Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Leczenie biologiczne

Na czym polega leczenie transtuzumabem?

Taka metoda lecznicza jak terapia celowana polega na hamowaniu określonych szlaków molekularnych onkogenezy. W porównaniu więc do chirurgii,...

Leczenie biologiczne to jedna z najnowocześniejszych metod farmakoterapii stosowanych na świecie. Leki biologiczne wytwarzane są metodami biotechnologicznymi z wykorzystaniem inżynierii genetycznej. Leczenie biologiczne jest stosowane na świecie od kilkudziesięciu lat, również w naszym kraju staje się coraz popularniejszą metodą walki z chorobami nowotworowymi, nieswoistymi zapaleniami jelit, łuszczycą oraz z reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Leczenie biologiczne ma stymulować lub odbudowywać zdolności systemu odpornościowego człowieka. Leczenie to zakłada wykorzystywanie substancji zwanych modyfikatorami odpowiedzi immunologicznej. Organizm produkuje niewielkie ich ilości w odpowiedzi na infekcję lub chorobę, która toczy się w organizmie. Za pomocą nowych technik naukowcy są w stanie wyprodukować większe ilości tych substancji, aby wykorzystać je w leczeniu, na przykład reumatoidalnego zapalenia stawów.

1. Co to są leki biologiczne?

Leki biologiczne należą do jednych z najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny. Zostały wytworzone za pomocą metod inżynierii genetycznej i mają na celu regulowanie i modyfikowanie procesu zapalnego toczącego się w organizmie.

Wpływają one na reakcję i odpowiedź immunologiczną organizmu, sterując wytwarzanymi białkami, aktywując bądź osłabiając ich reakcję biologiczną. Nie prowadzą one do wyleczenia choroby, lecz modyfikują jej przebieg, łagodzą objawy i wywołują często remisję (czyli wyciszenie objawów choroby). Przykładowo zastosowanie leków biologicznych w leczeniu chorych z wczesnym reumatoidalnym zapaleniem stawów nie tylko zmniejsza nasilenie objawów, ale również w znaczący sposób zapobiega uszkodzeniu stawów, czyli modyfikuje przebieg choroby. Zastosowane w późniejszym etapie choroby redukują ból i powstrzymują jej dalszy rozwój. Leki te działają szybko, umożliwiając skrócenie czasu hospitalizacji.

Leczenie biologiczne może pomóc w zmniejszeniu dawek innych stosowanych leków (na przykład glikokortykosteroidów), wpłynąć na przedłużenie remisji choroby, skrócić czas hospitalizacji czy nawet zapobiec leczeniu operacyjnemu (poprzez modyfikację przebiegu choroby i na przykład zapobieganie deformacji stawów). W wyniku ich stosowania wzrasta również jakość życia.

2. W jakich schorzeniach można stosować leczenie biologiczne?

Leczenie biologiczne stosuje się w tych chorobach, które mają podłoże immunologiczne. Dotychczas stosowane leczenie opierało się na próbie obniżenia lub wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej organizmu. Do tych schorzeń zaliczamy łuszczycę, reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o przebiegu agresywnym oraz agresywną postać zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Leki mają swoje zastosowanie również w gastroenterologii w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit.

Pacjenci, którzy będą poddawani leczeniu biologicznemu muszę przejść odpowiednią kwalifikację do niego. Przed włączeniem leczenia konieczna jest również rozmowa lekarza z pacjentem na temat zastosowanej terapii – jak przy każdym innym leczeniu, oprócz efektów korzystnych mogą wystąpić również reakcję niepożądane stosowanej farmakoterapii. Konieczne jest również wykluczenie chorób dyskwalifikujących z leczenia biologicznego.

3. Charakterystyka leczenia biologicznego

Działanie leków biologicznych polega przede wszystkim na reagowaniu przeciwko cząsteczkom układu immunologicznego (cytokinom, receptorom dla cytokin lub komórkom). Leki biologiczne to przeciwciała monoklonalne lub receptory, które wiążą się z czynnikami humoralnymi, a także z komórkami uczestniczącymi w odpowiedzi immunologicznej, autoimmunizacji i zapaleniu. Działanie tych leków ma na celu zahamowanie wymienionych procesów, a tym samym modyfikację przebiegu choroby o podłożu immunologicznym. Jest to terapia celowana.

