Udar mózgu

Udar mózgu jest najpoważniejszą chorobą naczyniową mózgu oraz jednym z największych problemów w medycynie. Na całym świecie stanowi on trzecią w kolejności przyczynę zgonów i główny powód niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Każdy słyszał nieraz to określenie, a niektórzy zetknęli się z nim bliżej. Zlekceważenie pierwszych objawów udaru może doprowadzić do śmierci. Dlatego niezwykle ważna jest umiejętność rozpoznawania jego symptomów i udzielania pierwszej pomocy. Dla życia chorego liczy się każda minuta. W dobie nowoczesnych leków szczególnie ważny jest czas od momentu wystąpienia objawów do dotarcia chorego do szpitala.

1. Klasyfikacja udaru mózgu

Udar mózgu (incydent mózgowo-naczyniowy, dawniej także apopleksja; z gr. „paraliż”; łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri, ang. cerebro-vascular accident, CVA) to zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, utrzymujący się dłużej niż 24 godziny i niemający innej przyczyny niż naczyniowa. Udar może powstać na zasadzie różnych mechanizmów, jednakże wspólnym

Udary dotykają około 0,5% ogólnej populacji. Ponad połowa udarów mózgu występuje u osób powyżej 70 roku życia. W Europie rocznie notuje się milion nowych zachorowań na udar. W Polsce udar mózgu, zwany kiedyś apopleksją, dosięga około 70 tysięcy osób, z czego aż 30 tysięcy umiera w ciągu miesiąca. Ci, którym udaje się przeżyć ostrą fazę choroby, wymagają zwykle opieki bliskich ze względu na występujący po udarze niedowład bądź częściowy paraliż ciała. Udary mózgu są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności – 70% chorych po udarze jest dotkniętych kalectwem o różnym nasileniu. Kolejne incydenty udarowe pogłębiają niepełnosprawność ruchową, intelektualną i językową, a także skracają życie. Po przebytym udarze 20% pacjentów wymaga opieki stałej, 30% – pomocy w niektórych codziennych czynnościach, natomiast 50% osób odzyskuje niemal pełną sprawność. W okresie 5 lat po pierwszym udarze mózgu, kolejnego udaru niedokrwiennego doznaje 30-40% chorych. Powrót do zdrowia zależy jednak od tego, jak szybko choremu została udzielona pierwsza pomoc i kiedy trafił pod specjalistyczną opiekę. Umiejętność szybkiego zareagowania na pierwsze objawy udaru może ocalić wielu osobom życie.

2. Rodzaje udaru

Istnieje kilka podziałów udarów w zależności od aspektu, który obierze się jako kryterium. Jeśli podział udarów opiera się na patomechanizmie, który prowadzi do uszkodzenia tkanki mózgowej, to możemy wyróżnić:
1) udary niedokrwienne (85-90%):
a. zakrzepowo-zatorowe,
b. zatorowe,
c. hemodynamiczne – w wyniku obniżenia ciśnienia tętniczego i krytycznego spadku regionalnego przepływu mózgowego (bez przeszkody w naczyniu).
2) Udary krwotoczne (10-15%) – krwotoki śródmózgowe.

Jeśli podzielić udary ze względu na dynamikę, można wyróżnić:

 • Przejściowe napady niedokrwienne (TIA) – objawy ustępują w ciągu 24 godzin;
 • Udar ustępujący (RIND) – objawy ustępują w ciągu 3 tygodni;
 • Udar dokonany (CS) – objawy utrzymują się na stałym poziomie lub nasilenie maleje tylko częściowo;
 • Udar postępujący (PS) – objawy występują nagle, a następnie narastają stopniowo lub w postaci kolejnego zaostrzenia.

Udary mózgu w obszarze unaczynienia przez tętnice szyjne występują u około 85% chorych, a w obszarze zaopatrywanym przez tętnice kręgowe – u 15%.

3. Przyczyny udaru mózgu

Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego można podzielić na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Do niemodyfikowalnych zaliczamy:

 • wiek – ryzyko zwiększa się dwukrotnie co 10 lat, od 55 roku życia,
 • płeć męska,
 • etniczne (rasa czarna i żółta),
 • predyspozycje rodzinne i genetyczne (udar w rodzinie w wywiadzie, genetycznie uwarunkowane zespoły predysponujące do stanów zakrzepowych, hiperhomocysteinemia),
 • przebyte udary.

