Przejdź na WP

Dysleksja - przyczyny, objawy, rodzaje, diagnoza, nauka, zaburzenia uczenia się, Metoda Warnkego

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności składające się na dysleksję rozwojową spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji. Uwarunkowane jest to nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Zobacz film: "Co powinno zaniepokoić w rozwoju dziecka w wieku szkolnym?"

spis treści

1. Dysleksja - przyczyny

W międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10, zatwierdzonej przez WHO, dysleksja rozwojowa definiowana jest jako „specyficzne rozwojowe zaburzenia umiejętności szkolnych”. Przymiotnik „rozwojowa” oznacza, że trudności typu dyslektycznego występują od początku nauki czytania i pisania.

W dysleksji rozwojowej u dzieci o prawidłowym rozwoju mogą wystąpić zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci. Pierwotna przyczyna dysleksji rozwojowej przez wielu badaczy upatrywana jest w zakłóceniach funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Nie wyklucza się również roli czynnika genetycznego. Dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, wykazujące deficyty rozwoju niektórych funkcji psychoruchowych to dzieci tzw. „ryzyka dysleksji”.

Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych: postrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, motoryki, funkcji językowych, pamięci, lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, mogą mieć wielorakie uwarunkowania. Najczęstsze z nich, to: dziedziczność oraz zmiany anatomiczne i zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (w okresie ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu).

Przyczynami trudności w nauce, a co za tym idzie również dysleksji, mogą być: brak zdolności wynikający z obniżonego poziomu rozwoju umysłowego dziecka, niedostosowane lub wadliwe metody nauczania, trudna lub zła sytuacja rodzinna i środowiskowa dziecka, wady wzroku, słuchu lub wymowy nieskorygowane w porę albo niektóre choroby somatyczne.

7 rzeczy, których powinnaś nauczyć swoje dziecko
7 rzeczy, których powinnaś nauczyć swoje dziecko [7 zdjęć]

Gotowanie to praktyczna umiejętność, która jest jedną z podstawowych życiowych kompetencji samodzielnego,...

zobacz galerię

2. Dysleksja - objawy

Jeżeli dziecko nie jest w stanie dobrze wykonać czynności, które jego rówieśnicy wykonują poprawnie, lub wykonuje je z opóźnieniem w stosunku do równolatków, powinniśmy bacznie się temu przyjrzeć. Może cierpieć na dysleksje. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Objawy mogące świadczyć o dysleksji rozwojowej, to:

2.1. Dysleksja - obniżona sprawność ruchowa

Obniżona sprawność ruchowa przy dysleksji rozwojowej objawia się m.in.: dziecko słabo biega i skacze, ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych, ma trudności z uczeniem się jazdy na rowerze, hulajnodze, nartach;

2.2. Dysleksja - trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi

Dysleksja rozwojowa objawiać się może również trudnościami z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi, to znaczy: dziecko ma trudności z zawiązywaniem sznurowadeł na kokardkę, używaniem widelca, noża;

2.3. Dysleksja - trudności z rzucaniem i chwytaniem

Dysleksja rozwojowa może objawiać się także trudnościami z rzucanim i chwytaniem piłki, nieprawidłowym układaniem w palcach narzędzia do pisania, trudności z rysowaniem szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych, np. rysowaniem rombu;

2.4. Dysleksja - trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych

Objawy dysleksji to także trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych opisujących stosunki przestrzenne: nad-pod, za-przed, wewnątrz-na zewnątrz; wadliwa wymowa, częste przekręcanie trudnych wyrazów (przestawianie głosek i sylab, asymilacje głosek, np. „sosa” lub „szosza”), błędy gramatyczne;

2.5. Dysleksja - trudności z zapamiętywaniem

Niepokojącym objawem przy dysleksji mogą być także trudności z zapamiętywaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie; trudność z zapamiętywaniem nazw, mylenie nazw zbliżonych fonetycznie. Trudność przy dysleksji mogą obejmować także problemy z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje, jak nazwy dni tygodnia, pór roku, kolejnych posiłków i szeregi 4-cyfrowe;

Metody szybkiego czytania
Metody szybkiego czytania

Umiejętność szybkiego czytania można nabyć poprzez eliminacje złych przyzwyczajeń. Prawidłowe stosowanie...

zobacz galerię

2.6. Dysleksja - trudności w różnicowaniu głosek

Problemy świadczące o dysleksji mogą również pojawić się w obrębie podobnych głosek (np. z-s, b-p, k-g, czyli zaburzenia słuchu fonemowego), z wydzielaniem sylab i głosek ze słów, ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej) oraz manipulowaniem ze strukturą fonologiczną słów (np. trudności z wykonaniem poleceń typu: odszukaj słowa ukryte w nazwie „lewkonia”, wymyśl rym do słowa „kotek”, o czym myślę: Baba ..aga).

