Trwa ładowanie...

Regulamin serwisu

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.abczdrowie.pl („Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną („Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz polityką prywatności. W przypadku braku akceptacji ww. dokumentów, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.

A. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu i jego administratorem jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.900,00 złotych. Kontaktowy adres e-mail: redakcja_abczdrowie@grupawp.pl („Właściciel”).

2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca www.abczdrowie.pl, jednakże pełnym użytkownikiem, mającym możliwość uzyskania dostępu do pełnego pakietu Usług, staje się każda osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania.

3. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest bezpłatne. Serwis utrzymywany jest z przychodów osiąganych z reklamy dlatego też każdy użytkownik ma świadomość i zgadza się na zapoznawanie się reklamami widocznymi w Serwisie. Reklamy są wyświetlane w Serwisie zgodnie z zasadami dostępnymi na stronie internetowej organizacji „Health of the Net Foundation” - http://www.hon.ch/HONcode/Webmasters/Guidelines/hc_p8.html, w szczególności jako odpowiedzialne medium staramy się, aby emitowane reklamy nie zawierały treści niebezpiecznych lub w jakikolwiek sposób szkodliwych dla użytkowników – nie dotyczy to jednak reklam wyświetlanych w technologii hostingu przez osoby trzecie np. Google Inc. W ramach Serwisu mogą być dostępne usługi płatne, w tym świadczone przez osoby trzecie o czym użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu. Korzystanie z takich usług może wymagać akceptacji zasad ich świadczenia, w tym stosownych regulaminów.

4. Właściciel w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.

5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.

6. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.

7. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie również publikowanie treści związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.

8. Właściciel nie świadczy usługi archiwizacji ani przechowywania treści pochodzących od użytkowników.

9. Użytkownikami Serwisu mogą być wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z zastrzeżeniem treści pkt 17 w części B Regulaminu.

B. Regulacje dotyczące zdrowia i odpowiedzi lekarzy

1. Udzielane informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów z uwagi na ich świadczenie przez Internet nie zastąpią wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i pełna diagnostyka.

2. Udzielane informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów stanowią jedynie informację poglądową (mającą na celu zastąpienie ewentualnych poszukiwań w literaturze medycznej określonych problemów medycznych, w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji) niewiążącą użytkownika w żaden sposób i niemogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.

3. Użytkownik w celu postawienia diagnozy i uzyskania leczenia powinien zasięgnąć osobistej porady lekarskiej, podczas której zostanie zbadany.

4. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub poza nim, lub otrzymane w ramach świadczonych usług przez Serwis mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanej informacji i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów nie należy rozumieć jako:

 • udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),
 • wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
 • wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
 • braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
 • informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
 • stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii,
 • reklamy lekarzy lub specjalistów.

5. Wszelkie odpowiedzi lekarzy lub specjalistów będą redagowane z należytą starannością w oparciu o aktualną, najlepszą wiedzę lekarza lub specjalisty oraz zgodnie z etyką zawodową.

6. Wszelkie odpowiedzi lekarzy lub specjalistów będą redagowane z możliwie największym stopniem szczegółowości, jednakże z uwzględnieniem faktu, iż lekarz lub specjalista nie ma możliwości przeprowadzenia realnego osobistego wywiadu, zbadania pacjenta, wglądu do dokumentacji medycznej, przeprowadzenia diagnostyki pacjenta.

7. Każdorazowa odpowiedź lekarzy lub specjalistów będzie udzielana wyczerpująco, jednakże w oparciu o jakość i zakres informacji dotyczącej objawów wpisanej każdorazowo w formularz przez użytkownika bez możliwości uzupełnienia przedmiotowych informacji w późniejszym okresie.

8. Nie będą świadczone usługi analizowania diagnoz postawionych przez innych lekarzy lub specjalistów.

9. Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych w Serwisie powinny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.

10. Wszelkie produkty lecznicze, których „skrócone informacje o leku” zostały zamieszczone w Serwisie, zostały dopuszczone do obrotu na podstawie ważnych decyzji, wydanych przez właściwe organy administracyjne.

11. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

12. Właściciel zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, w szczególności, jeśli pytanie nie dotyczy informacji medycznej, dotyczy informacji medycznej, na którą Właściciel nie może udzielić odpowiedzi, zadane pytanie nie pozwala na konkretną odpowiedź, zadanie pytanie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego.

