Gdzie szukać pomocy w depresji?

Chorzy na depresję potrzebują pomocy już w początkowej fazie choroby, charakteryzującej się średnim poziomem intensywności. Jednak wsparcie w postaci rozmowy z przyjacielem może okazać się niewystarczające, gdyż wraz ze wzrostem intensywności objawów, wzrasta ryzyko, że osoba przeżywająca depresję targnie się na swoje życie. Pojawia się także możliwość wystąpienia depresji o podłożu biologicznym. Jeśli często płaczesz i masz poczucie, że twoja sytuacja jest beznadziejna, zdecydowanie potrzebujesz pomocy specjalisty.

Zobacz film: "Depresja w chorobach neurologicznych"

Kiedy szukać pomocy w depresji?

Apatia i przygnębienie zaburzają twoje codzienne funkcjonowanie? Nagle wszystko przestaje cię interesować? Musisz się zmuszać do codziennych czynności, a wszystko to trwa dłużej niż 2-3 tygodnie? Szukaj pomocy w poradni psychiatrycznej, gdy tylko zauważysz u siebie objawy mogące wskazywać na depresję. Ludzie bardzo często bagatelizują pierwsze symptomy zaburzeń depresyjnych, uważając że „samo przejdzie”, że to nic takiego, że to tylko chwilowe obniżenie nastroju. Kiedy zacząć szukać pomocy?

Kiedy obniżony nastrój trwa ponad dwa tygodnie, kiedy tracisz dotychczasowe zainteresowania, obojętniejesz na to, co dzieje się wokół ciebie. Kiedy bez uchwytnej przyczyny nagle zaczyna ci się wydawać, że nie ma przed tobą żadnej przyszłości. Kiedy nagle pogarsza się twoja samoocena i przestajesz dostrzegać w sobie jakiekolwiek pozytywne strony. Kiedy odczuwasz nieuzasadniony lęk. Kiedy wykonywanie codziennych, podstawowych czynności, takich jak jedzenie czy mycie, staje się czymś ponad twoje siły. Kiedy masz myśli samobójcze. Nie można ignorować objawów przedłużającego się obniżenia nastroju. Warto pójść na konsultację psychiatryczną, by czarnowidztwo i pesymizm nie zatruwały życia i by ponownie czerpać radość z każdego dnia.

Depresja a telefony zaufania

Z telefonów zaufania mogą korzystać osoby, które podejrzewają, że mogą mieć depresję. W trakcie rozmowy mogą uzyskać od specjalistów informacje dotyczące sposobu postępowania. Rozmowy są bezpłatne i mają charakter anonimowy. Dzwoniący ma możliwość wypowiedzenia się w ważnych i trudnych dla niego sprawach. Pomoc polega na aktywnym, wspierającym słuchaniu. Specjalista może pomóc choremu na depresję w rozpoznaniu i nazwaniu trudności, analizowaniu możliwych sposobów postępowania w tej sytuacji, szukaniu oparcia w sobie i najbliższym otoczeniu. W takiej sytuacji pomoc będzie polegała na mobilizowaniu zasobów klienta, a także na mobilizowaniu jego własnej aktywności w rozwiązywaniu problemów (np. poprzez zwrócenie się o pomoc do lekarza, psychologa, jeśli pomoc telefoniczna w depresji okazałaby się niewystarczająca). Z telefonu zaufania mogą korzystać także osoby, które wiedzą, że chorują na depresje, ale nadal mają opór przed pójściem do specjalisty (być może rozmowa z ekspertem pomoże podjąć decyzję o leczeniu). Ten rodzaj pomocy skierowany jest także do bliskich osób, które chorują na depresję.