Przeciwciała monoklonalne, interferon, interleukina-2 (IL-2) oraz kilka typów czynników wzrostu kolonii (CSF, GM-CSF, G-CSF) są formami terapii biologicznej. Na przykład interleukina-2 i interferon są testowane w leczeniu zaawansowanego czerniaka złośliwego.

Większość leków biologicznych to przeciwciała monoklonalne. Cząsteczka, przeciwko której skierowana jest większość preparatów, to TNF-alfa (czynnik martwicy nowotworów). Substancja ta jest obecna w wysokim stężeniu w błonie maziowej i w płynie stawowym w obrębie stawów objętych procesem zapalnym w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Jej stężenie jest wysokie również w przebiegu innych chorób reumatycznych oraz w nieswoistych zapaleniach jelit.

Kluczowa rola TNF-α w patogenezie tych chorób stała się powodem, dla którego jest on pierwszą cytokiną, przeciwko której przygotowano inhibitory, czyli właśnie leki biologiczne. Hamują one działania czynnika martwicy nowotworów w organizmie. Inhibitory TNF-α stosuje się najczęściej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa – zwłaszcza zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów i zapalenia stawów w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych jelit (głównie choroby Leśniowskiego-Crohna) oraz młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Podejmuje się również próby leczenia inhibitorami TNF-α innych chorób zapalnych (m.in. sarkoidozy, łuszczycy i zapalenia tęczówki). W zależności od budowy przeciwciała, znanych jest kilka preparatów obniżających stężenie TNF-α.

Przykłady leków biologicznych:

  • Infliximab – chimeryczne przeciwciało klasy IgG1 przeciw TNF-alfa;
  • Adalimumab - całkowicie ludzkie przeciwciało klasy IgG1 anty TNF-alfa;
  • Certolizumab - humanizowany anty TNF-alfa Fab fragment połączonym z glikolem polietylenowym.

Infliksymab to chimeryczne przeciwciało monoklonalne. Działanie tego leku polega na wiązaniu TNF-α zarówno w postaci rozpuszczalnej, jak i związanego z błoną komórkową, a także hamowaniu wiązania się cytokiny z jej receptorami. Podany dożylnie w dawce 3 mg/kg ma okres półtrwania ok. 9 dni. Osiąga nieco wyższe stężenie w surowicy, gdy stosuje się go równocześnie z metotreksatem. Zalecana dawka infliksymabu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów to 3 mg/kg na początku leczenia, po 2 i 6 tygodniach od pierwszej infuzji, a później w odstępach 8-tygodniowych. W chorobie Leśniowskiego-Crohna podaje się wyższe dawki, tj. 5 mg/kg. Dawka metotreksatu to najczęściej 7,5 mg raz w tygodniu.

Infliksymab stosowany u chorych na RZS łącznie z metotreksatem pozwala na zmniejszenie aktywności procesu zapalnego oraz zahamowanie destrukcji kości. Wykazano, że szczególne znaczenie ma zastosowanie tego leczenia we wczesnym okresie choroby w jej agresywnej postaci. Infliksymab jest skuteczny także w leczeniu wielu innych chorób reumatycznych.

Etanercept uzyskano poprzez połączenie dwóch ludzkich receptorów TNF-α z fragmentem ludzkiej IgG. Lek ten blokuje dwa z trzech miejsc wiążących na cząsteczce TNF-α, przez co uniemożliwia jego wiązanie się z receptorami związanymi z błoną komórkową. Etanercept podany podskórnie w dawce 25 mg wchłania się wolno i osiąga najwyższe stężenie po ok. 50 godz. Czas jego półtrwania wynosi ok. 70 godz. Lek ten podaje się w dawce 25 mg 2 razy w tygodniu lub 50 mg raz w tygodniu.

Można go stosować jako monoterapię lub łączyć z podawaniem leków modyfikujących proces zapalny, głównie z metotreksatem. Stosowany jest w reumatoidalnym zapaleniu stawów, u chorych z zapaleniami stawów, obejmującymi stawy kręgosłupa, szczególnie w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Adalimumab to przeciwciało monoklonalne, uzyskiwane drogą inżynierii genetycznej, poprzez celowaną selekcję naturalnie występujących genów ludzkiej immunoglobuliny o wysokim powinowactwie do TNF. Lek działa, wiążąc zarówno TNF-α związany z błoną komórkową, jak i jego postać rozpuszczalną. Okres półtrwania adalimumabu wynosi około 2 tygodnie.