Modyfikowalne to:

4. Objawy udaru mózgu

Udar pojawia się bez objawów poprzedzających. Może się wydarzyć o każdej porze dnia, jednakże najczęściej zdarza się w nocy, a chorzy zaczynają odczuwać objawy po przebudzeniu. Często zdarza się również podczas wykonywania codziennych czynności. Objawy udaru zależą od lokalizacji ogniska uszkodzenia tkanki mózgowej. Pogorszenie stanu ogólnego następuje nagle, często po dużym wysiłku lub stresie. Zwykle występuje bardzo silny ból głowy, nudności i wymioty. Typowo w ciągu kilku minut dochodzi do utraty przytomności, może rozwinąć się stan śpiączkowy. Zwykle występuje porażenie połowicze, opadanie kącika ust po stronie porażonej (objaw fajki), mogą występować objawy oponowe. Krwotok móżdżku zwiększa ryzyko wklinowania, co jest zagrożeniem życia. Małe udary krwotoczne, przebiegające z niewielkimi zaburzeniami świadomości, może cechować zależnie od umiejscowienia:

 • płat czołowy – ból okolicy czołowej, niedowład połowiczy dotyczący przeciwnej połowy ciała w stosunku do półkuli dotkniętej udarem lub rzadko monopareza,
 • płat ciemieniowy – ból okolicy ciemieniowo-skroniowej, zaburzenia czucia,
 • płat skroniowy – bóle okolicy skroniowej, niedowidzenie kwadrantowe,
 • płat potyliczny – ból oka po stronie udaru, niedowidzenie połowicze.

Oprócz wymienionych objawów mogą się pojawić także takie jak: apraksja, afazja, dyzartria, agrafia, aleksja, amnezja, agnozja, akalkulia, dysfagia, napad padaczkowy, urojenia i omamy, majaczenie.

5. Diagnostyka udarów mózgu

Udar mózgu jest problemem interdyscyplinarnym, jeśli uwzględni się wszystkie czynniki ryzyka. Głównym celem badań diagnostycznych jest zróżnicowanie udaru niedokrwiennego z udarem krwotocznym i innymi schorzeniami oraz ustalenie przyczyny udaru.
Najważniejszymi badaniami diagnostycznymi w udarach mózgu i przemijających napadach niedokrwiennych są:

 • tomografia komputerowa;
 • ultrasonografia dopplerowska tętnic dogłowowych;
 • przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska;
 • tomografia rezonansu magnetycznego;
 • dyfuzyjna technika echoplanarna (DWI, diffusion-weighted imaging) i perfuzyjna dynamiczna technika echoplanarna (PWI, perfusion-weighted imaging);
 • badania kardiologiczne:
 • elektrokardiografia;
 • echokardiografia, także przezprzełykowa;
 • 24-godzinne badanie EKG (holterowskie);
 • 24-godzinne badanie ciśnienia tętniczego (holter ciśnieniowy);
 • obrazowanie naczyń;
 • elektroencefalografia;
 • badania laboratoryjne:
 • saturacja;
 • morfologia krwi, OB;
 • ocena gospodarki węglowodanowej;
 • lipidogram (cholesterol wraz z frakcjami oraz triglicerydy);
 • układ krzepnięcia;
 • białka ostrej fazy;
 • jonogram (sód, potas).

