Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Kłębuszkowe zapalenie nerek (ang. glomerulonephritis) jest grupą chorób, w których dochodzi do stanu zapalnego kłębuszków nerkowych, a ewentualne zmiany innych struktur nerek mają charakter wtórny, będąc konsekwencją zaburzeń w kłębuszkach. Choroba zwykle dotyka obydwu nerek, upośledza ich funkcje i niesie za sobą poważne dolegliwości i zmiany w organizmie człowieka. Nerki biorą udział w procesie wydalania z organizmu zbędnych produktów przemiany materii, regulowaniu składu płynów ustrojowych i ich objętości, a więc gospodarki wodno-elektrolitowej i tzw. równowagi kwasowo-zasadowej, oraz kształtowaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego. Jakiekolwiek zaburzenia w przesączaniu w kłębuszkach nerkowych mają wpływ na cały organizm człowieka, dlatego ważne jest niebagatelizowanie zmian w tych narządach. Przy diagnozowaniu kłębuszkowego zapalenia nerek dużą wagę przykłada się do przyczyn jego powstania.

1. Diagnostyka w chorobach nerek

Pierwotne i wtórne choroby nerek, powodujące ich dysfunkcje, dają dość charakterystyczne objawy, pozwalające zlokalizować źródło choroby u pacjenta. W celu potwierdzenia diagnozy, wykonuje się zwykle wstępną diagnostykę. Przy okazji potwierdzenia dysfunkcji nerek pozwala ona określić stopień zaburzeń ich czynności. U zdrowej osoby spełnione powinny być następujące warunki sprawności czynnościowej nerek:

 • wyrównany dobowy bilans płynów, tzn. zrównoważenie podaży przyjmowanych i wydalanych w okresie doby płynów, wliczając w podaż płynów wszelkie zupy, kompoty i napoje (a także i kroplówki dożylne, jeśli takie są podawane w domu), a w utratę wody, oprócz moczu, utratę ok. 500 ml z potem, ok. 400 ml przez płuca przy oddechu i ok. 200 ml z kałem,
 • prawidłowe stężenie mocznika w surowicy krwi (3,3-6,6 mmol/l, czyli 20-40 mg%),
 • prawidłowe stężenie kreatyniny w surowicy krwi (71,0-97,0 µmol/l, czyli 0,73-1,1 mg%),
 • prawidłowy wynik ogólnego badania moczu wraz z osadem.

Jeśli któryś z powyższych warunków nie jest spełniony, to można wnioskować o zaburzeniu funkcji nerek. Celem dalszej diagnostyki jest określenie rodzaju choroby, jej przyczyny i rozpoczęcie właściwego leczenia, najbardziej odpowiadającego sytuacji danego chorego.

2. Przyczyny kłębuszkowego zapalenia nerek

Kłębuszkowe zapalenia nerek mogą przebiegać w sposób ostry, podostry lub przewlekły (ta ostatnia forma jest zdecydowanie najczęstsza). Do tej choroby może dojść na skutek zadziałania wielu czynników. Do rozwinięcia objawów może dojść na tle infekcji czy choroby autoimmunologicznej. Zdarza się też, że kłębuszkowe zapalenie nerek jest wynikiem innej choroby przewlekłej, takiej jak cukrzyca, toczeń układowy czy choroby naczyń. Zdarza się jednak, że medycyna nie jest w stanie znaleźć powiązania między kłębuszkowym zapaleniem nerek a inną chorobą (podejrzewa się wtedy niezidentyfikowany do tej pory czynnik genetyczny). W grupie ryzyka są na pewno osoby, które przeszły zakażenie paciorkowcem oraz takie, które przewlekle przyjmują niesteroidowe leki przeciwzapalne.