Podaje się go drogą podskórną. Zalecana dawka to 40 mg co 2 tygodnie. Adalimumab stosuje się zarówno jako monoterapię, jak i w leczeniu skojarzonym z lekami modyfikującymi proces zapalny, głównie z metotreksatem. Wykazano jego skuteczność u chorych, u których nie uzyskano poprawy pod wpływem innych inhibitorów TNF-α. U chorych na reumatoidalne zapalenie stawσw leczonych adalimumabem obserwowano zmniejszenie nasilenia objawσw zapalnych i zahamowanie procesu destrukcji tkanek stawowych.

4. Inhibitory innych cytokin pozapalnych

Inhibitor interleukiny-1 (IL-1) – anakinra, to rekombinowany homolog jej receptora. Lek stosowany jest we wstrzyknięciach podskórnych. Wskazaniem do leczenia anakinrą jest przede wszystkim reumatoidalne zapalenie stawów w aktywnym okresie choroby, po stwierdzeniu nieskuteczności innych leków modyfikujących proces zapalny, także inhibitorów TNF-α. Pod jej wpływem zaobserwowano zmniejszenie aktywności procesu zapalnego, a także hamowanie postępu zmian w stawach ocenianych badaniem radiologicznym. Anakinrę stosowano także w leczeniu choroby Stilla u osób dorosłych oraz w zapaleniu stawów w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. W fazie badań są również inhibitory receptora IL-6 .

5. Hamowanie czynności limfocytów B

Lekiem biologicznym, który zapobiega patogennej roli limfocytów B w chorobach autoimmunologicznych, jest rituksymab – chimeryczne przeciwciało monoklonalne przeciw CD20, będące immunoglobuliną, której cząsteczka składa się z łańcuchów lekkich mysich i łańcuchów ciężkich pochodzenia ludzkiego. Rituksymab znalazł zastosowanie w leczeniu chłoniaków nieziarnicznych B-komórkowych, czerwienicy prawdziwej, zapaleń naczyń, tocznia rumieniowatego układowego, zapalenia wielomięśniowego i twardziny układowej. Lek podaje się w infuzjach dożylnych w dawce 1000 mg, dwukrotnie, w odstępie 2 tygodni.

6. Efekty uboczne terapii związanej z typem leczenia

Omówione powyżej leki są na ogół dobrze tolerowane. Jednak w trakcie leczenia mogą pojawić się niepożądane działania. Do drobnoustrojów stwarzających największe zagrożenie u chorych otrzymujących leczenie biologiczne należą prątki gruźlicy, Pneumocystis carinii, Listeria monocytogenes i Legionella. Częste są także zakażenia grzybicze. Zakażenia dotyczą najczęściej górnych dróg oddechowych, zatok i dróg moczowych. Niekiedy działania leków biologicznych mogą utrudniać wczesną diagnostykę infekcji. Stosowanie leków biologicznych może wpłynąć również na układ sercowo-naczyniowy i doprowadzić do rozwoju niewydolności serca.

Nie zaleca się ich także w przypadku niektórych chorób układu nerwowego (np. stwardnienia rozsianego), ponieważ leki biologiczne mogą powodować zaostrzenie objawów, a nawet sprowokować ujawnienie się tych schorzeń. Leki biologiczne są niekorzystne dla osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, gdyż ich stosowanie może wywołać nawrót choroby. Osoby rozważające podjęcie terapii lekami biologicznymi powinny wiedzieć, że jej stosowanie zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową (chłoniak lub białaczka).

U około 10% chorych leczonych inhibitorami TNF-α dochodzi do tworzenia przeciwciał przeciwjądrowych, przeciw dsDNA i przeciw nukleosomom. Rzadko obserwuje się objawy tocznia układowego indukowanego przez leki – ustępują one po przerwaniu leczenia. W nielicznych przypadkach leczenia występowała pancytopenia – czyli zmniejszenie liczby wszystkich krwinek. Mechanizm uszkodzenia układu krwiotwórczego pod wpływem inhibitorów TNF-α nie został dotychczas wyjaśniony – należy jednak zawsze ostrożnie podejmować decyzję o zastosowaniu tych leków u chorych, u których wcześniej stwierdzono nieprawidłowe wyniki morfologii. Stosowanie terapii może również wpłynąć na poziom enzymów wątrobowych.