Tomografia komputerowa (TK) głowy jest obecnie podstawowym badaniem w diagnostyce udarów mózgu. Jej zastosowanie już w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala umożliwia zróżnicowanie udaru niedokrwiennego z krwotocznym w zasadzie nawet już w chwili wystąpienia epizodu. Do końca pierwszej doby po udarze niedokrwiennym badanie TK może nie wykazywać odchyleń, a w pierwszym tygodniu nie koreluje ze stanem klinicznym. Tak więc dzięki tomografii komputerowej można potwierdzić wystąpienie udaru niedokrwiennego, ale nie da się go całkowicie wykluczyć. W ciągu pierwszych 6 godzin od wystąpienia udaru nie widać w obrazie TK zmian charakterystycznych dla udaru niedokrwiennego. Jeśli są one widoczne, to obejmują: zatarcie granicy między substancją białą i szarą mózgu, cechy niezbyt nasilonego obrzęku (zatarcie bruzd, zwężenie komór mózgu). Udar krwotoczny daje natomiast w TK obraz ogniska o zwiększonym pochłanianiu promieniowania (jasny obszar). Co więcej, ognisko to staje się coraz mniej hyperdensyjne z czasem, tak więc możliwe jest ocenienie, jak dużo czasu minęło od wystąpienia krwotoku. Tomografia rezonansu magnetycznego jest również bardzo dobrym badaniem, które wykazuje zmiany udarowe już po kilku godzinach, ale ze względu na koszty i trudniejszy dostęp nie jest często wykonywana. W pewnych jednak sytuacjach to właśnie rezonans magnetyczny głowy jest badanie najważniejszym. Do takich sytuacji można zaliczyć udary zatokowe i ogniska niedokrwienne w tylnym dole czaszki, jak również podejrzenie encefalopatii miażdżycowej Binswangera.

Dyfuzyjna technika echoplanarna MR (DWI) i perfuzyjna dynamiczna technika echoplanarna TK i MR (PWI) to nowoczesne metody, które pozwalają na bardzo wczesne ujawnienie zmian niedokrwiennych, a różnica PWI-DWI umożliwia wczesną ocenę strefy półcienia (penumbry). Metody te mogą być przydatne w kwalifikowaniu chorych do leczenia trombolitycznego.

Ultrasonografia dopplerowska tętnic dogłowowych jest metodą nieinwazyjną, powszechnie stosowaną w diagnostyce miażdżycy naczyń dogłowowych, zwłaszcza tętnic szyjnych, rozwarstwienia ściany naczyniowej, zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej, zaburzeń przebiegu tętnic kręgowych oraz malformacji naczyniowych.

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska to także badanie nieinwazyjne umożliwiające ocenę przepływu krwi przez główne pnie naczyń śródczaszkowych. Może być wykorzystywana w diagnostyce niedrożności lub zwężeń (skurczu) dużych naczyń, malformacji naczyniowych, zespołów podkradania śródczaszkowego (dochodzi wówczas do zmiany kierunku przepływu krwi). Obrazowanie naczyń dogłowowych i śródczaszkowych: angiografia klasyczna, cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA), angiografia rezonansu magnetycznego (angio-MR), angiografia TK. Angiografia rezonansu magnetycznego jest metodą nieinwazyjną i pozwala na przestrzenną ocenę układu naczyniowego. Bardziej czułe jest obrazowanie DSA, które umożliwia wykrycie drobnych zmian naczyniowych.

6. Profilaktyka pierwotna

Zapobieganie udarom dotyczy przede wszystkim udarów niedokrwiennych. Prewencja udaru krwotocznego, poza uwzględnieniem czynników ryzyka wspólnych z udarem niedokrwiennym, jest o wiele trudniejsza ze względu na nieprzewidywalny czas ujawnienia się czynnika sprawczego.

Profilaktyka pierwotna polega na wyrównywaniu zaburzeń i uzyskaniu kontroli nad modyfikowalnymi czynnikami ryzyka udaru, czyli odpowiednim leczeniu chorób sprzyjających rozwinięciu się udaru mózgu oraz propagowaniu i wprowadzaniu zachowań prozdrowotnych. W skrócie: leczenie nadciśnienia, odpowiednie leczenie przeciwzakrzepowe w przypadku odpowiednich chorób serca, wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie cukrzycy, a nawet stanów przedcukrzycowych, wyrównywanie zaburzeń lipidowych, zakaz palenia tytoniu, regularny aerobowy wysiłek fizyczny.

7. Udar niedokrwienny

Ten typ udaru polega na zamknięciu drogi dopływu krwi do określonego rejonu tkanki mózgowej. Może to nastąpić na skutek zmian strukturalnych, np. miażdżycowych, w obrębie ściany naczyń mózgowych, narastających latami w wyniku obecności czynników ryzyka. Do udaru niedokrwiennego może dojść również gwałtownie w wyniku przedostania się materiału zatorowego do tętnicy mózgowej. Istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko tego typu udaru jest migotanie przedsionków, wady zastawkowe serca. Innym mechanizmem jest stopniowe pogarszanie perfuzji mózgowej na skutek np. obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Nie stwierdza się tu przeszkody w przepływie krwi.