3. Objawy kłębuszkowego zapalenia nerek

Zróżnicowana etiologia, czyli mechanizm powstawania oraz przebieg choroby sprawiają, że występuje wiele możliwych zespołów objawów kłębuszkowego zapalenia nerek. Ze względu na tempo pojawiania się objawów oraz ich natężenie wyróżnia się ostre i przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek. Przewlekłe KZN to proces chorobowy trwający przez dłuższy okres bez wyraźnych objawów. Początek choroby może być utajony, objawy narastają w tym wypadku powoli. Przewlekły proces zapalny może trwać kilka miesięcy, a nawet lat. Stany zapalne w organizmie pogłębiają chorobę – niewydolność nerek zwiększa się także przez dominujące zwykle w tym typie choroby procesy włóknisto-rozrostowe.

Objawy przewlekłego KZN są typowe dla przewlekłej niewydolności nerek. Występują:

Dla odmiany ostre KZN to stan, w którym objawy pojawiają się szybko. W zależności od etiologii, może ono być stosunkowo proste do wyleczenia, a nawet objawy mogą ustępować same po pewnym czasie, lub może ono prowadzić do ostrej niewydolności nerek, wymagającej dializoterapii, a w dłuższym horyzoncie czasu transplantacji nerki. Dla ustalenia rokowania i podjęcia leczenia należy dokładnie ocenić rodzaj obserwowanej choroby.

Ostre KZN najczęściej występuje w postaci bezobjawowej, ale u części chorych występują dość specyficzne objawy w postaci tzw. zespołu nefrytycznego. Do objawów tego zespołu należą obrzęki o niewielkim nasileniu, nadciśnienie tętnicze oraz zmiany w obrazie moczu – krwinkomocz, białkomocz (mniejszy od 3,5 g na dobę). Do tego dochodzą objawy ogólnoustrojowe, jak złe samopoczucie, problemy z trawieniem, utrata apetytu.

Występują również typy KZN objawiające się zespołem nerczycowym, manifestującym się głównie nieskompensowaną utratą białka z moczem (białkomoczem). Oprócz zwiększonego stężenia białka w moczu (utrata >3,5 g białka na dobę), obserwuje się obrzęki, zwiększony poziom cholesterolu lub trójglicerydów (hiperlipidemia), zmniejszoną ilość albumin w osoczu krwi (hipoalbuminemia).

W badaniach laboratoryjnych uwagę zwraca obecność białka w moczu (czasem bardzo nasilona), czasem krwi. Podwyższone stężenie kreatyniny i mocznika we krwi sugeruje upośledzenie funkcji filtracyjnej nerek. Aby potwierdzić podejrzenie przewlekłej postaci kłębuszkowego zapalenia nerek, warto wykonać badania obrazowe. Najprostsze z nich to USG nerek, ale czasem wykonuje się też scyntygrafię – badanie z użyciem kontrastu radiologicznego, wykorzystujące działanie lampy rentgenowskiej. Jednak w przypadkach niejednoznacznych, kiedy nie jesteśmy pewni rozpoznania, rozstrzygającym badaniem jest zawsze biopsja nerki i wykonanie preparatu histopatologicznego. Tylko taka ocena kłębuszków nerkowych jest w pełni wiarygodna.

4. Rodzaje kłębuszkowego zapalenia nerek

Ze względu na etiologię, przebieg i lokalizację zmian chorobowych wyróżnia się różne typy zapaleń kłębuszków nerek. Z praktycznego punktu widzenia istotne jest, czy proces zapalny pierwotnie lokalizuje się w kłębuszkach nerkowych, upośledzając ich czynność przesączania  mówimy wtedy o pierwotnym zapaleniu kłębuszków nerwowych. Jeśli proces zapalny szerzy się wstępująco (tj. od strony miedniczek nerkowych) lub związany jest z chorobą o charakterze wielonarządowym lub układowym, mówimy o wtórnym kłębuszkowym zapaleniu nerek
Ze względu na właściwą etiologię wyróżnia się wiele typów KZN, z których poniżej wymienione są najczęściej występujące.

