Wniosek o zasiłek rodzinny

Rodzina składa się do 1 września. Mogą się o niego ubiegać najbiedniejsze rodziny. Zasiłek rodzinny częściowo pokrywa koszty związane z utrzymaniem dziecka. Pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, w okresie od 1 listopada do 31 października.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

O otrzymanie zasiłku rodzinnego mogą się ubiegać rodzice dziecka, jedno z rodziców lub prawny opiekun dziecka. Prawo do zasiłku przysługuje faktycznemu opiekunowi dziecka oraz osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny należy się tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza 504 złotych. Natomiast w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym albo znacznym, dochód nie powinien przekraczać 583 złotych.

Zobacz film: "Cała prawda o multiwitaminach"

Wniosek o zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny należy się tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza 504,00 złotych.

Przy podziale dochodu nie uwzględnia się dziecka, które ukończyło 25 rok życia - z wyjątkiem dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje

świadczenie pielęgnacyjne . Poza tym do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu członka rodziny, który przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Dokumenty do wniosku o zasiłek rodzinny

Wniosek o zasiłek rodzinny składa się w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, stosownym do miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające:

 • tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie (kopia dokumentu tożsamości rodzica),
 • wiek dziecka (np. odpis aktu urodzenia),
 • wysokość uzyskanego dochodu (zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające wysokość dochodu),
 • posiadanie gospodarstwa rolnego (np. zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy, umowa dzierżawcy lub umowa w formie aktu notarialnego).

Inne niezbędne dokumenty:

 • poświadczenie niepełnosprawności dziecka (orzeczenie o niepełnosprawności),
 • poświadczenie kontynuowania nauki przez dziecko, które ukończyło 18 rok życia (zaświadczenie ze szkoły),
 • poświadczenie kontynuowania nauki na uczelni wyższej przez osobę niepełnosprawną (zaświadczenie z uczelni),
 • wysokość otrzymywanych alimentów,
 • wysokość płaconych alimentów,
 • poświadczenie pobytu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (zaświadczenie o wysokości wnoszonej opłaty),
 • poświadczenie utraty dochodu,
 • dokument stwierdzający samotne wychowywanie dziecka,
 • oddalenie przez sąd powództwa o alimenty,
 • zobowiązanie przez sąd jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

Istnieją dodatkowe terminy złożenia wniosku o zasiłek rodzinny. Mogą z nich skorzystać osoby, które z jakichś powodów nie złożyły dokumentów w wyznaczonym czasie. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku, rodzic ma 14 dni (od daty otrzymania wezwania) na jego korektę lub uzupełnianie. Jeśli w tym czasie wniosek nie zostanie poprawiony, pozostawia się go bez rozpatrzenia. W sytuacji braku któregoś z dokumentów, rodzic ma od 14 do 30 dni na dołączenie brakującego zaświadczenia.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Zasiłki dla rodziców
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Artykuły Zasiłki dla rodziców
Zasiłki dla rodziców

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko niepełnosprawne

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są osobom, które opiekują się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zasiłki dla rodziców

Osoba niezdolna do pracy

Osoba niezdolna do pracy

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy.

Zasiłki dla rodziców

Matka z dzieckiem

Matka z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o świadczenia.

Zasiłki dla rodziców

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

liczba osób będzie mogła liczyć na finansowe wsparcie. W dalszym ciągu do grona osób uprawnionych do otrzymania zasiłku zaliczają się rodzice, opiekunowie (...) 2015 roku zasiłek pielęgnacyjny będzie...

Zasiłki dla rodziców

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

trzeba spełniać? Samotne wychowanie dziecka Samotne wychowywanie dziecka to nie lada wyzwanie. Wymaga ono od rodzica wielu poświęceń. Dlatego osoby samotnie (...) faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, gdy nie zostało...

Zasiłki dla rodziców

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

Kobiecie w ciąży przysługuje prawo do zasiłku rehabilitacyjnego. Świadczenie to przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, w przypadku (...) gdy kobieta jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie daje jej...

Zasiłki dla rodziców

Becikowe samorządowe

, dodatek do zasiłku rodzinnego i tzw. becikowe samorządowe. Jednorazowa zapomoga z okazji narodzin dziecka przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie (...) oznajmiające, że na dziecko nie przyznano wcześniej becikowego. Dodatek...

Zasiłki dla rodziców

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, natomiast (...) rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do: emerytury, renty...

Zasiłki dla rodziców

Dodatek ciążowy

Dodatek ciążowy

Rodzice mogą ubiegać się o kolejne becikowe - na drugie dziecko, nawet jeśli otrzymali już pierwsze z tytułu urodzenia pierwszego dziecka.