Objawy nietolerancji leków biologicznych mogą obejmować także odczyny po infuzjach dożylnych lub reakcje miejscowe po wstrzyknięciach podskórnych. Efekty uboczne mogą obejmować objawy grypopodobne: dreszcze, gorączkę, bóle mięśni, osłabienie, utratę apetytu, nudności, wymioty, biegunkę. U niektórych osób może pojawić się wysypka lub krwawienie. Ponadto może wystąpić podwyższone stężenie lipidów, reakcje zapalne i bóle mięśniowo-szkieletowe w miejscu wstrzyknięcia.

Skutki uboczne są zwykle krótkotrwałe. Skutki długoterminowe można będzie lepiej poznać w toku dalszych badań nad leczeniem biologicznym.

Nieznane są jeszcze zagrożenia wynikające z ewentualnego stosowania leków biologicznych przez kobiety w ciąży.

7. Przeciwwskazania do leczenia biologicznego

Przed zakwalifikowaniem pacjenta do leczenia biologicznego, należy wykonać wszystkie niezbędne badania dodatkowe w celu minimalizacji ryzyka powikłań zastosowanego leczenia. Przed włączeniem do leczenia biologicznego konieczne jest wykluczenie czynnego i utajonego zakażenia gruźlicą. Osoby objęte terapią, w przypadku wystąpienia objawów, powinny natychmiast zgłosić się do lekarza. Przeciwwskazaniem jest również choroba nowotworowa.

Leczeniu biologicznemu nie powinni być poddawani pacjenci z ostrą niewydolnością krążeniowo-oddechową, z ciężkimi zakażeniami osłabiającymi ich odporność, z przebytymi chorobami nowotworowymi oraz z zapaleniem nerwu wzrokowego. Również niektóre choroby neurologiczne są przeciwwskazaniem do stosowania terapii (na przykład stwardnienie rozsiane). Przeciwwskazaniem jest niewydolność serca w klasie III lub IV wg NYHA. W przypadku wirusowego zapalenia wątroby również należy rozpatrzyć, czy leczenie na pewno może być zastosowane. Podobnie w przypadku HIV. Poza tym ostrożnie powinno być stosowane leczenie u tych pacjentów, u których może wystąpić nadwrażliwość na któryś ze składników stosowanego leku.

Chorym leczonym inhibitorami TNF-α należy zalecić unikanie stosowania szczepionek zawierających żywe drobnoustroje. Powinno się ściśle monitorować rodzaj i dawkę podawanych równocześnie leków immunosupresyjnych. W zależności od tego, jak poważna jest choroba, niektórzy pacjenci wymagają hospitalizacji w trakcie leczenia.

Mimo wad, leki biologiczne stały się obecnie alternatywą w terapii wielu chorób – zwłaszcza o podłożu autoimmunologicznym – w sytuacjach, gdy zawodzą środki tradycyjne.

Leczenie za pomocą leków biologicznych przynosi bardzo dobre rezultaty. Przygotowanie tych leków jest bardzo złożoną procedurą i opiera się głównie na inżynierii genetycznej, co wiąże się ze znacznymi kosztami, a to przekłada się na cenę preparatów. Niestety, ze względu na koszty, dostęp pacjentów do terapii jest ograniczony. Leczenie poprawia jakość życia, skraca okres hospitalizacji, modyfikuje przebieg choroby, a odpowiedni dobór pacjentów i dawek leków oraz monitorowanie w trakcie terapii zmniejszają ryzyko rozwoju powikłań.