4.1. Rodzaje kłębuszkowego zapalenia nerek objawiające się zespołem nefrytycznym

Pierwotne ostre kłębuszkowe zapalenie nerek (ang. acute glomerulonephritis) to choroba związana z obecnością tzw. kompleksów immunologicznych, czyli związanych ze sobą antygenów mikroorganizmów chorobotwórczych z odpowiadającymi im przeciwciałami. Do ostrego KZN dochodzi po upływie kilku-kilkunastu dni od przebytego zakażenia. Może ono być powikłaniem infekcji bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych oraz pierwotniakowych. Najczęściej występuje po zakażeniu paciorkowcami (tzw. ostre popaciorkowcowe KZN), rzadziej po infekcji wirusami ospy wietrznej, odry, wirusowego zapalenia wątroby, mononukleozy, cytomegalii czy świnki i innych infekcjach. Zwykle przebiega bezobjawowo i samo ustępuje, lecz w około 20% przypadków rozwija się cięższa postać z wyraźnymi objawami.

Leczenie ostrego KZN polega na stwierdzeniu, czy infekcja bakteryjna jest czynna, a jeśli tak, to należy rozpocząć celowaną antybiotykoterapię. Przy infekcjach wirusowych nie leczy się farmakologicznie samego wirusa, który zwykle w momencie rozwoju KZN został już pokonany przez system odpornościowy chorego. Oprócz tego, stosuje się leczenie mające za zadanie odciążyć nerki, zaleca się obniżenie podaży sodu, ograniczenie podaży płynu, jeśli doszło do skąpomoczu. Jeśli występują obrzęki, a czynność nerek jest zachowana, podaje się diuretyki, czyli leki moczopędne. W przypadkach występującego nadciśnienia tętniczego obniża się je za pomocą inhibitorów ACE. Stosunkowo rzadko dochodzi do ostrej niewydolności nerek wymagającej wykonania dializ - w mniej niż 5% przypadków.

Rokowanie zazwyczaj jest dobre, u większości chorych dochodzi do całkowitego ustąpienia objawów w krótkim czasie, zwykle w ciągu kilku-kilkunastu dni, a u pozostałych do regeneracji nerek w przeciągu kilku lat, w którym to czasie może utrzymywać się krwinkomocz oraz białkomocz. W nielicznych przypadkach poważnego uszkodzenia nerek KZN może przejść w źle rokujący proces przewlekły. Po wyleczeniu nawroty ostrego KZN zdarzają się rzadko i zwykle wiążą się z ponowną reakcją na nową infekcję, nie są więc bezpośrednio związane z przebytą chorobą.

Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (ang. rapidly progressive glomerulonephritis, CGN) to zespół objawów spowodowanych gwałtownym pogorszeniem funkcji nerek. Rozpoznaje się je, gdy dojdzie do utraty co najmniej połowy GFR (wskaźnika wydajności filtracji kłębuszkowej) w czasie nie dłuższym od trzech miesięcy. Jednocześnie w obrazie histopatologicznym można zaobserwować charakterystyczne półksiężyce w większości kłębuszków. Dochodzi do powstawania zrostów i zwłóknień w strukturach nerek, powodujących utratę ich funkcji. CGN nie ma jednorodnej etiologii, może występować zarówno jako pierwotna choroba nerek, jak i powikłanie chorób innych narządów czy układów. Często „pierwotne” CGN jest jedynie pierwszym objawem choroby ogólnoustrojowej. Wyróżnia się pięć typów pierwotnego CGN, które mają etiologię związaną z wadliwym funkcjonowaniem układu immunologicznego bądź obecnością kompleksów immunologicznych:

 • Typ I – stwierdza się obecność przeciwciał skierowanych przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej (anty-GBM) – choroba ma więc podłoże autoimmunologiczne.
 • Typ II – choroba z obecnością złogów z kompleksów immunologicznych – etiologia podobna jak w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek.
 • Typ III – choroba bez złogów immunologicznych z obecnością przeciwciał ANCA (przeciwko cytoplazmie neutrofilów).
 • Typ IV – kombinacja typu I i III.
 • Typ V – choroba bez złogów immunologicznych oraz bez przeciwciał ANCA.

