nieuleczalnie chorych i zmagających się z chorobami zagrażającymi życiu poprzez spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji. Działa na terenie całego kraju, a jej siedziba znajduje się w Warszawie. Fantazja spełnia marzenia dzieci w wieku od 3 do 18 lat cierpiących na ciężkie choroby genetyczne, choroby nowotworowe i inne schorzenia stanowiące zagrożenie życia. Fundacja Dziecięca Fantazja w 2004 roku otrzymała status OPP – można na nią przekazywać 1% podatku. www.f-df.pl

Medexpress.pl to pierwszy codzienny serwis informacyjny w ochronie zdrowia. Nowoczesne medium elektroniczne poświęcone tematyce zdrowotnej, łączące codzienną działalność redakcyjną z aktywnościami społecznościowymi i wzmożoną interakcją wśród użytkowników. Celem stworzenia MedExpress.pl było zdynamizowanie debaty zdrowotnej oraz znaczące rozszerzenie jej zasięgu. Na stałe z MedExpressem współpracuje grono bloggerów, a wśród nich znani politycy, eksperci, liderzy opinii, osoby reprezentujące organizacje pacjenckie, branżowe, pozarządowe, a także znani dziennikarze. MedExpress zapewnia atrakcyjną formę relacji (video-debaty) i publikacji (sondaże, rankingi, opinie, artykuły), wokół których na bieżąco moderowana jest dyskusja wśród użytkowników i ekspertów. Grupę docelową serwisu stanowią interesariusze systemu, osoby mające wpływ na jego kształt, funkcjonowanie i ewolucję – decydenci, urzędnicy zdrowotni, politycy, menadżerowie (dyrektorzy i kierownicy publicznych i prywatnych placówek), konsultanci krajowi i wojewódzcy, medyczni liderzy opinii, przedstawiciele towarzystw naukowych, związków zawodowych, organizacji branżowych i środowiskowych, eksperci zdrowotni, władze i wykładowcy uczelni medycznych, lekarze, przed- stawiciele przemysłu, świadomi pacjenci, NGO’s, dziennikarze mediów ogólnych i branżowych, dostawcy usług dla sektora. www.medexpress.pl

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” od 14 lat pomaga osobom po ciężkich urazach mózgu, przebywającym w śpiączce. Zainicjowaliśmy i wypracowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia Program leczenia dzieci w śpiączce, który od 3 lat funkcjonuje w systemie publicznej służby zdrowia. Wybudowaliśmy Klinikę „Budzik” – wzorcowy ośrodek neurorehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce. „Budzik” działa od lipca 2013 roku, w tym czasie wybudziło się tu 30 pacjentów. Od kwietnia 2015 roku prowadzimy wraz z prof. Wojciechem Maksymowiczem i Ministerstwem Zdrowia prace nad wdrożeniem programu dla osób dorosłych. Taki program - na wzór programu dziecięcego - jest pilnie potrzebny. Program i pierwszy oddział wybudzeniowy dla osób dorosłych w śpiączce prawdopodobnie ruszą od stycznia 2017 roku. www.akogo.pl

Laboratorium Ekolabos specjalizuje się w badaniach fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody, żywności oraz kosmetyków i suplementów diety. Wykonujemy badania wody na potrzeby kontroli jakości w ramach systemu HACCP a także na potrzeby Klientów prywatnych np. na potrzeby doboru systemów uzdatniania wody. W ofercie badań wykonywanych w naszym laboraotorium znajdują się m.in. oznaczenia zawartości metali ciężkich, żelaza, manganu, bakterii coli, enterokoków, pałeczek ropy błękitnej czy też zgorzeli gazowej a także wiele innych. Oferujemy także badania korozyjności wody. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań laboratoryjnych a także doświadczony Personel gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług. Świadczymy usługi badań laboratoryjnych na terenie całej Polski. ekolabos.pl

Kobiety Medycyny 2017, czyli wybieramy najbardziej aktywne i skuteczne kobiety w polskiej medycynie i ochronie zdrowia. Ideą konkursu KOBIETY MEDYCYNY jest promowanie kobiet, związanych z medycyną i systemem ochrony zdrowia, których sukcesy w pracy zawodowej, zaangażowanie i entuzjazm w działalności społecznej budzi szacunek i uznanie. Organizatorem plebiscytu jest redakcja serwisu internetowego „Portale Medyczne“. Chcemy pokazywać jak wiele jest wspaniałych kobiet, które działając na rzecz rozwoju medycyny i poprawy warunków leczenia ludzi w Polsce, udowadniają na co dzień, że ciężką pracą i zaangażowaniem można dokonać rzeczy wydawałoby się niemożliwych. kobietymedycyny.pl