2.7. Dysleksja - trudności z wyróżnianiem elementów

Objawem dysleksji są także trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem w całość, np. podczas budowania konstrukcji z klocków lego, układania mozaiki według wzoru; trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki, z odróżnianiem kształtów podobnych (np. figur geometrycznych, liter m-n, l-t-ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p-b-d).

2.8. Dysleksja - opóźnienie rozwoju lateralizacji

Do objawów dysleksji możemy również zaliczyć opóźneinei rozwoju lateralizacji, to znaczy mimo prób ustalenia ręki dominującej, dziecko nadal jest oburęczne.

2.9. Dysleksja - opóźnienie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni

Dysleksja objawia się także opóźnieniem orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Dziecko w tym przypadku ma trudności z określeniem swoich części ciała, gdy określa je terminami: prawe-lewe (np. prawa i lewa ręka, noga itp.); nie umie wskazać kierunku na prawo i na lewo od siebie (np. droga na prawo).

Objawem dysleksji są także trudności z wyróżnianiem elementów z całości
Objawem dysleksji są także trudności z wyróżnianiem elementów z całości (123rf.com)

2.10. Dysleksja - trudności w orientacji w czasie

Na uwagę przy rozpoznaniu dysleksji warto równeiż zwrócić uwagę, czy dziecko nie ma trudności w orientacji w czasie. Objaw to na przykład trudności z określaniem pory roku, dnia, godziny na zegarze.

2.11. Dysleksja - trudności w nauce czytania

Dysleksja to także trudności w nauce czytania (np. dziecko czyta bardzo wolno; najczęściej głoskuje i nie zawsze dokonuje poprawnej wtórnej syntezy, przekręca wyrazy; nie rozumie przeczytanego tekstu). Przy pierwszych próbach pisania częste pisanie liter i cyfr zwierciadlane oraz odwzorowywanie wyrazów przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej.

3. Dysleksja - rodzaje

Wyróżnia się następujące odmiany dysleksji rozwojowej: dysgrafia (zniekształcenia strony graficznej pisma), dysfonia (objawia się niewyraźnym i cichym mówieniem), dyskalkulia (specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych), dysleksja (trudności w płynnym czytaniu, często połączone z trudnościami w pisaniu), dysortografia (trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, mimo znajomości zasad ortografii), hiperdysleksja – trudności w czytaniu ze zrozumieniem.

4. Dysleksja - diagnoza

Okres szkolny jest czasem wielu wyzwań dla młodego człowieka. Nauka i wymagania ze strony nauczycieli i rodziców mogą stwarzać trudności uczniom. Pojawiające się problemy w sprostaniu oczekiwaniom otoczenia wywołują u dzieci silny stres. Ten stan napięcia staje się szczególnie dokuczliwy dla dzieci, które cierpią na zaburzenia procesu uczenia się.

Bardzo istotna jest odpowiednia diagnoza dysleksji oraz dostosowanie metod pomocy dziecku tak, by mogło komfortowo czuć się w trakcie zajęć lekcyjnych.

Jeśli u dziecka zostanie zdiagnozowane zaburzenie – dysleksja, wtedy warto skorzystać z nowoczesnych metod wspomagających rozwój dziecka. Sposobem na dotarcie do przyczyny i wyleczenia problemu jest metoda Warnkego.

5. Dysleksja - nauka

Według jednej z definicji, uczeniem się możemy nazwać zdobywanie wiedzy, co w efekcie prowadzi do wykształcania nowych umiejętności, nawyków i zdolności. Uczyć się można w różny sposób.

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci - galeria
Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci - galeria

Wolniejszy rozwój mowy u dziecka to problem nie tylko dla niego, ale i dla rodziców. Maluchy, które nie...

zobacz galerię

W szkole dzieci uzyskują wiedzę, zapamiętując informacje przekazywane przez nauczycieli, wykonując odpowiednie ćwiczenia i stosując się do zaleceń. Innymi sposobami przyswajania wiedzy jest obserwacja i naśladowanie osób dorosłych przez dzieci. W ten sposób uczą się one konkretnych zachowań i reakcji, adekwatnych do zaistniałej sytuacji.

Każdy człowiek od momentu narodzin uczy się nowych rzeczy. Poznając swoje środowisko, przyswajając język i zdobywając doświadczenie, wciąż udoskonala swoje umiejętności i zdobytą wiedzę. Szkoła ma na celu wspomagać proces uczenia się i motywować uczniów do zdobywania coraz większej wiedzy i poznawania otaczającego ich świata.

Niektóre dzieci, mimo wysokiego poziomu inteligencji i prawidłowego rozwoju, mają większe problemy w radzeniu sobie z nauką szkolną niż ich rówieśnicy.

6. Dysleksja - zaburzenia uczenia się

Termin „zaburzenie” pojawia się w wielu problemach funkcjonowania ludzkiego ciała i umysłu. Zaburzeniem może być fizyczna oraz/lub psychiczna niezdolność człowieka. W przypadku zaburzeń uczenia się możemy mówić o problemach dziecka związanych z przyswajaniem informacji i nabywaniem nowych umiejętności.