Obecność przeciwciał atakujących tkanki nerek wiąże się zwykle z innymi chorobami. Przeciwciała anty-GBM występują w przebiegu choroby Goodpasture’a, natomiast przeciwciała ANCA w ziarniniakowatości Wegenera, zespole Churga i Straussa, mikroskopowym zapaleniu naczyń, chorobie Leśniowskiego-Crohna i innych. Typ choroby diagnozuje się na podstawie badania pod mikroskopem fluorescencyjnym wycinka nerki oraz w badaniu krwi.

Choroba może rozwijać się bardzo szybko, objawiając się jako ostra niewydolność nerek. Nieleczona, w dość szybkim tempie doprowadza do niewydolności nerek kończącej się zgonem. Bardzo ważne jest szybkie rozpoczęcie leczenia, gdyż zmiany w nerkach mogą się okazać nieodwracalne po pewnym czasie. Leczenie w pierwszej fazie skupia się na wywołaniu remisji choroby, czyli ustąpienia jej objawów. W tym celu podaje się leki immunosupresyjne oraz w obecności przeciwciał anty-GBM stosuje się zabiegi plazmaferezy – filtrowania osocza w celu wychwycenia tych przeciwciał.

Jeśli leczenie rozpoczyna się w momencie, gdy doszło już do nieodwracalnych zmian w nerkach, to jedynym sposobem leczenia jest dializoterapia i ewentualna transplantacja nerki.

Inną częstą przyczyną zespołu nefrytycznego jest mezangialne kłębuszkowe zapalenie nerek (ang. mesangial glomerulonephritis), występujące najczęściej pod postacią nefropatii IgA (ang. Berger’s disease). Jest to choroba związana z pewną predyspozycją genetyczną, stanowi najczęstszą przyczynę występowania zespołu nefrytycznego na świecie. Podobnie jak ostre KZN, związane jest z przebytą infekcją, zwykle bakteryjną. Ponadto choroba może występować wtórnie w chorobach wątroby i jelit oraz jako element uogólnionej choroby Schonleina-Henocha. Obecność przeciwciał IgA w nerkach prowadzi do uszkodzenia komórek mezangium – tkanki łącznej w nerkach. Przebieg choroby i rokowanie są zróżnicowane, ale niewydolność nerek wymagająca transplantacji rozwija się w ciągu 20 lat u zaledwie 20% chorych.

Przy niskim natężeniu objawów chorego obserwuje się i próbuje usunąć ewentualne źródła rozwoju choroby (pierwotne infekcje). W bardziej zaawansowanych przypadkach stosuje się inhibitory ACE, nawet przy prawidłowym ciśnieniu krwi. Jeśli przebieg choroby jest szczególnie ciężki, stosuje się leczenie podobne jak w CGN.

4.2. Rodzaje kłębuszkowego zapalenia nerek objawiające się zespołem nerczycowym

Najczęstszą przyczyną występowania zespołu nerczycowego u dorosłych jest błoniaste KZN (ang. membranous nephropathy, MGN). Mimo że występuje zwykle pod postacią zespołu nerczycowego, to często wywołuje mieszany obraz zespołu nerczycowego i nefrytycznego. Choroba ta nie posiada poznanej etiologii, związana jest z powstawaniem kompleksów immunologicznych w nerkach złożonych z antygenów podocytów (komórek blaszki trzewnej torebki kłębuszka nerkowego) z autoprzeciwciałami, ma więc podłoże autoimmunologiczne.

Choroba podlega samoistnej remisji nawet u połowy chorych, u niektórych całkowitej. U części z nich dochodzi jednak do nawrotów po pewnym czasie. Remisje uzyskać można przy użyciu leków immunosupresyjnych. Dodatkowo, podaje się inhibitory ACE, które obniżają ciśnienie tętnicze krwi i zmniejszają wydalanie białka z moczem. Na skutek nawrotów i możliwego nagłego pogarszania się stanu nerek, u mniej więcej połowy chorych dochodzi do niewydolności nerek wymagającej transplantacji w przeciągu 15 lat.