13. Serwis zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, którego tematyka była uprzednio omawiana i publikowana w Serwisie. W takim wypadku pytanie Użytkownika zostanie przeniesione na forum Serwisu celem uzyskania ewentualnej odpowiedzi od użytkowników forum. Użytkownik otrzyma również linki do podobnych pytań, które były publikowane uprzednio w Serwisie.

14. Serwis udziela informacji medycznych na zadane pytania z zakresu medycyny, dotyczące zdrowia, chorób, zapobiegania im, leczenia.

15. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy publikacji pytań oraz udzielenia odpowiedzi, o ile pytania dotyczą lub mają związek z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.

16. Serwis nie udziela informacji o produktach farmaceutycznych, w tym badaniach klinicznych, wyrobach medycznych, pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, w zakresie zdrowia psychicznego, na temat warunków i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o środkach odurzających, a także o czynnościach lekarskich stanowiących przestępstwo uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny.

17. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

18. Możliwość zadawania pytań lekarzom i ekspertom została zastrzeżona wyłącznie dla użytkowników posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Redagując i wysyłając pytanie użytkownik potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

C. Usługi świadczone w ramach Serwisu polegają na:

1. Otrzymywaniu przez każdego użytkownika, który dokonał subskrypcji, na wskazany adres poczty elektronicznej stałego biuletynu informacyjnego („Newsletter”). Warunkiem skorzystania z Usług „Newsletter” jest prawidłowa aktywacja konta użytkownika („Konto”) poprzez wprowadzenie danych do formularza umieszczonego w Serwisie: adresu poczty elektronicznej oraz hasła („Dane”).

2. Udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane przez użytkowników do specjalistów („Zadaj pytanie”). Zadane pytania oraz odpowiedzi udzielone przez eksperta są publikowane na stronie Serwisu. Wysyłając pytanie, użytkownik wyraża zgodę na publikację pytania wraz z odpowiedzią to jest poprzez Serwis podaje do wiadomości publicznej dane o stanie swojego zdrowia. Na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie przesłana informacja o publikacji pytania i odpowiedzi na stronie.

3. Redagowaniu odpowiedzi przez lekarzy lub specjalistów.

4. Podawaniu w imieniu lekarzy lub specjalistów informacji o zakresie i rodzajach udzielanych przez nich świadczeń zdrowotnych w ramach dostępnych narzędzi w Serwisie jak i poza nim.

D. Dodawanie opinii i informacji o Specjalistach i Placówkach

1. Wszelkie treści publikowane przez użytkowników Serwisu będą sygnowane pierwszą i ostatnią literą loginu rejestrowanego w trakcie procedury rejestracyjnej.

2. Wszelkie treści publikowane przez użytkowników Serwisu mogą się jedynie odnosić do sfery zawodowej lekarzy lub specjalistów. Zabroniona jest publikacja treści dotyczących życia prywatnego, rodzinnego oraz wszelkich innych okoliczności niezwiązanych z wykonywaniem zawodu.

3. Wszelkie treści publikowane przez użytkowników mogą dotyczyć tylko i wyłącznie własnych prawdziwych doświadczeń w kontaktach z lekarzami lub specjalistami. Opiniowanie obcych relacji i doświadczeń jest zakazane i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej i karnej.

4. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika w ramach Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych, w tym reklamowych.

5. Właściciel udostępnia jedynie Serwis dla wymiany informacji pomiędzy użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez użytkowników.

E. Zasady prowadzenia Profilu Eksperta

1. W oparciu o regulacje zawarte w niniejszym Regulaminie, Właściciel udziela dostępu do Serwisu dla każdego, kto posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty bądź może się wykazać inną ugruntowaną tytułem naukowym wiedzą („Ekspert”) na tematy publikowane na łamach Serwisu.

2. Ekspert w ramach możliwości korzystania z Serwisu ma możliwość bezpłatnego stworzenia i rejestracji w Serwisie swojego profilu. Profil Eksperta zostanie stworzony przez redakcję Serwisu po uprzedniej weryfikacji Eksperta przez Właściciela.

3. W ramach profilu zostaną podane podstawowe dane o Ekspercie, jego doświadczenie zawodowe oraz miejsce prowadzenia praktyki („Profil Eksperta”).