Postępowanie ogólne jest wspólnym leczeniem dla wszystkich typów udaru, w jego skład wchodzą:

 • monitorowanie czynności życiowych,
 • wyrównywanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, węglowodanowej,
 • kontrola ciśnienia tętniczego – należy unikać gwałtownego obniżania ciśnienia ze względu na ryzyko spadku przepływu mózgowego,
 • stosowanie leków przeciwobrzękowych, przeciwdrgawkowych,
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa,
 • zwalczanie gorączki.

Najnowszym (wprowadzonym w latach dziewięćdziesiątych) standardem leczenia udaru niedokrwiennego mózgu są leki trombolityczne. Leki te aktywują trombolizę, czyli „rozpuszczanie” skrzepu będącego przyczyną niedokrwienia mózgu. Leczenie należy wykonać w trybie nagłym, doraźnym, najszybciej jak to jest możliwe, w trakcie tzw. okna terapeutycznego, które dla obecnie stosowanego leku rt-PA (rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu) podawanego dożylnie wynosi do 3 godzin od pierwszych objawów. W Polsce, od roku 2003, na podstawie wytycznych Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2003-2005, prowadzone jest leczenie trombolitycze w udarze niedokrwiennym w specjalnie przygotowanych do tego oddziałach udarowych.

Leczenie trombolityczne może być przeprowadzone tylko w przypadku braku przeciwwskazań, których lista obejmuje między innymi: wysokie ciśnienie tętnicze (ponad 185 mmHg skurczowe), stosowane w okresie przed zachorowaniem leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub heparyną, świeży zawał serca, wysoki poziom glikemii, małopłytkowość, także ciężki udar z głębokim niedowładem i zaburzeniami świadomości (stosowana jest specjalna skala punktowa) i wiele innych. Niewłaściwe stosowanie leczenia trombolitycznego – poza czasowym oknem terapeutycznym lub przy współistnieniu przeciwwskazań do leczenia – może prowadzić do poważnych powikłań (wtórne ukrwotocznienie zawału). Aktualnie prowadzone są badania kliniczne w wyznaczonych ośrodkach nad leczeniem dożylnym za pomocą rt-PA pomiędzy 3 a 4,5 godziny od udaru, a nawet (przy podaniu do niedrożnej tętnicy domózgowej) do 6 godzin. Odpowiednio wcześnie podjęte leczenie pozwala na całkowite odwrócenie skutków udaru, zaś chory może powrócić do pełnej aktywności bez żadnych defektów neurologicznych. Niepodjęcie leczenia trombolitycznego w prawidłowo i wcześnie rozpoznanym udarze niedokrwiennym jest poważnym błędem w sztuce lekarskiej, skazującym pacjenta na ciężkie inwalidztwo. Zdecydowanie rzadziej stosuje się trombektomię (usunięcie zakrzepu) oraz angioplastykę i implantację stentów naczyniowych.

8. Udar krwotoczny

Udar krwotoczny jest spowodowany wylewem krwi do mózgu. Może to nastąpić na skutek np. pęknięcia tętniaka lub też pęknięcia osłabionej ściany naczynia pod wpływem znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego. Przyczyną mogą być również skazy krwotoczne oraz malformacje naczyniowe. Przed leczeniem należy jak najszybciej zróżnicować typ udaru – służy do tego badanie TK głowy. W udarze krwotocznym dostępne są dwie metody leczenia: zachowawcza i operacyjna. Leczenie zachowawcze jest leczeniem standardowym w ostrej fazie udaru, stosuje się je w obrzęku mózgu, napadach padaczkowych, zaburzeniach oddychania, hipertermii, nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach gospodarki węglowodanowej oraz gospodarki wodno-elektrolitowej. Leczenie operacyjne stosowane jest w ściśle określonych sytuacjach, tj. krwiakach nadnamiotowych położonych powierzchownie u pacjentów z narastającymi zaburzeniami świadomości oraz krwiakach w móżdżku o średnicy większej lub równej 3 cm zagrażających wgłobieniem lub powstaniem ostrego wodogłowia obturacyjnego; w przypadku szybko narastającego wodogłowia obturacyjnego zakłada się operacyjnie zastawkę do układu komorowego, która odprowadza płyn mózgowo-rdzeniowy przez żyły szyjne do prawego przedsionka.