Z kolei najczęstszą przyczyną zespołu nerczycowego u dzieci jest submikroskopowe KZN (ang. minimal change nephropathy, MC). Objawia się zespołem nerczycowym, jednak w obrazie mikroskopowym wycinka nerki zmiany nie są widoczne. U dzieci stanowi główną przyczynę zespołu nerczycowego przed 16. rokiem życia (odpowiada aż za 80% przypadków), ale może wystąpić również u dorosłych. Przyczyna występowania tego schorzenia jest nieznana, ale uważa się, że w wyniku narażenia na pewien czynnik, we krwi następuje zaburzenie ładunku elektrycznego kłębuszkowej ściany naczynia i w efekcie zwiększone wydzielanie albuminy do moczu. Jest to stosunkowo łagodna forma KZN, do rzadkich powikłań należy choroba zakrzepowa, występująca najczęściej u dorosłych. Rzadko dochodzi do ostrej niewydolności nerek, która zwykle jest odwracalna.

Diagnozy submikroskopowego KZN dokonuje się na podstawie badania wycinka nerki pod mikroskopem – brak wyraźnych zmian wyklucza inne formy choroby. Leczenie polega na podawaniu kortykosteroidów, a w razie ich nieskuteczności, co może wystąpić u dorosłych pacjentów, silniejszych leków immunosupresyjnych. Choroba może niekiedy powrócić, nawet po kilku latach.

Podobną, lecz poważniejszą formę KZN stanowi ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych (ang. focal segmental glomerulosclerosis, FSGS), które występuje zwykle u młodych mężczyzn pod postacią zespołu nerczycowego i odpowiada za około jedną czwartą wszystkich przypadków tego zespołu. Etiologia nie jest znana, w przebiegu choroby dochodzi do nieodwracalnych zmian w przepuszczalności ściany kłębuszkowej nerek. Występują objawy typowe dla zespołu nerczycowego, lecz w odróżnieniu od MC dochodzi do upośledzenia wydajności kłębuszkowej.

Przebieg choroby i rokowanie są różne, zależne od nasilenia objawów choroby. Często niezbędna jest transplantacja nerki w przeciągu kilku lat od rozpoznania, połowa chorych wymaga transplantacji w ciągu 10 lat, a do samoistnych remisji praktycznie nie dochodzi. Stosuje się leczenie lekami immunosupresyjnymi, a dodatkowo zwalcza objawy obniżonej sprawności nerek. Obniżanie ciśnienia krwi inhibitorami ACE powoduje zmniejszone wydalanie białka z osocza.

Leczenie tego schorzenia opiera się na zmianie trybu życia, przestrzeganiu zaleceń, kontroli lekarskiej i laboratoryjnej stanu chorego i funkcji nerek oraz ewentualnym leczeniu farmakologicznym.

5. Życie z kłębuszkowym zapaleniem nerek

Przebieg tej poważnej choroby, jaką jest ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, może być różny. Zdarza się, iż pacjent zdrowieje całkowicie. Funkcja nerki nie jest wtedy w żadnym stopniu upośledzona. Bywają jednak przypadki, gdy postać ostra przechodzi w przewlekłą, stale postępującą. Sytuacja taka jest niepokojąca, gdyż postaci przewlekłej towarzyszą liczne powikłania, a ona sama doprowadza chorego do schyłkowej niewydolności nerek.

Przewlekłą postać kłębuszkowego zapalenia nerek zazwyczaj wykrywa się już na etapie, kiedy funkcja tego narządu jest w jakimś stopniu upośledzona. Jednym z groźnych powikłań takiego stanu jest nadciśnienie tętnicze, które – jeśli nie jest leczone – samo powoduje wiele groźnych następstw. Często postać przewlekła tej choroby przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Oznacza to, że przez wiele miesięcy, czasem lat choroba nie daje o sobie znać.