Chorzy na depresję a pomoc on-line

Pomoc on-line to forma pomocy, z której coraz częściej korzysta wiele osób. Nawiązanie kontaktu przez Internet może się odbyć w dowolnym czasie i miejscu. Dzięki temu chory na depresję zgłaszający się po pomoc oszczędza czas, zmniejsza odległości oraz znosi istniejące bariery komunikacyjne. Nadawca przekazu może wybrać kontakt z dowolnym specjalistą w kraju, który świadczy tego rodzaju pomoc. Ma również możliwość wysłania wiadomości o tej samej treści do kilku różnych specjalistów. Dzięki temu może porównać odpowiedzi, które otrzymuje i dokonać wyboru, komu zaufać w dalszej korespondencji. Taka forma kontaktu daje też swobodę i bezpieczeństwo wypowiedzi. Osoba, która przełamuje swój lęk i wstyd, chce mieć pewność, że po drugiej stronie monitora jest życzliwy człowiek, któremu naprawdę można zaufać. Osoba odpowiadająca na listy spełnia często rolę powiernika, wirtualnego przyjaciela, niejednokrotnie jest też jedynym wsparciem nadawcy. Oczywiście nie do przecenienia jest wartość bezpośredniego kontaktu osoby potrzebującej pomocy z osobą jej udzielającej, ale ten rodzaj pomocy również może spełniać istotną funkcję, choćby na początku drogi wychodzenia z życiowej trudności.

Pomoc psychoterapeutyczna w depresji

Pomoc terapeutyczna polega na takiej interakcji między ludźmi, dzięki której osoba cierpiąca otrzymuje pomoc ze strony drugiej osoby, która słucha i ułatwia jej zrozumienie problemu. Psychoterapia pomaga również zinterpretować to, co się dzieje w naszym życiu i pełniej zrozumieć, jakie straty ponieśliśmy i jak przeżywamy smutek. Istnieje wiele form psychoterapii w leczeniu depresji. Jej wybór jest indywidualnie dostosowywany do klienta. Wśród najczęściej stosowanych form pomocy psychoterapeutycznej wymienia się: terapię poznawczo-behawioralną, psychodynamiczną, interpersonalną.

Pomoc w depresji w poradni psychiatrycznej

Do leczenia w poradni psychiatrycznej kwalifikują się:

 • osoby z niewielkim nasileniem dolegliwości depresyjnych, bez tendencji i myśli samobójczych, dobrze współpracujący i posiadający oparcie w grupie (rodzina, przyjaciele);
 • pacjenci uprzednio hospitalizowani, aktualnie bez dolegliwości (w remisji choroby), wymagający jedynie okresowej kontroli, z leczeniem podtrzymującym lub bez niego.

Wizyty w poradni psychologicznej odbywają się średnio raz w miesiącu, ale w razie potrzeby mogą odbywać się częściej. Dla pacjentów, u których istnieje wyraźne zalecenie psychoterapii, korzystnym rozwiązaniem jest terapia na oddziale stacjonarnym, w poradni ambulatoryjnej lub ośrodku dziennym. Pacjenci chorzy na depresję i uzależnieni od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki) powinni być leczeni całościowo, zwłaszcza w okresie nasilenia dolegliwości lub zespołu abstynencyjnego. Informacje o możliwości i miejscu leczenia uzyskać można w najbliższej poradni zdrowia psychicznego lub na oddziale psychiatrycznym.

Pomoc w depresji w oddziale dziennym

Do leczenia w oddziale dziennym lub trybie dziennym oddziału stacjonarnego kwalifikują się:

 • osoby z depresją o umiarkowanym nasileniu bez tendencji i myśli samobójczych;
 • pacjenci w poprawie po leczeniu stacjonarnym – jako kontynuacja leczenia.

Pacjent przychodzi do ośrodka codziennie i pozostaje tam od rana do popołudnia. Pacjenci oddziałów dziennych mają możliwość korzystania ze wszelkich form terapii prowadzonych na oddziale, podobnie jak pacjenci stacjonarni. Różnica polega na tym, że po zakończeniu programu terapeutycznego pacjent udaje się do domu. Dużą korzyścią tego typu hospitalizacji jest połączenie oddziaływań leczniczych ośrodka z własną aktywnością pacjenta. Wiele przekazanych w trakcie programu terapeutycznego wskazówek może zostać na bieżąco „przetestowane” przez pacjenta w życiu codziennym. I odwrotnie, pacjent może wnosić do kontaktu terapeutycznego sprawy aktualne, które pojawiają się w trakcie leczenia.