4. Stworzenie Profilu Eksperta jest równoznaczne z akceptacją przez Eksperta postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Forum znajdującego się pod adresem //portal.abczdrowie.pl/strona/regulamin-forum. Ekspert zobowiązuje się ponadto przestrzegać postanowień Regulaminu i Regulaminu Forum w całym okresie utrzymywania Profilu Eksperta w Serwisie.

5. W ramach posiadania Profilu Eksperta, Właściciel umożliwia Ekspertowi publikowanie odpowiedzi na pytania użytkowników Serwisu, uczestniczenie w dyskusji na forum Serwisu oraz emisję innych publikacji na tematy zdrowotne.

6. Korzystanie przez Eksperta z Profilu Eksperta oraz publikowanie wszelkich treści pozostaje całkowicie bezpłatne dla Eksperta.

7. Ekspertowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie od Właściciela za jakąkolwiek działalność Eksperta w Serwisie, w szczególności redakcję odpowiedzi na pytania użytkowników Serwisu, publikację innych treści w Serwisie, udzielenie licencji do publikowanych treści.

8. O ile jakakolwiek treść autorstwa Eksperta publikowana w Serwisie będzie stanowić utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) to z chwilą umieszczenia utworu w Serwisie Ekspert udziela Właścicielowi wyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie używania utworu we wszystkich formach reklamy oraz jako nośnika przekazów reklamowych;
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu (sprzedaży) oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie dokonywania zmian i modyfikacji, w tym łączenia utworu z innymi utworami,
 • w zakresie dowolnego rozpowszechniania utworu, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.

9. Właściciel ma prawo udzielania sublicencji.

10. Ekspert udziela zgody na wykonywanie przez Właściciela opracowań i praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 8 powyżej.

11. Na zasadach opisanych w ust. 8 powyżej, Ekspert udziela Właścicielowi zgody na dowolne, wielokrotne, nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie wykorzystanie treści nagrań-wywiadów, publikacji i zdjęć z wizerunkiem Eksperta w szczególności zdjęć profilowych. W zakresie treści, które nie są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) to z chwilą umieszczenia takiej treści w Serwisie Ekspert przenosi prawo własności do treści na rzecz Właściciela, w szczególności prawo do swobodnego korzystania do treści przez Właściciela.

12. Ekspert ma obowiązek publikowania treści zgodnych z przepisami prawa, sztuką lekarską i naukami medycznymi.

13. W ramach działalności Serwisu wymagających podania danych osobowych Ekspertów, Właściciel jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Ekspertów, na co Ekspert wyraża zgodę.

14. Ekspert ponosi jedyną odpowiedzialność za wszelkie treści swojego autorstwa publikowane w Serwisie i zobowiązuje się do zaspokojenia i pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód poniesionych przez osoby, którym Ekspert udzielił wadliwej odpowiedzi powstałej z winy zarówno umyślnej, jak i nieumyślnej (w tym rażącego niedbalstwa) Eksperta.

15. Ekspert gwarantuje i oświadcza, że jest autorem wszelkich treści publikowanych w Serwisie oraz że bierze na siebie odpowiedzialność dotyczącą zabezpieczenia wszelkich roszczeń osób trzecich mogących wyniknąć z przekazania Właścicielowi licencji do utworu. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Właścicielowi, Ekspert zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia przedmiotowych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Właściciela od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

16. W ramach dostępnych funkcjonalności Serwisu Profil Eksperta wyświetlany użytkownikom w Serwisie, może zawierać:

 • informacje o ilości punktów uzyskanych przez Eksperta za określone aktywności dokonywane w ramach Serwisu polegające m.in. na odpowiedzi na pytania użytkowników, opracowywanie artykułów itp. Aktualne zasady przyznawania punktów opisane są w Serwisie.
 • poziomie zaufania obliczanym na zasadach opisanych w Serwisie.

Na podstawie opisanych powyżej punktów i poziomu zaufania mogą być tworzone listy Ekspertów lub listy Ekspertów danej specjalizacji. Miejsce danego Eksperta na takiej liście zależy wyłącznie od obiektywnych kryteriów (punkty, poziom zaufania).

F. Warunki techniczne

1. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu i Usług, to:

 • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Mozilla Firefox lub Opera,
 • zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowszej.

G. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do administratora poprzez formularz reklamacyjny dostępny w Serwisie lub inną formę o ile treść żądania będzie przedstawiona w sposób pozwalający na jej analizę i ustosunkowanie się przez Właściciela.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta, Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

Ostatnia aktualizacja: 29.01.2018