Chociaż udar jest najpoważniejszym uszkodzeniem mózgu, to w przypadku szybkiej reakcji chorego i dostępności odpowiednich środków możliwe jest przywrócenie prawidłowych funkcji mózgu lub też znaczne zmniejszenie objawów udaru. Oprócz przedstawionego leczenia w ostrej fazie udaru u każdego pacjenta stosowana jest również profilaktyka wtórna oraz rehabilitacja – pozwala to zmniejszyć ryzyko ponownego udaru oraz poprawić jakość funkcjonowania w życiu codziennym.

Polecane wideo:

Bibliografia

 • Lehmann-Horn F., Ludolph A. NEUROLOGIA - diagnostyka i leczenie, Urban & Partner, Wrocław 2004, ISBN 83-89581-50-7
 • Prusiński A. Neurologia praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3125-7
 • Kostka T., Koziarska-Rościszewska M. Choroby wieku podeszłego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3762-3

Źródła zewnętrzne

Choroby wieku podeszłego

Komentarze (10)
~Monik
~Monik

Bliska mi osoba doznała wczoraj udaru. Nie wiem co o tym wszystkim myśleć... Dziadka znaleziono przytomnego leżącego na łóżku, nie mówił ale reagował. Dziś lekarz powiedziała że to udar ciężki, że osoba nie kontaktuje co dla mnie jest bzdurą, bo jak coś śmiesznego do dziadka powiedzieliśmy to się uśmiechnął, albo jak zapytałam czy chce pić to bąknął że nie... Nawet doba w szpitalu nie minęła a oni już mówią że on nie reaguje, nie rozumie, nie współpracuje. Wnerwia mnie aż takie podejście!! Koleżanka mnie uspokajała że jak jest przytomny non stop to powinno być wszystko dobrze. Dziadek normalnie patrzy, kręci głową, porusza ręką, podciąga się na łóżku. Ma 79 lat. To już jego drugi udar, pierwszy miał podobno po 50... Eh :(

Odpowiedz
~pepe
~pepe

Jesteśmy tylko niedoskonałymi bio-mechanicznymi maszynami stworzonymi przez nature w drodze ewolucji. Niestety prędzej, czy później pojawiają się problemy, poszczególne podzespoły odmawiają posłuszeństwa, czasem awarie sypią się lawinowo. Prawda jest niestety taka, że rodzimy się na tym świecie jak zwierzęta, którymi w istocie też przecież jesteśmy, i podobnie jak zwierzęta zdychamy. I nie ma w tym wszystkim boga, najmniejszego. Szkoda, bo ta baśń o stwórcy zdawała się być piękna, dodawała sił i otuchy, ale rozum nie pozwala dłużej wierzyć w tę starą i zdartą baśń. Żadna istota rozumna, wrażliwa i współczująca, a to chyba minimalne przymioty osoby boskiej, nie wymyśliła by czegoś takiego, co spotyka istoty czujące na tym świecie, tego często ogromu cierpienia, tej męki, tego bezsensu.

Odpowiedz
~ameelka
~ameelka

Polecam zapoznanie się z artykułem: http://www.forumneurologiczne.pl/artykul/czym-objawia-sie-udar-mozgu/13146.html Znajdziecie tu wiele ważnych kwestii i informacji związanych z tematyka udaru mózgu.

Odpowiedz
~corka
~corka

mój tata zmarł na udar- miała cukrzycę długoletnią, leczoną nie był otyły, zdrowo się odżywiał i prowadził higieniczny tryba życia. Miał 77 lat i rano wstał usiadł przy stole, żeby zjeść śniadanie , zrobiło mu się niedobrze , osunął się z taboretu i zapadł w śpiączkę. Po 3 miesiącach zmarł- nie odzyskał przytomności już w ogóle. Nie da się się przed tym uchronić, niestety.