Pomoc w depresji w szpitalu

Nie każdy chory na depresję musi być hospitalizowany. Najczęściej pobyt w szpitalu jest zalecany osobom, które wymagają leczenia z powodu:

Przyjęcia do szpitala wymagają osoby, które z powodu nasilenia objawów depresji nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w domu i w pracy. Hospitalizacja umożliwia rozpoczęcie podawania leków w warunkach całodobowej opieki. Zapewnia to możliwość szybkiej interwencji w przypadku ewentualnych działań niepożądanych lub nieskuteczności leczenia. W okresie hospitalizacji możliwe jest wprowadzenie doraźnych zmian w postępowaniu terapeutycznym (zwiększenie dawki leku nasennego, uspokajającego) lub podjęcie szybkich działań w przypadku pojawienia się nowych dolegliwości. W trakcie pobytu na oddziale pacjent przyjmuje leki, uczestniczy w proponowanych formach terapii, istnieje codzienny kontakt pacjenta z lekarzem, możliwość kontroli agresywnych zachowań pacjenta, prowadzenia systematycznej diagnostyki oraz korzystania z pomocy zespołu fachowców i konsultantów.

Chorzy na depresję różnią się między sobą pod wieloma względami. Obserwuje się też duże różnice w przebiegu choroby i w rokowaniu, dlatego pomoc takim osobom powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Ośrodki państwowe niosące pomoc w depresji

W naszym kraju jest wiele ośrodków i organizacji, które oferują pomoc psychologiczną, prawną, a nawet materialną dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc taka jest zwykle bezpłatna i ogólnodostępna. Korzystanie z takiej pomocy wymaga wcześniejszego zgłoszenia się do konkretnego ośrodka i umówienia się na wizytę. W kryzysie, gdzie pomoc jest potrzebna natychmiastowo, warto korzystać z telefonów zaufania. Gwarantują one dyskrecję, informacje o najbliższych ośrodkach pomocowych i wsparcie.

Do korzystania z pomocy przychodni i poradni państwowych niezbędne jest ubezpieczenie NFZ. Pomoc psychologiczna i prawna w depresji jest gwarantowana przez ośrodki znajdujące się przy urzędach gminy czy miasta lub działające samodzielnie. Miejscami, gdzie można zgłaszać się w celu uzyskania pomocy, są:

 • ośrodki (centra) interwencji kryzysowej – można w nich uzyskać pomoc psychologiczną, prawną oraz materialną. W zależności od zasięgu działania mogą one zajmować się sprawami osób z danej gminy/miasta, powiatu lub województwa. W większości ośrodki te działają do późnych godzin popołudniowych, choć są też takie, które działają całodobowo. Można w nich uzyskać pomoc w sprawie problemów z zaburzeniami psychicznymi, przemocą, uzależnieniami oraz problemami rodzinnymi. Oferta ośrodków może różnić się w zależności od zakresu działania. W miejscach tego rodzaju prowadzone są spotkania indywidualne oraz grupowe. Przy ośrodkach interwencji kryzysowej organizowane są także grupy wsparcia;
 • ośrodki pomocy społecznej – można w nich uzyskać nie tylko pomoc materialną, ale w wielu przypadkach także pomoc prawną i psychologiczną. Aby móc skorzystać z pomocy psychologa, należy zgłosić się do Działu Pomocy Specjalistycznej OPS;
 • ośrodki pomocy rodzinie, wsparcia rodziny, wspomagania rodziny itp. – w tego rodzaju miejscach udzielana jest pomoc psychologiczna dla osób, które są ofiarami przemocy, cierpią na zaburzenia psychiczne lub mają problemy ze współuzależnieniem. W zależności od ośrodka osoba zgłaszająca się może uzyskać poradę psychologa/pedagoga, dostać wsparcie materialne, uczestniczyć w zajęciach grupowych i indywidualnych oraz uzyskać poradę prawną. Ośrodki te, podobnie jak centra interwencji kryzysowej, działają do późnych godzin popołudniowych;
 • punkty informacyjno-konsultacyjne – oferta tych ośrodków jest podobna do wymienionych wyżej. Osoby zainteresowane korzystaniem z tego rodzaju instytucji mogą liczyć na pomoc psychologiczną i prawną;
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne – są to miejsca, w których można uzyskać pomoc psychologiczną i pedagogiczną w przypadku trudności wychowawczych lub pomoc dla dziecka. Każda szkoła jest przyporządkowana do odpowiedniej poradni, z której mogą korzystać zarówno rodzice, jak i ich dzieci;
 • poradnie zdrowia psychicznego – w takich przychodniach można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychiatrycznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat poradni i ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy psychologicznej warto skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej, telefonem zaufania czy najbliższą poradnią zdrowia psychicznego.