Bibliografia

  • Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., Immunologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ISBN 978-83-01-15154-6
  • Herman Z., Kostowski W. Farmakologia - podstawy farmakoterapii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, ISBN 978-83-200-4164-4
  • Kowalski M. Immunologia kliniczna, Mediton, Łódź 2000, ISBN 83-913433-0-8

Źródła zewnętrzne

Komentarze (12)
~gratag54
~gratag54

Niestety! Warunkiem jest ponadto wiek przed 50 r.życia! Zgłosiłam się do lekarza z bólami nadgarstków i stóp w wieku 48 lat. 3 lata upłynęło nim kolejni lekarze zdecydowali ,że jest to rzs. Krążyłam od lekarza do szpitala. Byłam zbywana. Miałam wrażenie, że jestem ignorowana....i cierpiałam. Kolejny pobyt w szpitalu reumatologicznym zdecydował że wreszcie przynajmniej miałam diagnozę, ale miałam również nieszczęsne 50 lat- granica, która przeszkadzała w podaniu leku biologicznego. Kółko zamknięte. Methotreksat nie działa na mnie, sterydy nie pomagają,ale jestem za stara by się leczyć i za młoda, by im umrzeć! Pozdrawiam służbę zdrowia (mimo wszystko)

Odpowiedz
~MariaGrażyna
~MariaGrażyna

@~gratag54: Bzdura. Po prostu nie chcą Ciebie leczyć. Jeżeli mieszkasz na północy Polski to zgłoś się do dra N., tego który napisał poradnik Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów. Pracuje on w ośrodku w Gdyni gdzie stosują leki biologiczne w ramach badań klinicznych ale bez palcebo. Super doktor. Jak masz za daleko to zapytaj go mailem o leczenie w innym ośrodku i przeczytaj poradnik, bo większość osób może się wyleczyć z RZS bez leków biologicznych. Sama jak i kilku moich znajomych tam się leczy. Chorzy do doktora przyjeżdżają z całej Polski i zagranicy.

Odpowiedz
~aga
~aga

wiek tu nie ma nic do znaczenia,ja mam 33lata i od roku jestem leczona lekiem biologicznym,to wszystko zalezy od lekarza jakie ma podejscie do pacjenta i czy ma chęć pomodz pacjentowi,ja mojej pani doktor zawdzieczam bardzo duzo,gdyby nie ona i jej szybkie leczenie bylabym dzis na wozku,albo canjamniej cala wykrzywiona...gratag54 prosze sie nie poddawac i probowac dalej,jesli spełnia pani warunki do leczenia biologicznego musza pania leczyc,pozdrawiam

Odpowiedz
~Barbara
~Barbara

@~aga: Czesc powiec mi jak znosisz to leczenie biologiczne? chodzi o to ze mnie lekarz zaproponowal leczenie biologiczne ale ja sie boje tego leczenia podjac.czy mozemy sie jakos skontaktowac porozmawiac bo szukam kogos to juz sie tego podjaol i moze mi duzo powiedziec na ten temat.

Odpowiedz
~ricoslaw
~ricoslaw

Moja narzeczona ma immunologiczne zapalenie stawów od 11 roku życia. Nasza służba zdrowia przydzieliła jej lek biologiczny, ale tylko na 1 rok. Po roku otrzymywania leku, jej stan znacznie się polepszył, więc służba zdrowia stwierdziła, że skoro jest lepiej to nie będzie otrzymywać leku. Niestety nic innego nie daje efektów tylko lek biologiczny. Obrzęk na kostkach, kolanach, nadgarstkach jest coraz większy. Paliczki też zaczynają sztywnieć i puchnąć. Jej pani doktor która ją leczy, moim zdaniem ją spławia. Wciska jej jakieś informacje, że lek biologiczny można mieć tylko na rok i tak dalej, że płyn w stawach jest nieaktywny. Wyniki ma fatalne a leku nie dostanie, że nawet nie bedzie jej zgłaszać do programu leczenia bo nie spełnia warunków. Co to ma do tego jeżeli jest coraz gorzej i tylko jej organizm reaguje pozytywnie tylko na lek biologiczny. Błagam, prosze, pomózcie.

Odpowiedz
~grzegorz
~grzegorz

@~ricoslaw: po 1 zmiencie lekarza. 2 konieczna jest witana oddiale reumatologii i rehabilitacji na jakies 14 dni. 3 lek biologiczny nie jest na rok. 4 najwazniejszy jest lekarznktory umipoliczyc punkty do kwalifikacji.

Odpowiedz
~Janka
~Janka

@~ricoslaw: Szansą na otrzymywanie leków biologicznych jest udział w badaniach klinicznych. Warto zapisać się w bliscyzdrowiu.pl Pojawiają się tam badania do których łatwiej się zakwalifikować niż do programu NFZ. pozdrawiam i głowa do góry.