Dysleksja jest problemem, który dotyka co dziesiąte dziecko, bez względu na jego pochodzenie, status ekonomiczny rodziny czy poziom inteligencji. To zaburzenie związane jest ze specyficznym funkcjonowaniem mózgu młodego człowieka, przez co widzi on otaczający go świat w sposób odmienny od reszty rówieśników. Dysleksja wywołuje poważne problemy z pisaniem i czytaniem u dzieci, przez co mają one trudności z odpowiednim przyswajaniem informacji i kształtowaniem nowych umiejętności.

Naukowcy doszukują się przyczyn powstawania zaburzeń uczenia się u dzieci w podłożu genetycznym albo anomaliach lub uszkodzeniach mózgu. Z powodu braku przekonujących dowodów nadal nie można jasno określić, gdzie leży przyczyna powstawania dysleksji.

Bardzo istotna jest natomiast diagnoza stanu małego pacjenta. Odpowiednio zdiagnozowany problem pozwala dostosować metody leczenia tak, by zmaksymalizować ich efekty. Problemami, z jakimi borykają się uczniowie, są m.in.: dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia. Zaburzenia te powodują poważne trudności w nauce, przez co mogą wywoływać także problemy psychiczne u młodego człowieka.

Niezdiagnozowane zaburzenia uczenia się mogą być przyczyną nieprzyjemności w szkole oraz trudności z samodzielną nauką. Niskie wyniki, mimo dużego zaangażowania, mogą wpływać na zmniejszenie się motywacji i rezygnację z dalszych starań. Powstający w wyniku zaburzeń uczenia się stres może prowadzić do wycofania się dziecka z aktywności szkolnych, ale także społecznych. Powoduje to zamykanie się dziecka w świecie własnych przeżyć i utratę wiary we własne możliwości.

Zobacz też:

Jeśli dziecko przejawia trudności w nauce, mimo zaangażowania i starań, warto byłoby zgłosić się na wizytę w poradni zajmującej się diagnozą problemów w uczeniu się. Większość dzieci z dysleksją jest całkowicie wyczerpana na długo przedtem, zanim skończy się dzień szkolny. Większość ich energii jest zużywana na niepotrzebną kompensację.

Zdiagnozowanie zaburzenia i zastosowanie odpowiednich metod pomocy może znacząco wpłynąć na poprawę samopoczucia dziecka, ale także na jego wyniki w szkole.

7. Dysleksja - Metoda Warnkego

Wraz z postępem technologicznym i coraz szerszą wiedzą na temat procesów zachodzących w ludzkim mózgu zmienia się także pogląd na zaburzenia uczenia się oraz metody ich leczenia. Wciąż popularnym sposobem pomocy dziecku z problemami jest zwiększenie ilości treningów czytania, pisania czy zadań matematycznych. Dodatkowe obowiązki mogą stwarzać kolejne trudności dziecku, które z racji swojego problemu narażone jest na duży stres.

Nowoczesne metody pozwalają nie tylko zlokalizować źródło problemu i zniwelować objawy, ale przede wszystkim zapewniają poprawę funkcjonowania dziecka w szkole. Metoda Warnkego jest sposobem dotarcia do podłoża problemu i pracy nad poprawą sytuacji dziecka. Terapia metodą Warnkego jest intensywna i składa się z kilku elementów.

Rozpoczyna się diagnostyką czynności poznawczych, oceniającą zakres automatyzacji przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych. Zdiagnozowanie zaburzeń uczenia się pozwala przejść do kolejnego etapu – rozpoczęcia spotkań terapeutycznych.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Po dokładnym poznaniu problemów ucznia można rozpocząć ćwiczenia praktyczne, które prowadzone są w oparciu o indywidualnie opracowane programy treningowe i zalecenia terapeutyczne. Terapię stanowią treningi 8 funkcji podstawowych, treningi lateralne synchronizujące pracę półkul mózgowych oraz treningi literowania wzrokowego.

Oprócz pracy z terapeutą dziecko wykonuje także odpowiednie ćwiczenia samodzielnie w domu, z wykorzystaniem sprzętu Brain-Boy Universal. Ważnym atutem terapii jest jej atrakcyjna forma, przypominająca bardziej zabawę niż pracę, motywująca dziecko do osiągania coraz wyższych wyników treningowych.

Terapia metodą Warnkego wpływa na prawidłowy rozwój procesów poznawczych i dostarcza efektywnych strategii uczenia się. Wyrównując deficyty w zakresie centralnego przetwarzania informacji, które pojawiają się na etapie wczesnego dzieciństwa, daje solidną podstawę do osiągnięcia sukcesów w nauce na każdym etapie życia. Przez skuteczne usunięcie źródła trudności, osiągnięte wyniki terapii są trwałe.

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
    Ważne tematy