Organizacje pozarządowe niosące pomoc w depresji

Powstało i nadal powstaje wiele organizacji, które zajmują się pomocą osobom potrzebującym. Wiele z nich oferuje pomoc psychologiczną, prawną oraz interwencje, jeśli jest to konieczne. Do takich organizacji należą:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia – organizacja zajmuje się udzielaniem pomocy ofiarom przemocy, interweniuje w trudnych przypadkach. Prowadzi także szereg ośrodków, w których można korzystać z bezpośredniej pomocy psychologa. Osoby zainteresowane mogą również korzystać z telefonu zaufania prowadzonego przez Niebieską Linię (22 668-70-00). Telefon działa w godzinach 14.00-22.00 od poniedziałku do piątku. Istnieje też strona organizacji, na której można znaleźć szczegółowe informacje;
 • Fundacja Dzieci Niczyje – organizacja ta zajmuje się wspieraniem i pomocą dzieciom, które są ofiarami przemocy. W trudnych przypadkach przeprowadzane są interwencje. W ośrodkach prowadzonych przez fundację dzieci oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, prawnej oraz medycznej. Fundacja prowadzi także telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie fundacji;
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka (22 654-40-41) – działa w godzinach 17.00-20.00 w poniedziałki i czwartki. Konsultantami przy tym telefonie są lekarze psychiatrzy zajmujący się leczeniem depresji;
 • poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym (116 123) – telefon zaufania dla osób, które znajdują się w kryzysie emocjonalnym. Poradnia działa w godzinach 14.00-22.00 przez 7 dni w tygodniu. Korzystanie z tego telefonu jest bezpłatne i anonimowe;
 • Stowarzyszenie Profilaktyki Depresji Iskra – organizacja zajmująca się pomocą osobom chorym na depresję oraz ich rodzinom. W ramach poradni działa telefon zaufania (022 665 39 77), czynny w piątki w godzinach 13.00-16.00.

W naszym kraju jest wiele możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Żeby dowiedzieć się, gdzie w swojej okolicy można uzyskać pomoc psychologa w depresji, można skontaktować się z telefonem zaufania (m.in. 116 123, 116 111 lub lokalnym), ośrodkiem pomocy społecznej lub poradnią zdrowia psychicznego. Wiele informacji dostępnych jest także w Internecie.

psycholog Izabela Gieryszewska, psycholog Arleta Balcerek, Zofia Dąbrowska, ponad rok temu

Bibliografia

 • Hammen C., DEPRESJA – modele kliniczne i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2004, ISBN 83-89574-37-3.
 • Heitzman J., (red.), DEPRESJA – odpowiedzi na pytania, Urban & Partner, Wrocław 2007, ISBN 83-60290-22-4.
 • Dudek D., Zięba A., Depresja – wiedzieć, aby pomóc, Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2002, ISBN 83-88614-05-3.
 • Dryden W., Opie S., Wygrać z depresją, Jedność, Kielce 2005, ISBN 83-7442-042-1.