Portale Medyczne to serwis internetowy, działający od grudnia 2013 r., adresowany zarówno do lekarzy, farmaceutów, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz menadżerów ochrony zdrowia, jak i pacjentów. W serwisie publikujemy najnowsze doniesienie naukowe z kraju i zagranicy, bieżące informacje dotyczące organizacji opieki zdrowotnej w Polsce, informacje z rynku farmaceutycznego, aktualne wytyczne i rekomendacje towarzystw naukowych, ciekawe wywiady z liderami polskiej medycyny i farmacji, opinie, komentarze, raporty itp. portalemedyczne.pl

Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie (WCCI) - pierwsza edycja WCCI odbyła się wiosną 1997 roku w Szczecinie i uczestniczyło w niej ponad sto osób. Warsztaty szybko zyskały na znaczeniu i obecnie mają status prestiżowej międzynarodowej konferencji, w której co roku bierze udział ponad 1000 uczestników, głównie lekarzy, pielęgniarek, techników i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Tematyka Kursów koncentruje się głównie na problemach związanych z rozpoznawaniem i leczeniem ostrych zespołów wieńcowych, stabilnej choroby wieńcowej, wad strukturalnych i zastawkowych serca oraz interwencji w miażdżycy tętnic obwodowych. wcci.pl

Szpital im. Świętej Rodziny SPZOZ - Od pierwszych dni życia dla Ciebie - to dynamicznie rozwijający się nowoczesny, wielodyscyplinarny ośrodek medyczny poświęcony problemom zdrowia rodziny. Szpital realizuje kompleksowe świadczenia medyczne w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji chorób kobiecych, sprawowania opieki nad matkami i ich dziećmi w okresie okołoporodowym oraz pediatrii, chirurgii onkologicznej wraz z chemioterapią i diagnostyki. Pracownicy placówki dokładają wszelkich starań, aby powrót do zdrowia przebiegał w przyjaznej atmosferze, z zapewnieniem intymności, godności i poszanowania praw Pacjentek, ich dzieci i rodzin. W 2007r. placówka wyróżniona została tytułem "Szpital Przyjazny Dziecku", a w 2009 roku została finalistą rankingu „Bezpieczny Szpital.” Wysoką klasę usług świadczonych przez Szpital potwierdza uzyskany w 2008 roku certyfikat jakości ISO, dostosowany do znowelizowanej normy PN EN ISO 9001:2009 oraz Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia, potwierdzający spełnianie standardów jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. szpitalmadalinskiego.pl

Spacer po zdrowie - 7 maja 2017 w okolicach Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbędzie się II edycja „Spaceru po zdrowie – zaproś swojego lekarza!”. To unikatowe wydarzenie sportowe organizowane przez Fundację Zaskoczeni Wiekiem działającej w ramach Exercise is Medicine w Polsce. Spacer integruje ludzi w każdym wieku, a pokazujące jednocześnie, że aktywność fizyczna jest dla wszystkich bez wyjątku. zaskoczeni.com.pl

„Oh!Mamo – jestem kobietą” to spotkanie z wyjątkowymi ludźmi, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. A mamy dla Was naprawdę wyjątkowych prelegentów, których będziemy Wam przedstawiać. Zrób sobie prezent na Dzień Matki! Bo każda z nas zasługuje na to, co najlepsze! Podczas „Oh!Mamo – jestem kobietą” (27 maja 2017 roku) skupimy się na kobietach – na ich potrzebach, pragnieniach i wątpliwościach. Weźmiemy pod lupę potencjał, który w nich drzemie i pokażemy, jak czerpać radość z życia, jak nie tylko dawać, ale też, jak brać więcej, jak dbać o siebie, swoją kobiecość, seksualność. Wierzymy, że podczas tego spotkania odnajdziemy w spokój, spojrzymy na siebie, swoje życie i możliwości z innej perspektywy i wyjdziemy mocniejsze, pewniejsze siebie i szczęśliwe! Wydarzenie na Facebooku

Patronaty medialne:
Redakcja WP abcZdrowie chętnie obejmie patronatem medialnym: wydarzenia, konferencje, akcje społeczne, publikacje książek, premiery filmowe, materiały edukacyjne, koncerty, imprezy związane z promocją zdrowego stylu życia oraz inne ciekawe wydarzenia.

Wystarczy, że zgłosisz się z propozycją patronatu do:

Anna Szuszkiewicz

Manager ds. Promocji, Wirtualna Polska Media S.A.

anna.szuszkiewicz@grupawp.pl

W ramach patronatu medialnego oferujemy:

  • Recenzje publikacji, książek, filmów.
  • Artykuł oraz relacja video lub foto z wydarzenia.
  • Wsparcie kampanią bannerową.
  • Zamieszczenie rozbudowanej informacji na temat przedsięwzięcia.
  • Zamieszczenie informacji o organizatorze wraz z logotypem.
  • Konkurs tematyczny z wejściówkami do wygrania (lub innymi nagrodami).