6. Profilaktyka chorób nerek

Aby nerki funkcjonowały prawidłowo, ważna jest prawidłowa dieta, która dobierana jest indywidualnie do każdego chorego. Polega ona na:

 • praktycznym wyłączeniu białka jako źródła najbardziej niepożądanych w końcowym bilansie przemiany materii substancji toksycznych,
 • pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego węglowodanami (głównie cukrem) i łatwo strawnymi tłuszczami,
 • wykluczeniu praktycznie soli kuchennej, aby zmniejszać retencję (zatrzymywanie w organizmie) wody,
 • znacznym ograniczeniu przyjmowania niepożądanego potasu,
 • ograniczeniu płynów do niezbędnego minimum (przy zachowanym prawidłowym ich bilansie).

Chory je kasze, makarony, ryż, soki, sucharki, czerstwe pieczywo, kompoty, owoce, purée ziemniaczane. Jeśli stan na to pozwala – lekarz pozwala na włączenie mleka, twarogu, ryb i białka jajek. Nie można jeść: pieczywa solonego, pikantnych, solonych i tłustych serów, kiszonek, tłuszczów w większych ilościach, tłustego mięsa i podrobów, ryb wędzonych, produktów peklowanych i marynowanych, ostrych przypraw oraz wszelkich produktów strączkowych.

Niezmiernie ważne jest regularne zażywanie leków usprawniających przesączanie nerek. W okresach zakażeń narządu moczowego niezbędne jest dodatkowe leczenie przeciwbakteryjne (stosowanie antybiotyków). W okresach zaostrzeń niewydolności nerek konieczne jest leczenie szpitalne i forsowanie diurezy, czyli przesączania kłębuszków nerkowych.

Bibliografia

 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Myśliwiec M. Choroby nerek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3528-5
 • Książek A., Rutkowski B. Nefrologia, Czelej, Lublin 2004, ISBN 83-89309-36-X

Źródła zewnętrzne

Redakcja abcZdrowie,
Komentarze (2)
mała1992
mała1992

Witam wszystkich. Mam 21 lat i choruję właśnie na submikroskopowe zapalenie kłębuszków nerkowych. Od 7 miesięcy jestem na encortonie i w tym czasie miałam zawrót choroby. Niestety po sterydach ma się straszny apetyt i ciężko go opanować - ale wystarczy mieć silną wolę :) niestety też, po tych tabletkach tyje się na buzi (tzw. druga broda) nie ma na to wpływ jedzenia, lecz tabletki. Choroba ukazuje się w postaci zatrzymania wody w organizmie, głównie na nogach (stopy, kostki) i też na brzuchu, twarzy. Człowiek czuje się spuchnięty, w miejscu piszczeli można nacisnąć palcem i pozostaje wgłębienie (ciasteczkowatość). W moim przypadku zaobserwowałam, że podczas leczenia szybko schudłam, ale niestety pojawiły się rozstępy i cellulit, po kilku tygodniach waga zaczęła rosnąc ze względu na nadmierny apetyt, który ciężko okiełznać jak pisałam wyżej. Nie można używać soli, ponieważ ona zatrzymuje wodę w organizmie, zamiast tego używam przyprawy oregano, jem dużo makaronów i pomidorów, chude twarogi, mleko, wszystko o małej lub żadnej zawartości tłuszczu. Gdy leki zaczęły działać pojawiły się inne problemy - sucha skóra, bolące stawy, problemy ze snem (potrafiłam nie spać całą noc), depresja, pryszcze na dekolcie i na ramionach, nadmierna potliwość, zdenerwowanie, straszne skurcze, suchość w miejscach intymnych. Moja choroba wzięła się od zębów - miałam w nich stany zapalne (miałam wyrywane piątki) od lekarza dowiedziałam się, że choroba może też być od niewyleczonej grypy, zapalenia oskrzeli, od zatok, krtani. Chorobę zdiagnozowano u mnie po dokonaniu biopsji. Jak na razie tyle zaobserwowałam, jeśli komuś pomogłam to się ciesze, Pozdrawiam!