Źródła zewnętrzne

Pomoc w depresji

Komentarze (16)
~tonio
~tonio ponad rok temu

Ja też dołączam do Waszego grona depresantów. Mam już dość wszystkiego. Jestem wypalony. Nie mam motywacji do walki z życiowymi przeciwnościami. Nie wiem jak mogę sobie pomóc. W rodzinie też brak wsparcia i zrozumienia. Tak naprawdę to nie chce mi się wracać z pracy do domu. Od razu mam dość. Najchętniej rzuciłbym to wszystko. Pozdrawiam Wszystkich

Odpowiedz
~anuszkahh
~anuszkahh ponad rok temu

Podfejrzewam u sieb ie depresje juz od dluzszego czasu ale niewiem gdzie sie zglosic po pomoc . Mieszkam za granica i w kraju w ktorym przebywam niema lekarzy mowiacych w jezyku Polskim wiec nie jestem w stanie isc do lekarza i przeddstawic moich problemow pomozcie anuszkahh@wp.pl

Odpowiedz
~zamkniety
~zamkniety ponad rok temu

jestem z koszalina wczoraj chciałem sie zabic mam problemy zostałem oszukany prz wspulnika firmy w jednej sekundzie wszystko sie zawaliło nie wiem co dalej potrzebuje pomocy prawnej nie wiem co dalej wszystko sie wali zero oparcia chcem sie zabic i zrobie to zycie nie ma sensu nie ma dla kogo zyc i poco skoro i tak sie wszystko zawaliło

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Pomoc w depresji
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Pomoc w depresji
Pomoc w depresji

Pomoc bliskich przy depresji

Pomoc bliskich w depresji jest niezwykle istotna. Należy pamiętać, że zaburzenia nastroju w postaci depresji dotykają boleśnie nie tylko osobę (...) odczuć osobie, która z depresją się...

Pomoc w depresji

Jak pomóc mężowi, który ma depresję?

do działania i nie wywierać na mężczyźnie dużej presji związanej z jego pogarszającym się stanem. Pomoc żony w leczeniu depresji W trakcie choroby (...) są bardzo istotnym elementem przyspieszającym rekonwalescencję....

Pomoc w depresji

Polki walczą z depresją!

nie podejmuje się leczenia, licząc, że sami sobie poradzą z problemem. Psychologowie są w tej kwestii jednomyślni - z depresją trzeba walczyć, często z pomocą (...) samobójcze (około 40-80%), co aż w 15% kończy się...

Pomoc w depresji

Jak pomóc osobie z depresją?

jest, by nie przekonywać osoby chorej, że nic jej nie jest. Depresja to ciężka choroba i tak też należy z nią walczyć. Pomoc w depresji nie polega więc na mówieniu: „Nie przejmuj się". Chory ma poczucie...

Pomoc w depresji

Grupy wsparcia

Człowiek jest istotą społeczną i do sprawnego funkcjonowania potrzebuje towarzystwa i pomocy innych ludzi. Wpływ zewnętrzny na zachowanie jednostki jest bardzo silny. Każdy człowiek odczuwa potrzebę kontaktu z innymi, rozmów, dzielenia...

Pomoc w depresji

Sposoby na depresję sezonową

deszcze albo jest mżawka. Bardzo często brakuje nam motywacji do działania, ciągle jesteśmy zmęczeni i senni. Depresja sezonowa dotyka coraz więcej ludzi (...) . Objawy depresji sezonowej Najczęściej pojawia się...

Pomoc w depresji

Uśmiechnij się! Jak pokonać jesienną chandrę?

mamy znakomite rozwiązanie - dieta. Witaminy a jesienna depresja Zachowując pełnię witamin w posiłkach, które spożywamy, możemy cieszyć się niemalże całą (...) ? Badania dowodzą, że depresja jest związana z niedoborem...

Pomoc w depresji

Telefony zaufania

Osoba chora na depresję niewątpliwie potrzebuje pomocy. Jedną z form takiej pomocy jest możliwość korzystania z telefonów zaufania. Telefony zaufania (...) dają możliwość uzyskania szybkiej pomocy....

Pomoc w depresji

Jak pomóc żonie z depresją?

Rola kobiety w naszym społeczeństwie wiąże się z wieloma obowiązkami. Powinna spełniać się jako matka i partnerka. Kobiety starają się spełniać społeczne oczekiwania w mniej lub bardziej świadomy sposób. W momencie, kiedy kobieta nie jest w stanie wywiązywać...