Odpowiedz
~anna
~anna

Dokładnie tak. Byłam na kilku lekach biolog. Najpierw Arava-biegunki non stop. Natępnie Remicade-wstrząs anafilaktyczny i w końcu Enbrel i nieszczęsny dermografizm skórny. Jestem typem alergiczki,przy zastosowanych lekach czułam się okropnie, Owszem,stawowo lepiej ale co za przyjemność rozsadzające bóle głowy na zmianę pogody,rozszerzone naczynia krwionośne po nogach. Do tej pory mam stracha. Nie wiem co mnie czeka. Czy lekarze znów nie będą się upierać w zbawczą moc leku biologicznego . Pamiętam ze swojego 17-letniego stażu choroby jedynie Sole złota które zatrzymały mi chorobę. Niestety w pewnym sanatorium pochorowałam się strasznie i wtedy ściągnęli mi Tauredon. Nigdy więcej ponownie mi go nie przepisano. A teraz niestety jest wycofany z rynku ze względu na toksyczność(ciekae tylko czy Metrotreksat. Metypred czy wspomniane leki biolog są mniej toksyczne). Życzę przemyśleń

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Leczenie biologiczne - najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Palenie

ziomale234 • ostatni post 12 godzin temu

3
Artykuły Leczenie biologiczne
Reumatoidalne zapalenie stawów

Leczenie biologiczne chorób reumatoidalnych

Pojawiły się poważne zastrzeżenia wobec procedury wyboru leku biologicznego dla osób cierpiących na choroby reumatoidalne. Członkowie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reum

Zaćma

Leczenie zaćmy

Leczenie zaćmy jest wyłącznie operacyjne i nie ma leków, czy szkieł korekcyjnych, które mogłyby usunąć zmętnienia powstałe w soczewce. Niewielkie zmętnienia niekoniecznie wymagają

Odciski i modzele

Leczenie modzeli

Leczenie modzeli

Leczenie modzeli na pewno zakończy się sukcesem, jeśli walka z problemem będzie systematyczna i skrupulatna. Ból, który powstaje pod wpływem ucisku na nerwy i naczynia krwionośne,

Uzależnienie od zakupów

Leczenie zakupoholizmu

Zakupoholizm to kompulsywne robienie zakupów, bez namysłu i refleksji nad konsekwencjami nieprzemyślanych zakupów. Jak leczyć zakupoholizm? Najlepszym rozwiązaniem jest psychoterap

Żylaki odbytu (hemoroidy)

Leczenie hemoroidów

Leczenie hemoroidów powinno być przeprowadzone pod okiem specjalisty, jednak wiele osób uważa żylaki odbytu za wstydliwą dolegliwość, z która nie chce udać się do lekarza. Ból poja

Cukrzyca

Leczenie cukrzycy

Leczenie cukrzycy

Cukrzyca to skomplikowane zaburzenie przemiany materii, dotyczące gospodarki węglowodanowej. Pod tą nazwą kryje się kilka jednostek chorobowych, powstających na nieco innym podłożu, które na poszczególnych etapach różnią się przebiegiem i rokowaniem....

Bezsenność

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności jest zadaniem interdyscyplinarnym, to znaczy, że często potrzebna jest współpraca lekarzy wielu dziedzin medycyny: psychiatrów, neurologów, kardiologów, pulmonologów; a także specjalistów spoza medycyny - mowa tu o pomocy psychologów....

Uzależnienie od alkoholu

Leczenie alkoholizmu

Podjęcie leczenia alkoholizmu oznacza zaakceptowanie faktu, że „sam nie potrafię sobie poradzić z problemem alkoholowym i potrzebuję pomocy". Aby leczenie było skuteczne, konieczne jest rozumienie, że terapia stanowi proces długotrwały, żmudny, wymagający...

Jaskra

Leczenie jaskry

Głównym sposobem leczenia jaskry jest leczenie farmakologiczne, czyli podawanie kropli do worka spojówkowego. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele kropli obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Zwykle leczenie rozpoczynamy od monoterapii, czyli podajemy...

Anoreksja

Leczenie anoreksji

W przypadku anoreksji, od ustalenia rozpoznania do wyleczenia upływa średnio 5-6 lat. Nie w każdym przypadku dochodzi do wyleczenia. To bardzo długotrwały proces. Jest to terapia, której powodzenie zależy przede wszystkim od pracy i woli samego chorego,...