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Kłębuszkowe zapalenie nerek - najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły Kłębuszkowe zapalenie nerek
Kłębuszkowe zapalenie nerek

Jak wygląda kłębuszkowe zapalenie nerek?

(...) cierpisz na kłębuszkowe zapalenie nerek. Zgłoś się do lekarza, on nie będzie miał problemu z rozpoznaniem choroby. Co to jest kłębuszkowe zapalenie nerek? Należy zaznaczyć, że kłębuszkowe zapalenie nerek nie jest jednorodną chorobą. To bardziej grupa chorób ... materii. Powoduje niewydolność nerek. Objawy, przyczyny i przebieg kłębuszkowego zapalenia nerek Kłębuszkowe zapalenie nerek może ... . Osoby szczególnie narażone na kłębuszkowe zapalenie nerek to te, które wyleczyły się z zakażenia paciorkowcem i te,...

Urologia i nefrologia

Odmiedniczkowe zapalenie nerek

Nerki to bardzo ważny narząd, który odpowiada przede wszystkim za filtrowanie krwi i usuwanie z niej niepotrzebnych, często toksycznych substancji, a następnie poprzez drogi moczowe umożliwia usunięcie ich z organizmu. Każda choroba, która dotyczy nerek,...

Zapalenie miedniczek nerkowych

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek

Infekcje dróg moczowych mają tendencję do nawrotów, więc nawet po powrocie do zdrowia należy pamiętać o kontrolnych badaniach moczu. Przyczyny ostrego odmiedniczkowego zapalenia

Urologia i nefrologia

Polekowe zapalenie nerek

Choroby nerek Z uwagi na wymienione wyżej zagrożenia u pacjentów z już istniejącymi chorobami nerek należy zachować dużą ostrożność w zakresie stosowanych leków. Grupą pacjentów obarczonych zwiększonym ryzykiem powikłań polekowych są także osoby starsze,...

Urologia i nefrologia

Torbielowatość nerek

Torbielowatość nerek

Torbielowatość nerek to zaburzenie, w którym w nerkach pojawiają się liczne torbiele, które wraz z rozwojem organizmu powiększają się, dając obraz guzów w narządach. Choroba może rozwijać się w różnym stopniu w obu nerkach. Na skutek zmian torbielowatych...

Zabiegi

Dializa nerek

Dializa nerek to najczęściej stosowana metoda leczenia zaawansowanych chorób nerek. Od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy dializa została wprowadzona, medycyna nauczyła się jak usprawnić tę procedurę i minimalizować skutki uboczne. Zdrowe nerki oczyszczają...

Diety dla chorych

Dieta w chorobach nerek

Nerki zalicza się do najważniejszych narządów znajdujących się w organizmie człowieka. Wszelkie zaburzenia w ich funkcjonowaniu negatywnie wpływają na stan zdrowia. W wyniku wielu chorób może dojść do niewydolności nerek, a z czasem również do nieodwracalnego...

Badania

Laboratoryjna ocena czynności nerek

Określenie wielkości filtracji nerkowej (badanie klirensowe) jest to badanie nerek niezbędne do określenia podstawowej ich czynności jaką jest filtracja kłębkowa. Filtracja ta opiera się na badaniu klirensu (tzw. współczynnika oczyszczania organizmu z...

Niewydolność nerek

Leczenie niewydolności nerek

W przypadku rozpoznania przewlekłej choroby nerek, czeka chorego wiele zmian w dotychczasowym życiu. Przede wszystkim taki chory musi zostać objęty kompleksową opieką medyczną,

Powikłania grypy

Powikłania po grypie - niewydolność nerek

Pod pojęciem niewydolność nerek kryje się patologiczny stan, w którym nerki z różnych przyczyn przestają pełnić swoje funkcje: wydalnicze, regulacyjne, metaboliczne. W zależności o