Odpowiedz
~Ryszard
~Ryszard

@~beti: Witam. Proszę się nie denerwować. Ja miałem udar 9 lat temu i nadal jestem połowicznie sparaliżowany. Piszę to nie żeby Panią zdenerwować ale uzbroić w cierpliwość. Miałem kontakt z wieloma osobami które odzyskiwały sprawność po 2-3 latach. Najważniejsze nie zaniedbywać CODZIENNEJ rehabilitacji.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Udar mózgu
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły Udar mózgu
Udar mózgu

Badania wykonywane przy udarze mózgu

Udar mózgu to nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu trwające co najmniej 24 godziny lub więcej, spowodowane zmianami w przepływie krwi przez naczynia mózgowe. Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest zamknięcie tętnicy ... wprowadzania specjalnego cewnika do naczynia. Nakłucie lędźwiowe a udar mózgu Jeżeli badanie tomografem komputerowym było prawidłowe ... i zastosowanie leczenia przeciwkrzepliwego może zapobiec kolejnym udarom. Udar mózgu to bardzo poważna choroba, może kosztować...

Udar mózgu

Czy jesteś narażona na udar?

Ostatnie badania naukowe wskazały na nowy sposób przewidywania ryzyka udaru. Dwa nieinwazyjne badania szyi z użyciem ultradźwiękówpozwalają na identyfikację osób, u których zwężone tętnice mogą zwiększyć prawdopodobieństwo udaru. Nowatorska metoda daje...

Udar mózgu

Kurkuma w leczeniu udaru

Na międzynarodowej konferencji American Heart Association w Los Angeles przedstawiono wyniki badań, które wskazują, iż lek otrzymywany z kurkumy może przyczynić się do naprawy tkanki nerwowej po uszkodzeniach, do których doszło w wyniku udaru...

Udar mózgu

Statyny w leczeniu poudarowym

Z badań wynika, iż statyny stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu mogą zwiększyć skuteczność leku trombolitycznego u osób, które przeszły udar mózgu. Przyczyny udaru Ze wszystkich przypadków udaru 80% stanowią udary niedokrwienne. Ich przyczyną jest zablokowanie przez zakrzep światła tętnicy doprowadzającej krew do mózgu. W rezultacie dochodzi do niedokrwienia tkanki nerwowej, co prowadzi do pojawienia się zaburzeń czynności mózgu. Objawia się to niedowładem, drętwieniem połowy...

Udar mózgu

Nowy lek przeciwzakrzepowy w profilaktyce udaru mózgu

Na udar mózgu najbardziej narażone są osoby z migotaniem przedsionków. To właśnie dla nich przeznaczony jest nowy lek przeciwzakrzepowy, którego dotyczą wyniki badań przedstawione ostatnio na kongresie American Heart Association w Chicago. Leczenie przeciwzakrzepowe Dotychczas stosowany lek przeciwzakrzepowy charakteryzuje się mniejszym bezpieczeństwem i wygodą stosowania niż nowy ... , ból w klatce piersiowej, duszność i zawroty głowy. Najpoważniejszym powikłaniem migotania przedsionków jest udar...

Udar mózgu

Wpływ środków przeciwbólowych na ryzyko udaru i zawału serca

„British Medical Journal" opublikował wyniki badań szwajcarskich lekarzy na temat związku między regularnym przyjmowaniem dużych dawek popularnych środków przeciwbólowych a ryzykiem zawału serca i udaru mózgu. Wynika z nich, iż leki te mogą stanowić...

Udar mózgu

Eksperymentalny lek zapobiegający udarom

Podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej udarów mózgu naukowcy przedstawili nowy antykoagulant, który pod wieloma względami okazał się lepszy niż kwas acetylosalicylowy w zapobieganiu udarom u pacjentów cierpiących na migotanie...

Udar mózgu

Kwasy omega-3 w terapii udaru

(...) go w leczeniu chorób układu krążenia, nowotworów, zapalenia stawów oraz astmy. Udar mózgu Do udaru niedokrwiennego dochodzi, gdy dopływ ... wywołano udar mózgu. Okazało się, iż podanie DHA w 3 godziny po udarze o 40% zmniejszało obszar uszkodzenia mózgu.

Udar mózgu

Zawał mózgu

(...) dolegliwości jest zawał mózgu. Czym jest zawał mózgu? Zawał mózgu to niedokrwienny udar mózgu. Jest to zespół objawów...